Actieplan 2021

Actie 1: Sensibilisering van populatie en zorg- en hulpverleners omtrent COVID19

Beschrijving van de actie:

Sensibilisering van populatie en zorg- en hulpverleners omtrent COVID19. Dit om enerzijds de draagkracht van het contactopsporingsonderzoek te vergroten, en anderzijds om het bewustzijn van de populatie om de veiligheidsmaatregelen op te volgen te verhogen. 

De actie zal gevoerd worden via berichtgeving op sociale media.

Behoefte waaraan we willen tegemoetkomen met deze actie:

De sensibiliseringsmaterialen werden zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor het brede publiek. Toch werd er met een humoristische benadering getracht om meer in de aandacht van de jongeren te komen. 

Het visualiseren d.m.v. afbeeldingen en het beperken van geschreven tekst, maakt de materialen ook meer toegankelijk voor anderstaligen.

Welke doelgroep willen we met deze actie bereiken?

De sensibiliseringsmaterialen werden zo ontworpen dat ze toegankelijk zijn voor het brede publiek. Toch werd er met een humoristische benadering getracht om meer in de aandacht van de jongeren te komen.

Het visualiseren d.m.v. afbeeldingen en het beperken van geschreven tekst, maakt de materialen ook meer toegankelijk voor anderstaligen.  

Rol van de PZON in deze actie:

Vertegenwoordigers van de Cluster PZON in de Zorgraad werd betrokken in de werkgroep die de sensibiliseringsmaterialen ontwikkelden, en nam hierin een trekkende rol. Daarnaast werden ook enkele personen met ervaringskennis (bv. iemand met een andere moedertaal van Nederlands, een pedagogisch begeleider van kinderen in (buitengewoon) onderwijs, …) bevraagd om de afbeeldingen vanuit hun eigen perspectief te bekijken.

Na de definitieve beslissing over het ontwerp en de inhoud van de materialen, werden deze voorgesteld op de Zorgraad met de vraag om deze te verspreiden naar de achterban.

Hoe deze actie past binnen de visie en waarden van de zorgraad:

Enkele elementen uit de visie van ELZ Kemp en Duin vormen de steunpunten voor deze actie.

Allereerst wil de eerstelijnszone streven naar een aanpak van zorg en welzijn die aangepast is aan de lokale context, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Voor hen zal het aanbod meer toegankelijk gemaakt worden door een outreachende werking.

Daarnaast staat ook de eigen regie van de PZON beschreven in de missie en visie van de eerstelijnszone. Door de PZON zoveel mogelijk te betrekken, kan deze optimaal zijn eigen noden, behoeftes en belangen uitdrukken.

Tenslotte wil ELZ Kemp en Duin inzetten op preventie als elementaire schakel binnen de gehele eerste lijn.

De waardes die zowel ELZ Kemp en Duin als deze actie kenmerken zijn: creativiteit, laagdrempeligheid en vertrouwen, in die zin dat de PZON voor deze actie het volledige vertrouwen en de autonomie heeft gekregen om eigen ideeën en creativiteit in te zetten om op deze manier aangepaste informatie te verschaffen die laagdrempelig is voor alle groepen van de bevolking.

Actie 2: Uitbraakbeheersing COVID19

Beschrijving van de actie:

Zoals beschreven in het BVR van 26/6/2020 neemt de eerstelijnszone de taak op zich om uitbraken van COVID19 binnen de regio te detecteren, signaleren, behandelen en op te volgen met de betrokken partners.

Enerzijds zal dit gebeuren door het verlenen van adviezen aan de lokale en provinciale besturen over de te nemen maatregelen bij een uitbraak (bijvoorbeeld een lokale lockdown, afgelasten van lokale evenementen, sluitingen van winkels en horeca,…) zodat de lokale en provinciale besturen de gepaste maatregelen kunnen nemen in het kader van de lokale en provinciale noodplanning. Het verlenen van dit advies gebeurt in samenspraak met het netwerk.

