Beleidsplan ELZOH: ELZOH samen werkt!

De ambitie van het beleidsplan van ELZOH is in de eerste plaats het versterken van het fundament van onze eerstelijnszone: het partnerschap. Om onze doelstellingen waar te kunnen maken is partnerschap cruciaal. Ondanks de samenhorigheid en de bestaande samenwerkingsverbanden, is er in de nieuwe structuur van ELZOH, nood aan elkaars werking en expertise beter te leren kennen. Daarnaast willen we een duidelijk beeld krijgen op alle opgebouwde netwerken, om deze te kunnen samenbrengen, connecties te maken en complementariteit te verwezenlijken waar mogelijk. Dit geldt zowel voor de connecties naar de persoon met een zorg-of ondersteuningsnood en het informele netwerk als naar het professionele netwerk. Door het versterken van de verbondenheid kunnen we werken aan een ELZ waarin de zorg- en ondersteuningsnoden een gepaste aanpak krijgen.

Eén van de belangrijkste pijlers hiervoor is de versterking van een cultuur die een PZON faciliteert om zijn/haar manier doelen te kunnen stellen, te formuleren en op zijn/haar manier te kunnen verwezenlijken, met de voor hem/haar gewenste, aangepaste of nodige zorg en ondersteuning.

Om deze ambitie waar te maken zijn respect en communicatie de centrale waarden en principes voor ELZOH vzw.

Het beleidsplan bevat 4 grote strategische doelstellingen.

We zetten in op vier strategische doelen die ook eerder door de Vlaamse overheid naar voor geschoven werden als prioritair aan te pakken.  De eerste twee doelen gaan over het afstemmen van onze werkingen op elkaar, op beleidsniveau enerzijds en in de praktijk op het werkveld anderzijds. Daarvoor is het nodig dat we elkaar leren kennen met antwoorden op vragen zoals  ‘wie zijn de zorgverleners in mijn buurt’ en ‘wie doet wat?’ Tegelijk willen we met de lokale besturen samen zitten hoe zij dit mee kunnen ondersteunen en toegankelijk maken voor iedereen die zorg zoekt of nodig heeft.

In onze 3de strategische doelstelling willen we resoluut inzetten op cliënt- en patiëntparticipatie en krachtgerichte netwerken. De mens is een sociaal wezen, sociale netwerken zijn 'des levens'. Zonder de steun van de familiale en sociale omgeving wordt het functioneren zeer moeilijk. Dat is altijd al zo geweest. Toch is er vandaag, mede onder impuls van de vermaatschappelijking van de zorg, een hernieuwde aandacht voor de netwerken die mensen al dan niet omringen. De uitdaging bestaat er in om het actief betrekken en ondersteunen van sociale netwerken niet louter als een bijkomend aandachtspunt of een methodiek te beschouwen. Het is een essentieel onderdeel van krachtgericht werken en patiëntparticipatie met het oog op 'empowerment' van kwetsbare mensen. We willen samen in dialoog gaan en verkennen of er een draagvlak is om te starten met een lerend netwerk met een duidelijke doelstelling in het kader van de uitbouw/versterken van informele netwerken en dit binnen een intersectoraal kader. Buurtgerichte initiatieven krijgen hierbij ook aandacht.

De 4de strategische doelstelling gaat over de uitbouw van het GBO, het geïntegreerd breed onthaal. Met het geïntegreerd breed onthaal willen we een samenwerkingsverband organiseren tussen de sociale diensten van het OCMW en gemeenten, de Centra Algemeen Welzijnswerk en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen. Zij vormen een spil van een samenwerkingsverband met lokale actoren zoals samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten, patiëntenverenigingen, enz. Ook afstemming met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod moet verzekerd worden. Het geïntegreerd breed onthaal heeft twee belangrijke doelen: een brede en herkenbare toegang tot hulp realiseren én inzetten op de strijd tegen onderbescherming. Op deze manier willen we de grondrechten van elke burger waarborgen, in het bijzondere die van de meest kwetsbare personen. In ELZOH willen we met zoveel mogelijk gemeenten samenwerken om een gedeelde visie over het GBO uit te werken. Op lange termijn is het belangrijk om een overleg te organiseren tussen de GBO-actoren en het bredere netwerk erachter zodat iedereen mee betrokken wordt in het GBO verhaal.

Het volledige beleidsplan vind je hier. pdf bestandBeleidsplan ELZOH.pdf (217 kB)