Beleidsplan

Uitgebreide informatie over wat we doen staat beschreven in ons beleidsplan

Stategische doelen

We stellen onszelf 4 strategische doelen voorop in het beleidsplan om de missie en visie te kunnen realiseren.

1. Sociale kaart:

over 2 jaren is er van ELZ Pallieterland een sociale kaart die up-to-date, toegankelijk en bruikbaar is voor alle eerstelijnsactoren en burgers.

2. Informatiedeling:

ELZ Pallieterland neemt de komende 2 jaren initiatieven om relevante informatie voor eerstelijnsactoren tussen en over clusters heen bekend te maken en onderlinge communicatie tussen eerstelijnsactoren te ondersteunen.

3. Netwerking:

ELZ Pallieterland neemt de komende twee jaren op verschillende domeinen initiatieven om netwerken tussen de verschillende eerstelijnsactoren te stimuleren.

4. Medewerking aan projecten:

ELZ Pallieterland werkt mee aan projecten binnen de zone waarin een kwetsbare groep (PZOV) centraal staat en die passen binnen de visietekst van ELZ Pallieterland.

Werkgroepen

Om deze doelen te realiseren zijn verschillende werkgroepen opgericht. In de periode 2020-2022 gaan de onderstaande 10 werkgroepen aan de slag. Naast de werkgroepen organiseren we een aantal keren per jaar platformvergaderingen (de vroegere veranderfora). Deze vergaderingen worden ingericht om te zorgen voor netwerking tussen de eerstelijnsactoren waardoor deze makkelijker tot een multidisciplinaire samenwerking kunnen komen. Op dit overleg wordt onder andere informatie uitgewisseld over noden in de regio en wordt de stand van zaken gegeven van het geleverd werk rond de beleidsdoelstellingen.

1. Werkgroep sociale kaart

Deze werkgroep verzamelt gegevens zodat de sociale kaart up-to-date, toegankelijk en bruikbaar is voor alle eerstelijnsactoren en burgers uit de regio.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer annvanlooveren@telenet.be

2. Werkgroep HealthLi Buurtkompas

Deze werkgroep maakt samen met een kwetsbare groep een ondersteuningspakket om de gezondheidsvaardigheden van deze groep te versterken. Concreet zal er gewerkt worden rond het thema eenzaamheid bij vroeg volwassenen met psychische en/of emotionele problemen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer joke.coussement@thomasmore.be

3. Werkgroep praatcafé dementie

Deze wekgroep organiseert avonden rond dementie voor mantelzorgers en personen met dementie. Er komt telkens een ander aspect van dementie aan bod. In het praatcafé wordt telkens een spreker-expert uitgenodigd én een mantelzorger, die zijn of haar eigen ervaringen deelt.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer tilde.spit@emmaus.be

4. Werkgroep communicatie en vorming

In deze werkgroep wordt gewerkt aan de inhoud van de website, nieuwsbrieven en facebookpagina. Daarnaast wordt er ook een vormingsaanbod uitgewerkt en is een kalender aangemaakt waarop activiteiten uit de regio geplaatst kunnen worden.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer carmen@elzpallieterland.be

5. Werkgroep gegevensdeling

Deze werkgroep onderzoekt welke programma’s zorgverleners gebruiken om onderling informatie uit te wisselen over hun PZOV. Er wordt ook bekeken welke mogelijkheden er bestaan voor de PZOV zelf om zijn of haar eigen gegevens te raadplegen.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer marie.coenen@hotmail.com

6. Werkgroep Warme wijk

De werkgroep werkt een pakket en een opleiding uit rond buddywerking. Dit project wordt georganiseerd in het centrum van Lier.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer joris.bracquene@zewopa.be

7. Werkgroep Opstart projecten kansarmoede en psychisch kwetsbaren

Deze werkgroep verduidelijkt welke organisaties en projecten steun kunnen krijgen vanuit de eerstelijnszone. De werkgroep neemt zelf ook contact op met een aantal organisaties om te bekijken welke projecten ondersteund kunnen worden.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer joris.bracquene@zewopa.be

8. Werkgroep MultiDisciplinaire Overlegmomenten (MDO)

De werkgroep volgt de regelgeving rond het organiseren van een MDO op. De bedoeling is om dergelijke overlegmomenten verder te zetten in de eerstelijnszone en zo ook de netwerking te stimuleren.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer jo.sels@zusters-berlaar.be

9. Werkgroep Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO)

Deze werkgroep concretiseert het projectplan en keurt het goed alvorens dit opnieuw wordt ingediend.

Heeft u interesse om aan te sluiten bij deze werkgroep of heeft u hierover vragen? Contacteer jo.laenen@lier.be

10. Werkgroep kringwerking en verenigingen

Deze werkgroep gaat van start in 2021. De werkgroep zal de kringwerking van beroepsgroepen en andere verenigingen van eerstelijnsactoren ondersteunen.