Beleidsplan Mechelen-Katelijne

Lees het volledige beleidsplan hier. pdf bestandBeleidsplan Mechelen-Katelijne.pdf (426 kB)

Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne

De Eerstelijnszone (ELZ) Mechelen-Katelijne is een samenwerkend en daadkrachtig netwerk van partners, zowel professionelen als mantelzorgers en vrijwilligers, met als doel het optimaliseren van welzijn en gezondheid van alle mensen die in haar regio wonen, werken en/of leven. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) met al zijn mogelijkheden en noden staat centraal door in te zetten op veerkracht, draagkracht, empowerment en zelfmanagement. De ELZ zal hierbij steeds inclusief te werk gaan met aandacht voor de meest kwetsbare groepen.


De fragmentering van het huidige aanbod zal aangepakt worden door het verbinden en engageren van de welzijns- en gezondheidsactoren actief binnen de ELZ teneinde de multi- en interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende actoren te optimaliseren. Overlappingen en hiaten in het huidige aanbod zullen in kaart gebracht worden en de betrokken actoren zullen aangesproken worden om veranderingen aan te brengen binnen de eigen structuren.


De PZON staat in dit verhaal centraal. De actoren binnen Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne engageren zich om te evolueren van een aanbod-gestuurde naar een nood-gestuurde aanpak waar hulp- en dienstverleningsinstanties samen met de mantelzorgers een netwerk vormen rond de PZON. Om dit te bereiken zal de ELZ werken aan het optimaliseren van zorgcontinuïteit en continue samenwerking rond de PZON. Daarenboven wil ELZ Mechelen-Katelijne sterk inzetten op het ontwikkelen van een proactieve, outreachende, buutgerichte houding bij alle zorgaanbieders in de regio. Op die manier wil de ELZ garanderen dat elke inwoner, ook de meest kwetsbare, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning krijgt met een focus op zelfmanagement.

ELZ Mechelen-Katelijne is een netwerk met de ambitie om concrete resultaten te boeken zowel op korte als lange termijn door in te zetten op opleiding, intervisie en het ontwikkelen van innovatieve methodieken en tools.

De Eerstelijnszone Mechelen-Katelijne zal inzetten op 3 kernthema's.

 

Elkaar leren kennen en verbinden

Binnen het bestaand zorg- en hulpverleningslandschap zien we verschillende eilandjes waarop elke beroepsgroep (huisartsen, apothekers, kinesisten, thuisverpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, CAW, Sociaal Huis, vzw’s waar armen het woord nemen, inloopteams, sociale kruideniers, Centrum Geestelijke gezondheidzorg, …), elke vrijwilligers- en mantelzorgorganisatie functioneert, en waar iedere zorgverstrekker binnen zijn discipline sterk werk probeert te leveren om personen met een zorgnood zo goed mogelijk te ondersteunen. We voelen bij verschillende zorg- en hulpverleners, alsook vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties, de eenzaamheid om met de problemen die de personen met een zorgnood stellen, om te kunnen blijven gaan en een gepast antwoord te kunnen geven. Tussen de eilandjes zit er helaas vaak nog te weinig verbinding, meestal komt dit door onwetendheid. We kennen de andere beroepsgroepen wel, maar kennen de werkelijke inhoud van hun werkdomein, projecten of deze organisaties vaak te weinig. Hierdoor neemt iedereen vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel zaken op en verwijzen we te weinig adequaat door naar de juiste partner in het zorg- en hulpverlenerslandschap.


Ook tijdsgebrek om elkaar te leren kennen en te overleggen, ligt mee aan de basis van de hiaten in samenwerking. Terwijl een investering van tijd op termijn alleen maar een tijdswinst én betere dienst- en hulpverlening voor de PZON zal betekenen.

