Inleiding

In Vlaanderen en ook in onze eerstelijnszone Leuven wordt momenteel de conventie eerstelijnspsycholoog (ELP) uitgerold. Het gaat concreet om laagdrempelige, terugbetaalde psychologische zorg voor de meest kwetsbare inwoners van Leuven. Hiervoor wordt er gewerkt via het concept van 'vindplaatsen' en 'preferentiële verwijzers'. Vindplaatsen zijn locaties binnen onze eerstelijnszone zoals een OCMW, een buurtcentrum, een lokaal dienstencentrum, een multidisciplinaire praktijk, een buurtteam enz. Preferentiële verwijzers zijn personen zoals huisartsen, diensten voor gezinszorg, thuisverplegers, apothekers, buurtwerkers,.. die de cliënt toeleiden naar de eerstelijnspsychologische zorg.

Focus op kwetsbare doelgroepen door een laagdrempelig zorgaanbod

De terugbetaling richt zich vooral tot mensen met een kwetsbaarheid op financieel, sociaal/en of fysiek vlak, die kampen met lichte tot matig ernstige psychische problemen.

Zowel kwetsbare kinderen, jongeren, (jong)volwassenen als ouderen kunnen beroep doen op dit nieuwe aanbod.

 • Het GGZ-netwerk Diletti organiseert dit aanbod voor de doelgroepen (jong)volwassenen en ouderen
 • Het GGZ-netwerk Yuneco organiseert dit aanbod voor de doelgroep kinderen, jongeren en jongvolwassenen

De kwetsbare doelgroepen worden toegeleid naar de psychologische zorg via laagdrempelige vindplaatsen.

Op vlak van aanbod wordt er een onderscheid gemaakt tussen:

 • Psychologische zorg in de eerste lijn:

  • Interventies van korte duur en/of lage intensiteit die bijdragen tot het behoud of herstel van psychisch welzijn.

  • Rechtstreeks toegankelijk voor de cliënt (geen verwijsbrief nodig).

 • Gespecialiseerd psychologische zorg:

  • Hier gaat het over intensievere, psychotherapeutische behandeling bij matig tot ernstige psychische problemen.

  • Alleen toegankelijke na advies (via functioneel bilan) van een arts (huisarts/psychiater) en een eerstelijnspsycholoog.

Vindplaatsgericht en outreachend

Om de kwetsbare doelgroepen zo laagdrempelig mogelijk te bereiken wordt er ingezet op een nauwe samenwerking tussen de ELP'er en vindplaatsen.

Vindplaatsen

 • Lokale, niet-stigmatiserende plekken waar de kwetsbare doelgroep al natuurlijk aanwezig is voor een ander doeleinde dan psychische gezondheid.
 • Er zijn ook andere eerstelijnsverstrekkers en actoren aanwezig, waardoor multidisciplinaire samenwerking centraal staat en er afgestemd kan worden.
 • De vindplaats kan de werkplaats zijn van de ELP'er, maar de ELP'ers zijn mobiel en gaan outreachend te werk vb. thuiscontext van persoon in kwestie.
 • Mogelijkheid om een groepsaanbod te organiseren vb. in een lokaal dienstencentrum.

In functie van de individuele noden kunnen de gesprekken plaatsvinden op een vindplaats, in het kabinet van een ELP'er, bij de patiënt thuis of online.

Voor Leuven zijn de ELP'ers momenteel gekoppeld aan onderstaande vindplaatsen:

 • Lokale dienstencentra en de hieraan verbonden WZC
  • Edouard Remy
  • Ruelenspark
  • Wijnveld
  • Seniorama
  • Ter Putkapelle
  • Ter Vlierbeke
  • Annuntiaten
 • Buurtteams van Zorgzaam Leuven
  • Buurtteam Wilsele dorp
  • Buurtteam Heverlee
  • Buurtteam Wilsele Wijgmaal Ter Putkapelle
  • Buurtteam Bruul-Vaart
  • Buurtteam Kessel-Lo
  • Buurtteam Flint
  • Buurtteam Ladeuze
 • CAW Leuven
 • OCMW Leuven
 • Leuvense buurtcentra
 • Wijkgezondheidscentrum Caleido, Ridderbuurt en De Central

(! Opgelet deze lijst is niet-exhaustief en nog verder in opbouw afhankelijk van de lokale samenwerking tussen de ELP'er en vindplaats in kwestie !)

Mogelijkheden en voorwaarden

Concreet

 • Recht op een sessie aan een verlaagd tarief (11euro of 4euro bij verhoogde tegemoetkoming)
 • De eerste sessie is gratis
 • Voor Leuven zijn we momenteel nog bezig met het opstellen van een overzichtskaart waarop je alle klinische psychologen of orthopedagogen kan zien die binnen deze conventie werken.
 • De cliënt kan vrij kiezen tot welke zorgverstrekkers hij/zij zich wendt.
 • Klik hier voor het aanbod voor (jong)volwassenen en ouderen
 • Klik hier voor het aanbod voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen
  • klik hier voor de lijst ELP'ers die samenwerken met het huis van het kind
 • Afspraken kunnen gemaakt worden via bovenvermelde lijsten door rechtstreeks de ELP'er te contacteren. De zorgverstrekkers beheren hun agenda autonoom. Voorlopig is het niet mogelijk om cliënten via deze website aan te melden.

Vragen over de concrete uitrol in Leuven?

👉 Meer info voor burgers, klik hier.

👉 Meer info voor professionals, klik hier.

! Opgelet dit onderdeel is verder in opbouw en wordt regelmatig aangepast !