Covid-coaching binnen ELZ Dender

  • 4 december 2020

Naast bronopsporing en contactopsporing wordt vanuit de Vlaamse Overheid ook ingezet op Covid-coaching. Maar wat houdt dit juist in binnen onze Eerstelijnszone?

Covid-coaching, bronopsporing, contactopsporing ?

In de bestrijding van de huidige Covid-19 epidemie wordt er, naast sensibilisering, ingezet op drie belangrijke doeleinden: 

  • COVID-coaching: Met de COVID-coaching willen we kwetsbare personen ondersteunen (sociaal, psychologisch, financieel) om thuisisolatie of quarantaine menselijk en mogelijk te maken en te houden.
  • Bronopsporing: Bij brononderzoek wordt gefocust op mogelijke besmettingshaarden. Er wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag: Waar komt de infectie vandaan? Dit kan zowel een persoon als een locatie (waar meerdere personen een besmetting opgelopen hebben) zijn. Uit de bronopsporing kunnen vaak conclusies getrokken worden omtrent clustervorming.  
  • Contactopsporing: Het doel van contactonderzoek is om de contacten van de besmette persoon tijdens ‘zijn besmettelijke periode’ (-2 dagen voor de start van de symptomen/afname test tot +7 dagen) te identificeren. Daarnaast wil men tijdens het contactonderzoek de index informeren over de maatregelen (isolatie) die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hem/haar hierin te begeleiden. Vervolgens zullen ook de contacten geïnformeerd worden over de blootstelling en risico op besmetting en zullen zij gewezen worden op de maatregelen (quarantaine) die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. Kortom, men tracht alle mensen naar wie de infectie zich verder zou kunnen verspreiden te contacteren en te informeren. 

Hoe gaan we hiermee aan de slag binnen Eerstelijnszone Dender ?

Vanuit ELZ Dender zal er vooral ingezet worden op bronopsporing en Covid-coaching. In overleg met de lokale besturen werd beslist om de contactopsporing in handen te laten van het Vlaamse callcenter en de Field Agents. 

Wat betreft de Covid-coaching zal ELZ Dender beroep doen op een pool van Covid-coaches (bestaande uit maatschappelijk werkers van de sociale diensten van de lokale besturen, van de mutualiteiten en van het CAW).  Door met een pool van Covid-coaches te werken kunnen personen aan een medewerker worden toegewezen die voor hen vertrouwd is, hen reeds begeleidt of ondersteunt.

Hierbij zal vooral gefocust worden op ‘kwetsbare personen’. We zullen dus niet alle besmette personen en contacten proberen bereiken, maar enkel die patiënten waarbij de huisarts oordeelt dat sociale, psychische en financiële ondersteuning of ondersteuning bij het organiseren van de zelfisolatie nodig zou kunnen zijn. 

Contact tracingIndien dit nog niet gebeurd is, willen we deze kwetsbare personen voorbereiden op contactonderzoek. Daarnaast willen we hen helpen bij het begrijpen van de preventiemaatregelen, informeren over de noodzaak van het navolgen van deze maatregelen en hen hierin waar nodig ondersteuning bieden. Tot slot willen we verbanden zoeken tussen patiënten en mogelijke risicolocaties (besmettingsbronnen). 

Aanvullend zullen ook de besmette personen, die niet konden gecontacteerd worden door de telefonische contact-tracers en field agents, worden opgevolgd door de pool van Covid-coaches. Dit is het geval wanneer er niet wordt opgenomen en niet wordt opengedaan aan de deur bij een Covid-positieve persoon.

De lokale werking is dus complementair met de werking van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit betekent echter ook dat kwetsbare personen die lokaal door ons verder ondersteund en begeleid worden ook zullen gecontacteerd worden vanuit de Vlaamse contactopsporing.

Deze werking is volledig GDPR-proof (met toestemming van de besmette persoon) en de Covid-coaches zullen zich ook kunnen/moeten legitimeren. 

Ouderen zijn een belangrijke doelgroep

Het is niet zo dat Covid-coaching te herleiden is tot enkel de doelgroep ouderen, aangezien niet elke oudere als kwetsbaar persoon wordt beschouwd. Anderzijds vinden we het wel belangrijk om deze groep van personen in de huidige periode niet uit het oog te verliezen.

Belrondes ouderenDaarom organiseren onze lokale besturen, maar ook sommige organisaties (bvb. mantelzorgverenigingen), belrondes bij ouderen. Hierbij worden de mensen opgebeld voor een korte babbel. Belangrijk om te vermelden is dat deze telefoontjes los staan van een besmetting.

Wij roepen elkeen op om met z’n allen constructief mee te werken aan bovenstaande acties.  Samen zorgen we immers voor elkaar.  Ook aan jou vragen we dus om aandacht te hebben voor deze meeste kwetsbaren.  Een luisterend oor, een korte babbel, … kan soms veel betekenen.  Voel je dat extra ondersteuning nodig is, verwijs gerust door naar de huisarts en/of sociale dienst van het lokaal bestuur.