Covid-coaching binnen ELZ RupeLaar

  • 4 februari 2021

Naast bronopsporing en contactopsporing wordt vanuit de Vlaamse Overheid ook ingezet op Covid-coaching. Maar wat houdt dit juist in binnen onze Eerstelijnszone?

Covid-coaching, bronopsporing, contactopsporing ?

In de bestrijding van de huidige Covid-19 epidemie wordt er, naast sensibilisering, ingezet op drie belangrijke doeleinden: 

  • COVID-coaching: Met de COVID-coaching willen we kwetsbare personen ondersteunen (sociaal, psychologisch, financieel) om thuisisolatie of quarantaine menselijk en mogelijk te maken en te houden.
  • Bronopsporing: Bij brononderzoek wordt gefocust op mogelijke besmettingshaarden. Er wordt getracht een antwoord te formuleren op de vraag: Waar komt de infectie vandaan? Dit kan zowel een persoon als een locatie (waar meerdere personen een besmetting opgelopen hebben) zijn. Uit de bronopsporing kunnen vaak conclusies getrokken worden omtrent clustervorming.  
  • Contactopsporing: Het doel van contactonderzoek is om de contacten van de besmette persoon tijdens ‘zijn besmettelijke periode’ (-2 dagen voor de start van de symptomen/afname test tot +7 dagen) te identificeren. Daarnaast wil men tijdens het contactonderzoek de index informeren over de maatregelen (isolatie) die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen en hem/haar hierin te begeleiden. Vervolgens zullen ook de contacten geïnformeerd worden over de blootstelling en risico op besmetting en zullen zij gewezen worden op de maatregelen (quarantaine) die genomen moeten worden om verdere verspreiding te voorkomen. Kortom, men tracht alle mensen naar wie de infectie zich verder zou kunnen verspreiden te contacteren en te informeren. 

Hoe gaan we hiermee aan de slag binnen Eerstelijnszone RupeLaar?

Vanuit ELZ RupeLaar zal er vooral ingezet worden op bronopsporing en Covid-coaching. In overleg met de lokale besturen werd beslist om de contactopsporing in handen te laten van het Vlaamse callcenter en de Field Agents. 

Wat betreft de Covid-coaching zal ELZ RupeLaar beroep doen op een pool van Covid-coaches 

Hierbij zal vooral gefocust worden op ‘kwetsbare personen’. We zullen dus niet alle besmette personen en contacten proberen te bereiken, maar enkel die patiënten waarbij de huisarts oordeelt dat sociale, psychische en financiële ondersteuning of ondersteuning bij het organiseren van de zelfisolatie nodig zou kunnen zijn. 

Contact tracingIndien dit nog niet gebeurd is, willen we deze kwetsbare personen voorbereiden op contactonderzoek. Daarnaast willen we hen helpen bij het begrijpen van de preventiemaatregelen, informeren over de noodzaak van het navolgen van deze maatregelen en hen hierin waar nodig ondersteuning bieden. Tot slot willen we verbanden zoeken tussen patiënten en mogelijke risicolocaties (besmettingsbronnen). 

Aanvullend zullen ook de besmette personen, die niet konden gecontacteerd worden door de telefonische contact-tracers en field agents, worden opgevolgd door de pool van Covid-coaches. Dit is het geval wanneer er niet wordt opgenomen en niet wordt opengedaan aan de deur bij een Covid-positieve persoon.

De lokale werking is dus complementair met de werking van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dit betekent echter ook dat kwetsbare personen die lokaal door ons verder ondersteund en begeleid worden ook zullen gecontacteerd worden vanuit de Vlaamse contactopsporing.

Deze werking is volledig GDPR-proof (met toestemming van de besmette persoon) en de Covid-coaches zullen zich ook kunnen/moeten legitimeren.