Coronavaccinatie in Gent

Hieronder geven we jou basisinformatie mee, alsook interessante links:

Boosterprik voor zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie de beslissing goed om de zorgaanbieders een boosterprik toe te dienen. Sinds 13 november 2021 worden de verschillende zorgaanbieders uitgenodigd om zich te laten vaccineren. Hier vind je een overzicht van de momenteel beschikbare informatie voor zorgvoorzieningen en zorgverstrekkers.

Vaccinatie bij jongeren

Doelgroep jongeren

Doelgroep 12-15 jarigen

Op Karrewiet kan je een reportage vinden over vaccinatie voor 12- tot 15- jarigen. Op https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen is er heel wat materiaal beschikbaar met filmpjes van Prof. dr. Petra Schelstraete, kinderlongarts UZ Gent, flyer en toestemmingsbrieven.

Thuis- en groepsvaccinatie

Thuisvaccinatie

Vanaf woensdag 28 april 2021 is de thuisvaccinatie gefaseerd van start gegaan. Zo’n 3000 Gentenaars krijgen thuis een vaccin tegen het coronavirus. Dit kan gebeuren door de eigen huisarts.

Wie echt niet in het vaccinatiecentrum geraakt, kan thuis gevaccineerd worden. De huisarts zal beoordelen (conform deze criteria) of de patiënt/cliënt thuis gevaccineerd moet worden.

Je patiënt/cliënt laten vaccineren in het vaccinatiecentrum zal altijd de snelste weg zijn om gevaccineerd te worden. Als je patiënt/cliënt in staat is om naar het Vaccinatiecentrum te gaan, gaat hij/zij best in op de uitnodiging om naar het vaccinatiecentrum te komen.

Er werden ook oplossingen uitgewerkt om minder mobiele mensen alsnog naar het Vaccinatiecentrum te krijgen (bv verlaagd taxitarief). Iedereen kan gratis naar het Vaccinatiecentrum.

Groepsvaccinatie

Binnen de ELZ Gent werd gestart met de eerste groepsvaccinaties. Momenteel werden de erkende assistentiewoningen, de kloostergemeenschappen en de VAPH-sector reeds gevaccineerd. Afhankelijk van het al dan niet aanwezig zijn van een eigen prikteam in de organisatie kunnen de vaccins worden opgehaald in het Vaccinatiecentrum of gebeurt de vaccinatie via onze mobiele equipe.

Mocht u twijfelen of uw collectief al bij ons in beeld is of wil u bekijken of uw organisatie of collectiviteit hiervoor in aanmerking kan komen, dan kunt u een mail sturen naar:

 • julie.vanbleu@elzgent.be voor alles wat te maken heeft met inhaalvaccinaties en vaccinaties van nieuwe bewoners bij WZC en collectiviteiten
 • rachel.bruijsten@elzgent.be voor alles wat te maken heeft met vaccinatie van de collectiviteit op zich of een collectiviteit die niet op de lijst staat.

Vaccinatie bij kwetsbare doelgroepen

Achter de schermen zijn intussen heel wat inspanningen geleverd om ook de meest kwetsbare doelgroepen te vaccineren, zoals mensen zonder wettig verblijf, dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek, sekswerkers,…

Waar mogelijk worden deze mensen toegeleid naar het vaccinatiecentrum. Waar nodig worden vaccinatiemomenten op maat georganiseerd: in collectiviteiten of op vindplaatsen. Er wordt vooral met het 1-dosis vaccin gevaccineerd, maar op vraag kan hiervan afgeweken worden. Ook al is het 1-dosisvaccin een evenwaardig vaccin, toch zijn er mensen die omwille van de berichtgeving over mogelijke bijwerkingen bij mensen jonger dan 41 jaar, een ander vaccin verkiezen.

Om mensen te kunnen toeleiden naar het vaccinatiecentrum is een rijksregisternummer of BISnummer noodzakelijk. Dit zowel in het kader van identificatie als in functie van de registratie in Vaccinet. Een BISnummer kan op een eenvoudige manier aangevraagd worden via de loketten van burgerzaken.

