Checklist vergoedbaarheid

Checklist vergoedbaar overleg

Te gebruiken door overlegorganisatoren bij het vaststellen van de vergoedbaarheid en de te vergoeden deelnemers. Het sjabloon zorgplan kan gebruikt worden, maar vormt geen verplichting. Elk document, opgesteld naar aanleiding van het multidisciplinair overleg, dat dezelfde elementen bevat als het sjabloon zorgplan, wordt aanvaard.

Vaststellen vergoedbaarheid (af te vinken in volgorde van de tabel)

Criterium

Opmerking

 

De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood verblijft in de thuisomgeving of zal, na een opname, binnen de acht dagen naar zijn thuisomgeving terugkeren.

Personen die verblijven in serviceflats of assistentiewoningen behoren ook tot deze groep. Overleg met personen verblijvende in een woonzorgcentrum is niet vergoedbaar.

 

De huisarts, of psychiater in geval van psychiatrische problematiek, neemt deel aan het gesprek: door fysieke aanwezigheid, via video- of telefoongesprek.

In uitzonderlijke omstandigheid wordt toegelaten om, als de huisarts/psychiater (bij psychiatrische problematiek) last minute zijn deelname annuleert, het overleg toch te vergoeden. Er moet alles aan gedaan worden de huisarts/psychiater toch bij het overleg te betrekken (telefoon, video). Aan de overlegorganisator wordt een verklaring op eer gevraagd (zie sjabloon zorgplan) om aan te geven dat de huisarts/psychiater last minute niet aanwezig is. Hierdoor komt de vergoedbaarheid van het overleg niet in het gedrang.

 

De nodige verklaringen over de aan- of afwezigheid van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger, indien aanwezig zijn ondertekend en bij het zorgplan gevoegd. De verklaring rond de toestemming verwerking persoonsgegevens en samenstelling overleg moet altijd bij het zorgplan gevoegd zijn.

Drie types van verklaringen zijn mogelijk:

 1. Persoon geeft toestemming voor verwerking persoonsgegevens en gaat akkoord met samenstelling overleg;
 2. Persoon wenst niet deel te nemen;
 3. Zorgaanbieders verklaren dat persoon best niet deelneemt.

De overlegorganisator bewaart alle verklaringen bij de kopie van het zorgplan.

 

Er zijn deelnemers van minimaal drie verschillende disciplines aanwezig, naast de overlegorganisator.

De zorgbemiddelaar, indien aangeduid en een professionele zorgaanbieder, behoort tot deze drie disciplines.

 

Opgelet! Er is per persoon met een zorg- en ondersteuningsnood slechts 1 overleg vergoedbaar per periode van 365 dagen. Een overleg dat doorgaat op 2 mei 2020 kan pas opgevolgd worden door een nieuw vergoedbaar overleg op 3 mei 2021!

 

 

Bepalen van de deelnemers die vergoeding ontvangen

Hoe toepassen?

Is er een huisarts aanwezig, dan telt die als eerste deelnemer. Is die er niet, dan is de thuisverpleegkundige/vroedvrouw de eerste deelnemer. En zo verder. Dit geldt alleen als die discipline niet de rol van zorgbemiddelaar opneemt. Als dat het geval is, komt de vergoeding van deelnemer van deze discipline vrij voor een andere deelnemer.

 1. Huisarts
 2. Psychiater bij afwezigheid van de huisarts bij personen met psychiatrische problematiek
 3. Thuisverpleging en vroedvrouwen (op zelfstandige basis werkend)
 4. Thuisverpleging (in loondienst)
 5. Kinesitherapeut (op zelfstandige basis werkend)
 6. Diensten gezinszorg
 7. Maatschappelijk werk
  1. OCMW
  2. DMW
  3. CAW
 8. Klinisch psycholoog/orthopedagoog (op zelfstandige basis werkend)
 9. Mobiele teams ikv art 107 / art 11
 10. Apotheker
 11. Centra Leerlingenbegeleiding, zorgcoördinator school
 12. Andere zelfstandige eerstelijnszorgberoepen: diëtist, logopedist, ergotherapeut, …
 13. Ambulante VAPH-voorzieningen zoals begeleid wonen
 14. Kortverblijf/dagverzorgingscentrum
 15. Serviceflat en assistentiewoning
 16. Woonzorgcentrum
 17. Ondersteunende diensten in eerstelijnszorg
  1. Vrijwillige oppasdienst
  2. Palliatieve ondersteuningsequipe
  3. Dienst Ondersteuningsplan
  4. Rechtstreeks toegankelijke hulp
  5. CKG
 18. Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
 19. Ziekenhuis
  1. Algemeen ziekenhuis
  2. Psychiatrisch ziekenhuis/PVT
 20. Revalidatieovereenkomst en revalidatiecentrum
  1. Psychosociaal
  2. Fysiek
 21. Professionele zorgaanbieders uit andere domeinen: werk, wonen, vrije tijd, justitie.
 22. Zelfstandige zorgaanbieders uit gespecialiseerde zorg: oogarts, cardioloog, …

 

 

Opgelet! De deelnemers die in loondienst werken, ontvangen de vergoeding niet persoonlijk. De organisatie, waarvoor zij werken, ontvangt de vergoeding.

Indien aan het overleg meerdere personen (met verschillende disciplines) deelnemen die voor eenzelfde organisatie werken, geldt deze organisatie als 1 deelnemer en ontvangt bijgevolg slechts 1 keer de vergoeding van deelname.

 

NIET VERGOEDBAAR:

 • Deelnemers met het statuut van zelfstandige, die niet behoren tot de eerstelijnszorg en die hun aanwezigheid factureren aan de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (bv. bewindvoerder, advocaat).
 • Commerciële organisaties zoals bijvoorbeeld dienstenchequebedrijven, niet gelinkt aan een door de Vlaamse Overheid erkende dienst.