De ELZ Mechelen-Katelijne neemt initiatieven om de werking van de verschillende welzijns- en zorgactoren beter op elkaar af te stemmen zodat personen met een zorg- en ondersteuningsnood hun weg vinden naar het meest geschikte aanbod en het aanbod indien nodig tot bij hen wordt gebracht.


De ELZ Mechelen-Katelijne ontdekt hiaten in het aanbod voor personen met een zorg- en ondersteuningsnood, brengt overlap in kaart en bekijkt hoe de ELZ oplossingen kan vinden en opnemen. De ELZ neemt een signaalfunctie op, treedt in dialoog en streeft samenwerking na met overheden en andere relevante maatschappelijke actoren.


Binnen de ELZ Mechelen- Katelijne leggen we de klemtoon op:
• Het versterken van de personen met een zorg- en ondersteuningsnood zodat zij in staat zijn zoveel mogelijk de regie over hun eigen functioneren op te nemen, keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor op te nemen.
Inclusief werken met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare groepen in ons werkingsgebied.


We doen dit door:
Elkaar beter te leren en blijven kennen
Zowel binnen als tussen de sectoren welzijn en zorg nemen we initiatieven om elkaar te inspireren en mogelijke drempels in de samenwerking weg te werken.
Proactief werken
We benaderen personen met een zorg- en ondersteuningsnood proactief in functie van hun toegang tot zorg- en welzijnsvoorzieningen.
Outreachend werken
We leggen zelf actief contacten in plaats van af te wachten. Hiermee beogen we zo inclusief mogelijk te werken. Door outreachende praktijken hebben we ook bijzondere aandacht voor doelgroepen die we moeilijk bereiken.
Buurtgericht werken
We versterken de component “buurtgerichte zorg”, waarbij we op buurtniveau via een participatief proces en vanuit verschillende invalshoeken de ecologische, sociaaleconomische, … determinanten van (on)welzijn en (on)gezondheid in beeld brengen. De kennis over deze determinanten op buurtniveau leidt tot een strategische aanpak van noodzakelijke structurele veranderingen vanuit de eerstelijnszone op verschillende beleidsniveaus.

3. Kernwaarden

  • Toegankelijk:
    • De ELZ Mechelen-Katelijne is toegankelijk voor iedere betrokken en relevante partner uit het werkingsgebied van ELZ Mechelen-Katelijne.
    • De ELZ Mechelen-Katelijne staat door zijn werking garant voor een toegankelijk welzijns- en zorgaanbod voor iedereen.
  • Gelijkwaardig: Binnen ELZ Mechelen-Katelijne worden alle betrokken actoren als gelijkwaardig beschouwd met dezelfde rechten.
  • Wederzijds respect: Binnen de ELZ Mechelen-Katelijne treden we elkaar tegemoet met respect voor ieders waarden.
  • Openheid: Binnen de ELZ Mechelen-Katelijne kijken we met een open houding naar elkaars werking, leren we elkaar en elkaars verwachtingen kennen, treden we mekaar onbevooroordeeld tegemoet, vragen en geven we feedback, verstrekken we informatie aan elkaar, bouwen we vertrouwen op.
  • Samenwerken: Binnen de ELZ Mechelen-Katelijne is samenwerken noodzakelijk om tot een betere kwaliteit van dienstverlening te komen. Verschillen in de partners worden als verrijkend beschouwd. Iedere partner draagt vanuit zijn rol en ervaring bij aan het gemeenschappelijk doel van de ELZ Mechelen-Katelijne.