Mensen die om één of andere reden geen rijksregister- of BISnummer willen, kunnen eveneens gevaccineerd worden. Dit kan enkel op vindplaatsen. In dat geval worden minimale gegevens bijgehouden op de vindplaats zelf. Deze mensen kunnen hierdoor geen coronacertificaat bekomen.

De vaccinatie van deze doelgroep past in de brede vaccinatiestrategie maar vereist  een aanpak op maat:

 1. Informeren/positief verhaal

  • doelgroepgerichte informatie
  • opleiding vertrouwenspersonen / sleutelfiguren, middenveldorganisaties, stadspersoneel over vaccinatie, positieve gespreksvoering, fake news
  • communicatie naar het ruime middenveld over beschikbaarheid van laagdrempelig en vertaald communicatiemateriaal
  • inschakeling van ambassadeurs en positieve aandacht in de pers
    
 2. Pro-actief contact met de verschillende gemeenschappen
  • om te weten wat er leeft binnen deze gemeenschappen
  • via werkgroep sensibilisering en afstemming m.b.t specifieke doelgroepen
    
 3. Flankerende maatregelen voor een toegankelijk vaccinatiecentrum
  • m.b.t mobiliteit: gratis
  • m.b.t begeleiding van, naar en in het vaccinatiecentrum kan beroep gedaan worden op gezondheidsgidsen / community health workers
  • m.b.t het maken van een afspraak. Manuele inboeking van deze doelgroep op specifieke J&J-momenten
  • m.b.t anderstaligen / doventolken
  • m.b.t administratieve toegankelijkheid. Ondersteuning m.b.t aanvraag BIS-nummer en flexiliteit voor mensen zonder identiek nummer
    
 4. Individuele opvolging vanuit de eerstelijn
  • apothekers en huisartsen kunnen zien of patiënten een uitnodiging ontvingen en hier al dan niet op ingingen. Ook verpleegkundigen beschikken over informatie m.b.t. vaccinatie van hun patiënten. Zij kunnen vanuit hun beroep mensen hierover informeren / aanspreken.
    
 5. Mobiele vaccinatie
  • Waar toeleiding naar het vaccinatiecentrum moeilijk is, wordt beroep gedaan op mobiele vaccinatie, zowel in collectiviteiten als vindplaatsgericht.

We geven kort een overzicht van de stand van zaken van de vaccinatie op maat van kwetsbare doelgroepen tot op heden (dd 2/07/2021):

In de collectiviteiten (met uitzondering van de collectiviteiten door Vlaanderen bepaald):

 1. Reno: +/- 78% van de volwassenen (# 102) kregen hun 2de prik Pfizer. Een 30-tal 16-17 jarigen kregen intussen hun 1ste prik, nu ook deze leeftijd gevaccineerd mag worden.
 2. SOI: +/- 54% van de volwassenen (#30) kreeg hun 1ste prik Pfizer. Eind deze week is de 2e prik voorzien. Momenteel wordt bekeken hoe de 16-17 jarigen ook gevaccineerd kunnen worden.
 3. Lübeck: +/- 41% van de volwassenen (#26) werd gevaccineerd. Momenteel wordt bekeken hoe de 16-17 jarigen ook gevaccineerd kunnen worden.
 4. Doortrekkersterrein: in totaal werden 8 mensen gevaccineerd.

Vindplaatsgericht:

 1. De Tinten: ongeveer een 120-tal van hun cliënten (+/- 50%) zonder wettig verblijf werd in de maand juni op 5 verschillende woensdagen gevaccineerd.
 2. MSOC: 24 cliënten werden op 2 verschillende momenten gevaccineerd.
 3. De Fonteyn: een 9-tal mensen werden op 2 verschillende momenten gevaccineerd.
 4. Sekswerkers: een 50-tal sekswerkers werden op diverse momenten gevaccineerd. Er zijn nog vaccinatiemomenten voorzien in de maand juli.
 5. Inloopcentrum SOC: op 16 juli wordt een vaccinatiemoment voorzien in het inloopcentrum.
 6. Andere vindplaatsen (De sloep, Olijfboom,…): wordt momenteel verder uitgewerkt

In het vaccinatiecentrum:

Tijdens een 1ste vaccinatiemoment specifiek voor mensen zonder wettig verblijf werden 45 mensen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Tijdens een 2de vaccinatiemoment specifiek voor dak- en thuislozen werden 34 mensen gevaccineerd in het vaccinatiecentrum. Op 2 juli werden eveneens kwetsbare personen gevaccineerd. Een exact cijfer hiervoor kunnen we nog niet geven.