Anderzijds wordt deze doelstelling gerealiseerd door de ondersteuning die de ELZ biedt aan de mobiele teams infectiebestrijding, ingericht door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze teams nemen ook een prominente rol op binnen het clusteronderzoek ter preventie van de verdere verspreiding van COVID19

Behoefte waaraan we willen tegemoetkomen met deze actie:

Binnen het gehele netwerk, maar vooral bij de lokale besturen, bestond de nood aan een snellere signalering van (potentiële) uitbraken van COVID19 binnen bedrijven, scholen, verenigingen, wijken, … Zowel de burgemeesters als het COVID19 team zagen hier een meerwaarde voor lokaal brononderzoek, dat mee gecoördineerd zou worden door de eerstelijnzone.

Het lokaal onderzoek kan sneller tot resultaten leiden door de kennis van de besturen en hun medewerkers over hun specifieke gemeente en stad, maar ook door de korte communicatielijnen met de partners in het werkveld.

Er wordt gestreefd naar een uniforme aanpak om deze uitbraken te rapporteren naar de betrokken partners, de lokale en provinciale besturen, alsook naar de mobiele teams infectieziekten.

Om permanente ondersteuning te kunnen bieden aan de betrokken partners, werd een centraal meldpunt (Single Point of Contact, hierna SPOC genoemd) opgericht dat 7 dagen per week bereikbaar is van 8u - 20u

Welke doelgroep willen we met deze actie bereiken?

Een vlotte doorstroom van informatie en het snel detecteren van problemen, is een voordeel voor elke partner in de eerstelijnszone. Het gaat niet enkel over het rapporteren en ondersteunen van de lokale besturen, maar ook van WZC, VAPH instellingen en andere precaire voorzieningen, scholen, verenigingen, bedrijven, …

Om deze partners te bereiken, zal er nauwer contact gezocht worden en afspraken gemaakt worden met de CLB's, arbeidsgeneeskundige diensten, huisartsenkringen, instellingsartsen, CRA's, directieleden, ziekenhuisnetwerk en andere partners…

Rol van de PZON in deze actie:

De (vertegenwoordigers van) PZON zal geen actieve rol opnemen binnen de uitbraakbeheersing van COVID 19. Echter, zal een goed werkend uitbraaksysteem bijdragen tot ieders gezondheid en welzijn, dus ook voor iedere persoon met een zorg en ondersteuningsnood.

Door uitbraken in te dijken, zal de veiligheid voor elke PZON vergroot worden.

Hoe deze actie past binnen de visie en waarden van de zorgraad:

Dit actiepunt kadert voornamelijk in de visie van ELZ Kemp en Duin dat een interdisciplinaire samenwerking en afstemming onontbeerlijk is voor een integrale benadering van zorg en welzijn. De expertise van zorg- en welzijnspartners wordt in deze actie uitgebreid met deze van de lokale besturen, een andere verplichte partners binnen de Zorgraad van de eerstelijnszone.

Ze steunt op centrale waardes als transparantie, vertrouwen en synergie.

Actie 3: Lokaal brononderzoek ter ondersteuning van het Vlaams contactonderzoek i.k.v. COVID19

Beschrijving van de actie:

Door middel van telefonisch contact en/of een huisbezoek worden indexpatiënten gecontacteerd om zowel hun gezinssamenstelling te bevragen als hun professionele en niet-professionele activiteiten. Op die manier wordt er getracht de (mogelijke) besmettingsplaats van deze indexpatiënten (en hun gezinsleden) in kaart te brengen. Deze opdracht hangt nauw samen met het actiepunt "uitbraakbeheersing", daar de resultaten van dit brononderzoek uitbraken kunnen opsporen of blootleggen.

Behoefte waaraan we willen tegemoetkomen met deze actie:

Om eventuele pijnpunten in de regio op te sporen, was het noodzakelijk op zoek te gaan naar de besmettingsbron van de indexpatiënten.

Door het opsporen van besmettingsbronnen kunnen mogelijke besmettingshaarden of uitbraken op een snelle manier gesignaleerd worden. Indien dit gebeurt, wordt de procedure voor uitbraakbeheersing in gang gezet. Deze wordt beschreven in actiepunt 2.

