Buurtgerichte zorg in Antwerpen Centrum

In de eerstelijnszone is continuïteit van zorg een gedeelde verantwoordelijkheid. Als zorg- of hulpverlener vul je anderen aan in functie van de zorgdoelen van de persoon met een zorgnood.

Professionele, vrijwillige en informele zorg

Als lid van de eerstelijnszone werk je mee aan buurtgerichte zorg. Dat is een actieve samenwerking tussen professionele, vrijwillige en informele zorg in de buurt.

Ook de erkende woonzorgcentra en lokale besturen in je eerstelijnszone zetten hun schouders onder buurtgerichte zorg.

Kringgesprekken ELZ Antwerpen Centrum

Waarom?

Zowel in het veranderteam als in het forum werden de krachtlijnen voor de werking van ELZ Antwerpen Centrum bevraagd. Dit vanuit deze drie vragen:

  • Wat willen we versterken binnen onze ELZ?
  • Wat willen we creëren binnen onze ELZ?
  • Wat willen we stoppen binnen onze ELZ?

Gezien de samenstelling van het veranderteam en -forum waren het bijna uitsluitend ‘professionelen’ die de krachtlijnen voor de toekomst hebben beantwoord. De doelgroep personen met zorg- en ondersteuningsnood waren niet betrokken.

Vanuit het idee ‘praat niet over hen, maar met hen’ ontstonden de kringgesprekken. Personen met een zorg- en ondersteuningsnood moeten een stem krijgen in de ontwikkeling van de ELZ. En die stem zou wel eens anders kunnen klinken dan deze van de professionelen.

Hoe?

Leden van het veranderteam engageerden zich om voor hun achterban een kringgesprek te organiseren. Zo ontstond een verscheidenheid binnen de doelgroep personen met ondersteuningsnood. Kringgesprekken werden gepland voor ouderen, chronisch zieken, mensen in armoede, bewoners geëngageerd in buurtgerichte zorg en ‘cliënten’ van thuiszorgdiensten.

Deelnemers zitten samen in ‘een kring’ en overleggen met elkaar wat volgens hen de krachtlijnen moeten zijn bij de uitbouw van de ELZ. Dit vanuit de krachtlijn vragen: versterken, creëren, stoppen. Omwille van de verscheidenheid in doelgroepen wordt telkens  een andere methodiek voorbereid met de initiatiefnemer. Indien nodig begeleidt de ELZ ook het gesprek. Na afloop van het gesprek wordt de vertaalslag gemaakt naar concrete zaken die moeten meegenomen worden in het ELZ-verhaal.

Wat?

Twee gesprekken vonden al plaats.

  • Eén met oudere bewoners uit de Hertoghe wijk (een buurtgericht initiatief van het WZC Nottebohm). Opvallend was dat de hele organisatie van een ELZ niet hun eerste bekommernis was. De heel dichtbije noden en vragen in de eigen buurt waren voor hen belangrijker. Mobiliteit, onderling contact, infrastructuur, nabijheid dagdagelijkse voorzieningen….
  • Eén met chronisch zieken leden van de werkgroep belangenverdediging van Samana. Opvallend was de aandacht voor de eigen regie van de ‘patiënt’. Deze kent duidelijk zijn grenzen, zowel medisch als bij de administratieve opvolging bij een aandoening. Voorstellen daartoe werden overgemaakt aan de ELZ.

In maart 2019 zijn de kringgesprekken met bewoners buurtgerichte zorg en mensen in armoede voorzien. De ‘cliënten’ van thuiszorgdiensten centraal samenbrengen, was geen werkbaar idee. Uiteraard vinden we ook hun input waardevol. Het is een optie om hun inbreng meer gedecentraliseerd te organiseren.

Vragen over de kringgesprekken? Of misschien wens je zelf initiatief nemen om een kringgesprek te organiseren?
We horen je graag! Contacteer info@elzantwerpen.be.