Criteria vergoedbaarheid

De criteria voor vergoedbaar overleg zijn de volgende:

  1. Naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines.
     
  2. De persoon geeft op een afzonderlijk formulier zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens om de vergoedbaarheid mogelijk te maken. In hetzelfde formulier geeft de persoon ook zijn akkoord voor de samenstelling van het overleg. Dit formulier moet steeds aanwezig zijn bij het zorgplan en maakt er integraal deel van uit. De persoon of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger kan ook aangeven niet aanwezig te willen zijn op het overleg. Dit moet verklaard worden in een daartoe bedoeld formulier. Indien de deelname van de persoon noch zijn (wettelijke) vertegenwoordiger wenselijk of mogelijk is, wordt een ondertekende verklaring door de zorgaanbieders toegevoegd aan het dossier. Deze twee laatste verklaringen worden bijgehouden door de overlegorganisator.
     
  3. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek. Indien ook een videogesprek niet mogelijk is, wordt de huisarts telefonisch bij het gesprek betrokken (met telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar). Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater geboden. Zie Lees meer >.

Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed. Concreet: als op 2/5/2020 een vergoedbaar overleg doorgaat voor persoon x kan een nieuw overleg voor diezelfde persoon x pas vergoed worden als het doorgaat op 3/5/2021.

De opvolgoverleggen, gepland in de periode vanaf 1/5/2020, worden in een nieuwe telling opgenomen en vergoed volgens de nieuwe bedragen.

Lees meer > Nieuwe mogelijkheid voor huisartsen: deelname via videogesprek of telefoongesprek met speakerfunctie

Voor overleggen vanaf 1/5/2020 laten we toe dat huisartsen niet fysiek aanwezig zijn op het overleg, maar deelnemen via een video- of telefoongesprek. De huisarts moet dit op voorhand, in reactie op zijn uitnodiging, laten weten aan de overlegorganisator. Zo kan die de nodige logistieke ondersteuning voorzien voor het gesprek. Ook de huisarts engageert zich ervoor te zorgen dat hij aan het overleg kan deelnemen via een video- of telefoongesprek. De telefoon moet op speaker gezet kunnen worden, zodat de andere deelnemers het gesprek kunnen volgen.

Indien de huisarts aan de overlegorganisator te kennen gaf fysiek aanwezig te zullen zijn, maar op het laatste moment (dit is minder dan een uur voor aanvang van het overleg) laat weten dat dit niet zal lukken en er ook geen mogelijkheid bestaat om via video- telefoongesprek deel te nemen, vult de overlegorganisator de verklaring in van de afwezigheid huisarts in het sjabloon zorgplan. Dit is een verklaring op eer. Het agentschap vertrouwt op de professionaliteit van de overlegorganisator om geen valsheid in geschrifte te plegen.

Voorlopig wordt enkel voor de huisarts deze mogelijkheid geboden. We evalueren het verloop van deze mogelijkheid, zodat we kunnen vaststellen of deze mogelijkheid werkt.

Psychiater als aanwezige bij overleg rond psychiatrische problematiek
Bij overleg rond personen met psychiatrische problemen waarbij een psychiater betrokken is, hoeft geen huisarts aanwezig te zijn. De medische discipline wordt in deze vertegenwoordigd door de psychiater. Het overleg is dus vergoedbaar bij aanwezigheid van de psychiater. De psychiater ontvangt dan de vergoeding, die normaal gezien aan de huisarts zou toegekend worden.

De psychiater beschikt over dezelfde mogelijkheden tot deelname als de huisarts. Alle richtlijnen, zoals hierboven bij de huisarts gegeven, zijn ook voor de psychiater van toepassing.

De mantelzorger die de rol opneemt van zorgbemiddelaar, ontvangt echter geen vergoeding als zorgbemiddelaar.