Welke doelgroep willen we met deze actie bereiken?

Met deze actie wordt getracht alle indexpatiënten van de gehele ELZ te bereiken. Het gaat dus over de indexpatiënten van de gemeenten As, Bree, Genk, Oudsbergen en Zutendaal.

Rol van de PZON in deze actie:

De PZON neemt binnen de organisatie van deze actie geen actieve rol op. Toch is de medewerking en de input van de PZON (in dit geval de indexpatiënt) van essentieel belang om mogelijke problemen binnen de regio op te sporen.

Hoe deze actie past binnen de visie en waarden van de zorgraad:

Deze actie kan binnen het beleidsplan van 2020 - 2021 ondergebracht worden onder 2 doelstellingen. Namelijk de operationele doelstelling "de ELZ zet in op detectie en vervolgens gerichte doorverwijzing". Tijdens de telefoongesprekken wordt er ook gepeild naar de sociale noden van de indexpatiënten. Indien nodig kunnen zij ondersteuning aanvragen bij het OCMW / Sociaal Huis voor bijvoorbeeld boodschappendienst, …  Alsook wordt het telefoongesprek soms ook als een zeer welkom luisterend oor ervaren die hun quarantaine alleen moeten doorbrengen.

Anderzijds wordt deze actie ook gelinkt aan de operationele doelstelling "Stimuleren van het opnemen van een signaalfunctie naar de overheden". Een periodieke analyse van de besmettingen en hun oorsporing wordt op regelmatige tijdstippen voorgesteld aan de lokale overheden en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Actie 4: Vraag- en aanbodcoördinatie i.k.v. COVID19

Beschrijving van de actie:

Organiseren van een solidaire afstemming om hulpvragen van de zorgaanbieders te kunnen beantwoorden in geval van schaartste aan materiaal, dringende behoefte, kennisuitwisseling en nood aan ondersteuning. Dit actiepunt is de opdracht van "Vraag- en Aanbodcoördinatie" die tijdens de eerste golf werd toegekend aan de vraag- en aanbodcoördinatoren en de schakelzorgcentra.

Behoefte waaraan we willen tegemoetkomen met deze actie:

Enerzijds wil de ELZ een zicht krijgen op de noden binnen de precaire voorzieningen. Dit kunnen zowel noden zijn op vlak van materiaal, als op vlak van personeel en bezetting.

In uitzonderlijke gevallen kan het ook gaan over de nood aan een collectieve testing en begeleiding om deze te realiseren.

Anderzijds wil de ELZ op de hoogte zijn van het aantal besmettingen binnen de voorzieningen. Zowel bij bewoners, als bij personeel.

Welke doelgroep willen we met deze actie bereiken?

Bij het toekennen van deze taak aan de ELZ, werden alle precaire voorzieningen hiervan op de hoogte gebracht. Het gaat over woonzorgcentra (WZC), voorzieningen voor personen met een handicap (VAPH), voorzieningen van opgroeien en voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). 

Rol van de PZON in deze actie:

De PZON wordt niet rechtstreeks betrokken bij het uitvoeren van deze actie. Echter zal het slagen van deze actie een grote invloed hebben op het welzijn van de PZON binnen de voorzieningen, alsook voor het personeel.

Hoe deze actie past binnen de visie en waarden van de zorgraad:

Deze actie kan toegewezen worden aan de visie van ELZ Kemp en Duin door een goede afstemming tussen alle actoren van zorg en welzijn enerzijds, als het streven naar goede werkomstandigheden voor de zorg- en hulpverleners (happy professional) anderzijds.

De centrale waardes van de ELZ die in deze actie van belang zijn: kwaliteit en synergie.

Actie 5: Toegankelijker maken van de preventieve mondzorg voor jonge kinderen

Beschrijving van de actie:

Toegankelijker maken van (preventieve) mondzorg voor jonge kinderen, in het bijzonder deze in kansarme gezinnen. Aanzet tot screening van deze doelgroep m.b.t. cariesgevoeligheid en toegepaste mondhygiëne.

