‘Lokaal Cliëntoverleg Aalst – in dialoog met de cliënt'

  • 2 juni 2021

Doe beroep op de methodiek van ‘Lokaal Cliëntoverleg’. 

Realiseer een aanbod op maat, in samenspraak met betrokken partners en met de cliënt centraal. 

 

Lokaal cliëntoverleg is een methodiek om de hulpverlening beter af te stemmen op wat mensen in meervoudige probleemsituaties nodig hebben aan ondersteuning. De dialoog tussen de cliënt en zijn hulpverleners staat centraal. Samen stemmen ze de hulp af op de wensen en de noden van de cliënt. Een lokaal cliëntoverleg moet niet enkel voor de hulpverleners, maar zeker ook voor de cliënt een meerwaarde hebben. 

Een cliëntoverleg wordt door een externe casemanager/gespreksbegeleider samengeroepen op vraag van de hulpverlener die vaststelt dat in een bepaald gezin verschillende hulpverleners actief zijn of op vraag van een cliënt die met verschillende hulpverleners te maken krijgt. 

Lokaal cliëntoverleg is vooral aangewezen voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Zij worden geconfronteerd met problemen en uitsluiting op verschillende levensdomeinen tegelijk (bv. financiën, huisvesting, opvoeding kinderen, gezondheid, tewerkstelling). Doordat de hulp nog steeds erg versnipperd is, krijgen ze te maken met meerdere hulpverleners en diensten. Als die los van elkaar en enkel vanuit hún invalshoek naar de cliëntsituatie kijken, is er weinig kans op verbetering.  

Cliëntparticipatie is een basisprincipe van het lokaal cliëntoverleg. Het is niet voldoende dat de cliënt aanwezig is op het overleg, hij moet ervaren dat hij gerespecteerd én gehoord wordt als een volwaardige deelnemer. Een goede voorbereiding van het overleg met de cliënt is dan ook even belangrijk als het overleg zelf. 

 

Concrete doelstellingen binnen een lokaal cliëntoverleg (LCO)

  • Een breed zicht krijgen op de situatie van de cliënt
  • Het vastleggen van doelstellingen/hulpverlening met de cliënt
  • Een concreet plan van aanpak & concrete afspraken
  • Empowerment van de cliënt
  • Afstemming van hulpverlening

 

Situering van het project

Het project kadert in de meerjarenplanning, ontwikkeling en uitrol van het Lokaal Sociaal Beleid van Stad Aalst. We putten expertise uit de LCO-ervaring van het Regionaal Welzijnsoverleg dat inkantelde in de eerstelijnszone. En we haalden inspiratie uit het lopende, provinciaal georganiseerde project in Limburg.

 

Samenwerking met complementaire projecten

Indien de focus van de aanvraag vooral zorggerelateerd is en de partners rond de tafel vooral uit zorgverleners bestaat, dan gaan we intermutualistisch in dialoog om te bekijken of ‘Multidisciplinair Overleg’ een gepastere methodiek is. Situeert de focus van de aanvraag zich vooral in de gezins- of opvoedingssituatie van een kind of jongere, dan verwijzen wij door naar ‘Cliëntoverleg Jeugdhulp’ of ‘RTJ De Tafels’

 

Meer info en aanvragen

Meer info rond het concept/het project vind je via deze link: https://eerstelijnszone.be/lokaal-cliëntoverleg-aalst

Praktische vragen? yoshivervaet@elzregioaalst.be

 

‘Lokaal Cliëntoverleg’ aanvragen kan via deze link