Sommigen kwetsbare personen werden gevaccineerd via de algemene strategie van uitnodiging tot prik in het vaccinatiecentrum. Deze personen zitten niet in bovenstaande cijfers. De cijfers hierboven geven enkel een beeld van de vaccinatie op maat voor de kwetsbare doelgroepen. Tot op heden werden zo’n 485 personen via deze weg gevaccineerd.

Vaccinatiebus:

De Gentse ‘prik en go’ vaccinatiebus trok in september twee keer naar 13 stops in de Gentse wijken. We bereikten een zeer divers publiek van o.a. twijfelaars, mensen zonder papieren en mensen die niet in het vaccinatiecentrum geraakten. Zo konden we maar liefst ruim 3600 Gentenaars overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren. Een succesverhaal dat alle verwachtingen overtreft. Dank aan onze vaccinatoren, voorbereiders, farmaceutisch experten, medisch expert, artsen en zeker de betrokken mensen van Stad Gent om dit mee mogelijk te maken!

Coronacertificaat

Weet je cliënt/patiënt niet onmiddellijk hoe hij/zij een Covid Safe Ticket kan aanvragen of bemachtigen? Of wat als jouw cliënt/patiënt geen computer of kaartlezer heeft? Ontdek hier de verschillende manieren om toch aan een Covid Save Ticket te geraken.

 

Bij verdere vragen kan u steeds contact opnemen met julie.vanbleu@elzgent.be  en rachel.bruijsten@elzgent.be

 • Welke taken zijn er in het vaccinatiecentrum?
 • Wie mag er allemaal medische handelingen stellen?
 • En hoe zit het met de verzekering?
 • Onder welk statuut kan ik aan de slag?

Algemeen sensibiliserings-materiaal

Webinars COVID-19-vaccinatie

Krijg je als eerstelijnsprofessional vragen van burgers over de COVID-vaccins, zoals onder andere:

 • Hoe goed beschermen de vaccins?
 • Wat zijn de bijwerkingen?
 • Mag iemand die een COVID-19 infectie heeft doorgemaakt gevaccineerd worden?
 • Wat met zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven?
 • Mogen mensen die chronische ziekten hebben, gevaccineerd worden?
 • ...

Of heb je eerder praktische vragen? Hieronder kan je linken terugvinden naar specifieke deeltjes van de meest relevante webinars, alle informatie is toegespitst op professionals. Onderaan deze pagina vind je meer info die zich rechtstreeks naar burgers richt.                                                                                         

Info over werking vaccin:

Info over het informeren/motiveren van personeel en burgers

Info over het registreren van de vaccins in Vaccinnet

Rol ELZ Gent

Net zoals met de andere corona-maatregelen, helpt eerstelijnszone Gent lokaal te coördineren via haar COVID-team. De medewerkers van de ELZ zullen samen met de Stad Gent en de partners van de ELZ:

 • Zoveel mogelijk de nieuwe informatie verzamelen en de impact op het lokale terrein proberen inschatten zodat hierover gecommuniceerd kan worden.
 • De noden van partners met betrekking tot vaccinatie verzamelen (logistiek, personeel, communicatie, kwetsbare doelgroepen,…).
 • Overleg organiseren tussen verschillende partners om lokale afspraken te maken.
 • Een overzicht geven van sensibiliseringsmateriaal en mogelijkheden die derden aanbieden.
 • Helpen bij de uitbouw en operationalisering van Vaccinatiecentrum Gent.

Eerstelijnszone Gent volgt het medisch personeel op met betrekking tot het vaccinatiecentrum, in samenwerking met Randstad Medical.