De ELZ legt positieve en constructieve verbindingen tussen de zorgverstrekkers in het zorg- en hulpverlenerslandschap en de vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties om zo personen met een zorgnood zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden.  Ook speelt vertrouwen hier mogelijk een rol in. Door elkaar niet goed genoeg te kennen, vertrouwen we niet altijd op elkaars handelen en inzet. Hierdoor zijn we snel geneigd om zaken niet uit handen te geven maar zelf op te willen lossen.  Terwijl het net door samen te werken met andere disciplines, multidisciplinair te werken over de beroepsgroepen of organisatiegrenzen heen, dat we personen met een zorgnood met de beste zorgen kunnen omringen.

 

Proactief, outreachend en buurtgericht werken

Als ELZ willen we tegemoetkomen aan alle personen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Vandaag bestaat er een goed netwerk van eerstelijnszorgactoren (bekeken in de ruime zin van het woord) die gaan voor kwaliteitsvolle zorg en het realiseren van basisgrondrechten. Desondanks bereiken we niet alle doelgroepen. Om ook die personen te bereiken die vandaag hun weg niet vinden met een zorgvraag of nood, willen we naast het aanbod van responsieve en actieve acties, inzetten op proactief en outreachend handelen.


Proactief handelen is een vorm van dienstverlening waarbij hulp- en dienstverleningsinstanties zelf het initiatief nemen ten aanzien van de PZON, en dit op basis van gekende informatie. Het maakt het mogelijk een gerichte actie op te zetten naar een specifieke doelgroep, dit met een duidelijk afgebakende doelstelling en onderlinge (taak)afspraken. Outreachende hulpverlening vertrekt van de achterliggende gedachten dat sommige doelgroepen niet (meer) zelf de stap zetten naar de hulpverlening. Ze legt het initiatief bij de hulpverlener die een niet afwachtende houding aanneemt. Kenmerkend hieraan is dat de actoren zelf de stap zetten naar de PZON doch steeds met een focus op het verhogen van zelfredzaamheid en de participatie van kwetsbare personen in onze samenleving.


Buurtgericht werken neemt binnen het outreachend werken een belangrijke plaats in.  We concentreren ons op die buurten waar de kans op onvervulde zorgbehoeften groot is en niet voldoende ingevuld blijkt. Samen met de lokale besturen en actoren zetten we binnen de ELZ in op informatie aanbieden, noden en problemen in de buurt signaleren, ontspanning en ontmoeting faciliteren, de krachten van de buurt benutten en versterken, waar nodig een bemiddelende rol opnemen, burenhulp stimuleren, de competenties en talenten van de PZON en zijn netwerk benutten met het oog op sociale waardering.

 

Zorgcontinuïteit

De invulling van het concept zorgcontinuïteit verschilt naargelang de noden en mogelijkheden van de PZON en zijn netwerk. Soms is het voldoende om zorgvuldig door te verwijzen. Soms zal het nodig zijn om een netwerk te vormen rond de PZON dat samen met de PZON het hele traject doorloopt.


Om een goede zorgcontinuïteit te garanderen is het noodzakelijk de huidige situatie van de zorgvrager grondig te analyseren. Hierbij moeten zowel de zorgaanbieders, de zorgvragers en hun netwerk betrokken worden omdat elk een specifieke kijk kan bieden op de betekenis van zorgcontinuïteit. Zorgcontinuïteit start bij het duidelijk krijgen van de noden en de hulpvragen van de PZON om van daar uit de in samenspraak de zorgdoelen te bepalen. Soms is de reden van aanmelding slechts het topje van de ijsberg. Zorgaanbieders zullen de nodige aandacht besteden aan het in kaart brengen van de situatie op alle domeinen van gezondheid en welzijn. De analyse kan door de zorgaanbieders ingezet worden om de zelfredzaamheid van de PZON te vergroten, de thuissituatie zo optimaal mogelijk te maken, eventuele (her)hospitalisaties indien mogelijk te voorkomen of alleszins te beperken of de opname in een woonzorgcentrum uit te stellen. Het thema zorgcontinuïteit is sterk verbonden met het thema elkaar leren kennen en verbinden. Het is immers noodzakelijk dat zorgverleners elkaar en elkaars aanbod kennen om gerichte samenwerking mogelijk te  maken.