Dienstverlening van Diensten Maatschappelijk Werk voor Oekraïense vluchtelingen

Via deze weg willen wij jou informeren over de hulp- en dienstverlening van de Diensten Maatschappelijk Werk (DMW) voor Oekraïense vluchtelingen die nood hebben aan:

 • Administratieve ondersteuning bij het openen van sociale rechten bij:

  • handicap (VAPH, integrale jeugdhulp, zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte ...);
  • verminderde zelfredzaamheid;
 • Emotionele ondersteuning;
 • Ergotherapeutisch advies rond hulpmiddelen en woningaanpassingen;
 • Oplossing van een zorgsituatie binnen het bestaande thuiszorgaanbod (Denk aan thuisverpleging, diensten gezinszorg, vrijwillige oppashulp ...).

Hierin hebben we als doelgroep in het bijzonder oog voor chronisch zieken, zorgbehoevende ouderen, personen met een handicap en diens mantelzorgers (deze laatste kunnen ook gastgezinnen zijn). Deze hulpverlening is mogelijk voor alle leeftijden. personen met (een vermoeden van) dementie kunnen bij ons terecht voor info en ondersteuning.

Op basis van een brede vraagverheldering zullen de hulpverleners van de DMW de huidige en gewenste situatie van de cliënt verkennen en een passend antwoord proberen zoeken op hun zorg- en welzijnsvraag. De DMW voorzien hierbij indien gewenst een warme toeleiding naar andere hulpverleners die mee kunnen inspelen op de hulpvraag. Tevens kan de medewerker DMW de cliënt ook verder opvolgen binnen een trajectbegeleiding als dit noodzakelijk is. Deze begeleiding is een intensievere vorm van hulpverlening waarin er oog is om:

 • Moeilijkheden in de zorgsituatie bespreekbaar te maken;
 • De cliënt en omgeving te laten omgaan met ziekte en beperking in zelfredzaamheid;
 • Het sociaal netwerk in kader van een ondersteuningsbehoefte mee op te volgen en eventueel versterken. Indien je een cliënt wenst aan te melden bij de DMW, kan dit via de volgende contactgegevens:

 

Christelijke Mutualiteiten (CM): www.cm.be zorglijn.antwerpen@cm.be – 03 221 95 95

Liberale Mutualiteiten: : www.lm-ml.be/nl/lm-plus   -dmw_1@lmplus.be- 03 206 35 20

Vlaams & Neutraal Ziekenfonds: www.vnz.be/zorg-uitleendienst/sociale-dienst-dmw/ - dmw@vnz.be – 03 491 86 50

Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: www.nzvl.be/jouw-diensten - dmw@nzvl.be – 053 76 99 71

Helan: Stel ons je vraag (helan.be) - dmw@helan.be - 09 269 85 77

Socialistische Mutualiteiten: www.devoorzorg.be dmw.304@devoorzorg.be – 03 285 44 44