Deze inhoud is van toepassing op de zones Westhoek en RITS (Regio Izegem Tielt Samen)

Het project Eerstelijnspsychologische zorg

Het project EersteLijnsPsychologische Zorg Kwadraat (ELP) is een federaal project aangestuurd door de netwerken Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Met dit project wordt een nieuw aanbod inzake laagdrempelige, outreachende en toegankelijke psychologische zorg uitgebouwd. Deze zorg wordt lokaal georganiseerd op niveau van de eerstelijnszone via lokale vindplaatsen. Dit gebeurt in samenwerking met zorgverleners uit de eerste lijn en partners uit de geestelijke gezondheidszorg.

Het project ELP heeft onderstaand bekendmakingsfilmpje gemaakt om het huidige aanbod (gesprekken bij een eerstelijnspsycholoog aan verlaagd tarief) onder de aandacht te brengen voor doelgroep: kinderen en jongeren - volwassenen - ouderen.

Video's

Wie komt in aanmerking?

Dit vernieuwde aanbod richt zich vooral op mensen met een kwetsbaarheid of problemen op het vlak van psychisch welbevinden. Het kan ook gaan om ernstigere psychische problemen.

Kwadraat organiseert eerstelijnspsychologische zorg voor de doelgroepen (jong)volwassenen en ouderen.
Voor de doelgroep kinderen, adolescenten en (jong)volwassenen (t.e.m. 23 jaar) verwijzen we naar www.wingg.be.

Binnen Kwadraat zijn volgende “kwetsbare doelgroepen” benoemd, waarmee wordt rekening gehouden bij de uitwerking van het aanbod:

  • mensen met een chronische-somatische problematiek (zogenaamde comorbiditeit)
  • jongvolwassenen, waarbij bepaalde problemen op jonge leeftijd kunnen ontstaan: depressie; angststoornissen; eetstoornissen en middelenmisbruik
  • ouderen, in het bijzonder alleenstaande ouderen
  • mensen met verstandelijke beperking en bijkomende geestelijke gezondheidsproblemen (zogenaamde dubbel diagnose)
  • zwangere vrouwen, met een hogere kans op het ontwikkelen van depressieve klachten en angststoornissen
  • mantelzorgers
  • mensen in armoede
  • zorgverleners wiens draagkracht als gevolg van de Covid-19 pandemie onder grote druk kwam te staan
  • zelfstandigen, met in het bijzonder land- en tuinbouwers

Terugbetaling psychologische zorg

Meer informatie omtrent de wijze van vergoeding, vind je op de website RIZIV:
Eerstelijns en gespecialiseerde psychologische zorg in een netwerk voor geestelijke gezondheidszorg - RIZIV (fgov.be).

Overzicht aanbod

Voor het actuele overzicht van eerstelijnspsychologen kan je terecht op

www.elpen.be

www.elpkwadraat.be