Door de drempels die deze doelgroep momenteel ondervindt om voloende toegang te hebben tot goede mondhygiëne, zal er in samenwerking met de partners binnen het netwerk een sensibiliseringscampagne opgezet worden om samen met de zorgverleners (in dit geval de tandartsen en mondhygiënisten) de drempels zoals betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bekendheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, beschikbaarheid en bruikbaarheid weg te werken. Daarnaast wordt de PZON aangemoedigd tot het gebruiken van het aanbod, zodra de cruciale drempels voor hun weg gewerkt zijn.

Behoefte waaraan we willen tegemoetkomen met deze actie:

De mondzorg bij (jonge) kinderen is vaak ondermaats. Slecht toegepaste of aangeleerde mondhygiëne kan leiden tot vroeg tandbederf, maar ook tot zwaardere en duurdere gespecialiseerde zorg op lange termijn. Vaak is er een relatie met kansarmoede en culturele verschillen vast te stellen.

Volgens het subsidiarteitsprincipe wil de ELZ inzetten op preventie en sensibilisering waardoor ingrijpende zorg kan worden voorkomen.

De mogelijke drempels die de PZON ervaart, waardoor een preventief onderzoek bij de tandarts kan worden uitgesteld werden in kaart gebracht volgens de '7 B's van toegankelijkheid'.

  • Begrijpbaarheid (mogelijk beïnvloed door taalproblemen)
  • Bereikbaarheid (door onvoldoende kennis van het aanbod in de regio)
  • Bekendheid (zowel kennis over de mogelijke gevolgen van een slechte mondhygiëne, als de kennis over fincanciële tegemoetkomingen die tandzorg toegankelijk maakt voor kwetsbare doelgroepen
  •  Betrouwbaarheid (vertrouwenspersonen van de PZON - huisarts, CLB of Kind- en gezin - leiden de patiënt naar de gepaste hulpverlener)
  • Bruikbaarheid (leren inzien wat het nut en resultaat van een goede mondhygiëne is d.m.v. sensibilisering in bijvoorbeeld scholen)
  • Betaalbaarheid (bepaald door de conventioneringsstatus van tandartsen, het gebruik van de derdebetalersregeling of verhoogde tegemoetkoming, …)
  • Beschikbaarheid (mogelijk lange wachttijden bij tandartsen)

Welke doelgroep willen we met deze actie bereiken?

Kinderen van 2 tot 5 jaar, met bijzondere aandacht voor deze uit kansarme gezinnen.

Rol van de PZON in deze actie:

De PZON wordt niet actief betrokken bij de organisatie van deze actie, maar moet wel centraal staan in de uitwerking en uitrol ervan. Daarom wordt ZOPP vzw Limburg betrokken bij de werkgroep.

Mogelijke drempels worden afgetoetst bij de PZON en zijn / haar ervaringen worden bevraagd. Op deze manier houdt men rekening met het perspectief van de PZON bij de uitwerking van de actie.

Het toegankelijker maken van preventieve tandzorg voor de PZON (in dit geval kinderen tussen 2 en 5 jaar) is het hoofdoel van deze actie, en is een voordeel voor de PZON.

Hoe deze actie past binnen de visie en waarden van de zorgraad:

Zoals beschreven in de visie van ELZ Kemp en Duin is de nood aan versterking van gezondheidsvaardigheden bij de PZON noodzakelijk als deze zelf de regie over zijn zorgverlening wil bepalen. Volledige, toegankelijke, correcte en begrijpbare informatie vanuit professionele medewerkers naar de PZON is nodig in functie van het gebruik van efficiënt en effectief gebruik van het zorgaanbod.

Hierbij wordt er rekening gehouden met de lokale en regionale contact. Bijzondere aandacht gaat hier uit naar kwetsbare bevolkingsgroepen, voor wie zorg en welzijn minder toegankelijk zijn door bepaalde (soms onbekende) drempels zoals beschreven in punt 68. Er wordt gestreefd naar een outreachende werking naar de PZON die zich momenteel nog niet, of onvoldoende, in het zorgcircuit begeeft.

De centrale waardes van de Zorgraad zijn van toepassing: kwaliteit en laagdrempeligheid.