Waar staan we voor?

Samenwerking tussen de diverse actoren zowel op gemeentelijk als intergemeentelijk niveau en dit tussen zorg en welzijn. Regionale uitwisseling van expertise om samen ZorgKrachtig te zijn.

Participatie/empowerment van de burger verhogen waardoor die centraal staat in de ondersteuning. En outreach vanuit de hulpverlening naar de burger wanneer die (nog) niet tot bij de dienstverlening geraakt.

Toegankelijkheid van de dienstverlening op vlak van bereikbaar-, begrijpbaar- en betaalbaarheid.

Kwaliteit door gebruik te maken van good practices, aanwezig in de regio, en op zoek te gaan naar goed werkende alternatieven buiten de regio. Preventie door de dienstverlening zodanig te organiseren dat er een snelle hulpverlening kan opstarten. De minst ingrijpende ondersteuning eerst aanbieden en burgers informeren om gezondheid en welzijn te bevorderen.

Waar gaan we voor?

Werken aan ieders gezondheid

Voor preventie worden we te vaak naar het ziekenhuis verwezen. Het is de bedoeling om 60% van de burgers buiten het ziekenhuis te helpen door op een kwaliteitsvolle, multidisciplinaire manier gezondheidsbevorderende initiatieven op te zetten (bv. screenings), samen met de eerstelijnspartners.

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen halen psychisch kwetsbare mensen uit hun isolement.

Iedereen moet binnen de regio eenvoudig terecht kunnen bij een centraal, laagdrempelig infopunt met al zijn hulpvragen, ook de meest complexe.

Eerstelijnszorg moet altijd en overal gemakkelijk en goedkoop bereikbaar zijn. Elk nieuw initiatief wordt daarom onderworpen aan een mobiliteitstoets.

Preventieacties ter voorkoming van rugklachten, obesitas, diabetes... worden intergemeentelijk en intersectoraal georganiseerd. Daarbij worden ook diverse levensdomeinen betrokken. Zo garanderen we dat de preventieacties altijd en overal dezelfde boodschap uitdragen.

Professioneel evenwicht

Een tweeluik bestaande uit een studiedag voor werkgevers en voor werknemers waar de onderwerpen burnout en veerkracht worden belicht

Zwangerschap en geboorte

Richtlijnen rond zwangerschap en geboorte. Voornamelijk gericht op laagrisicozwangerschappen, risicozwangerschap en gezinnen in kwetsbare situatie.

Lees meer >>

Gezonde levensstijl

Je goed in je vel voelen, hoe kan je daar actief mee bezig zijn?

Het is meer dan gezond eten en sporten. Het is de juiste balans tussen verschillende aspecten van je leven die zorgt voor een gezonde leefstijl.

Om deze thema’s onder de aandacht te brengen, slaan de gemeenten Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel de handen in elkaar. Via ‘Samen Zorgkrachtig’ zullen we tal van acties in de loop van 2021 uitwerken voor iedereen die in deze regio woont , werkt en naar school gaat. We geven je tips en inspiratie hoe je zelf gezond in je leven kan blijven staan.

Verslavingspreventie en mentaal welbevinden

Als Eerstelijnszone Noorderkempen willen we door in te zetten op preventie op maat, in dialoog met de doelgroep, het mentaal welbevinden van elke bewoner versterken en er toe bijdragen dat problemen ten gevolge van gebruik van tabak, alcohol en andere drugs, gamen en gokken kunnen worden voorkomen, beperkt, en/of verholpen. We streven ernaar dit waar te maken voor elke bewoner in onze regio, waarbij onze aandacht specifiek uitgaat naar kwetsbare doelgroepen. We zetten in op een intergemeentelijke werking, met oog voor de lokale eigenheid en noden binnen onze lokale besturen. ​

Lees meer >>

Chronische zorg

Preventie en laagdrempelige gezondheidsinitiatieven voor de chronische patiënt en hun omgeving

Uitbouw van ouderenzorg, thuiszorg en buurtzorg

De hulpverlening zorgt er proactief voor dat iedereen zo lang mogelijk deelneemt aan de samenleving en niemand eenzaam achterblijft. Dat proberen we waar te maken door de uitbouw van een performant (buurt)netwerk dat specifiek aandacht heeft voor bewoners zonder omkadering of netwerk.

De zorgregio kan alleen maar zorgkrachtiger worden als alle partners samen streven naar gezamenlijke oplossingen en doelen, beleidsbeslissingen (bijvoorbeeld toekennen van premies) op elkaar afstemmen, versnippering van dienstverlening tegengaan.

Elke gemeente beschikt over een divers en betaalbaar aanbod aan geestelijke gezondheidszorg. We trachten zo elke burger binnen onze zorgregio, en in het bijzonder onze ouderen, een maximaal gevoel van welbehagen te geven.

Voor het zorgaanbod wordt een laagdrempelig infopunt voorzien dat proactief en outreachend werkt. De zorgvrager staat centraal. Via het infopunt geraken zorgvragers, mantelzorgers en alle andere die nood hebben aan gerichte informatie, aan de juiste vorm van hulpverlening.

Door een betere samenwerking tussen residentiële zorg en thuiszorg, kan de gebruiker flexibeler schakelen tussen de twee zorgvormen, zonder telkens opnieuw de zorgvraag te moeten uitleggen. Dat kan als er meer multidisciplinair overleg (MDO) voorzien wordt en de zorgvrager meer aandacht schenkt aan participatie.

Infosessies mantelzorg

De vijf gemeentes uit de eerstelijnszone Noorderkempen en de zes erkende mantelzorgverenigingen slaan de handen in elkaar om mantelzorgers beter te ondersteunen. Elke maand, van augustus 2022 tot mei 2023, kan je een infosessie of praatmoment volgen over interessante thema’s zoals financiële ondersteuning, bewindvoering en zorgvolmachten, hoe zorg je voor jezelf als mantelzorger, eenzaamheid en nog heel wat meer. Je krijgt er praktische informatie om de zorg beter te regelen en je kan je ervaringen delen met andere mantelzorgers.

Lees meer >>

Signaalkaartjes

Zorgzame buurten

Geïntegreerd breed onthaal

Geschikte huisvesting voor iedereen en woonbegeleiding

Hulpverleners en burgers kunnen binnen de regio snel en zonder omwegen alles te weten komen over huisvesting en woonbegeleiding. Niemand staat graag aan het verkeerde loket met zijn vragen. Om dit waar te maken moeten de diverse partners alle beschikbare kennis verzamelen en delen.

Duurzaam wonen promoten en uithuiszettingen vermijden kan alleen door het toepassen van good practices. Die moeten vertaald worden over de hele regio. Gemeenschappelijke preventieacties gericht op specifieke doelgroepen helpen ook om deze doelstelling te bereiken.

Om kwetsbare burgers in staat te stellen te blijven wonen in de eigen woonst, start de hulpverlening regionale projecten op, gericht op langdurige en preventieve woonbegeleiding. We moedigen hiervoor samenwerking met andere sectoren/partners aan.

Alternatieve woonvormen zoals co-housing of zorgwonen die bijdragen aan inclusie en buurtvervlechting, worden gepromoot door de opstart van kleinschalige initiatieven. O

Samen armoede bestrijden

Om de juiste methodieken en visie te bepalen om kinderen en ouders in armoede te helpen, is het betrekken van de school een must. Dat doen we door het inzicht van leerkrachten te verhogen in zowel de leefwereld van armoede als in de mogelijkheden om door te verwijzen.

Kinderarmoede en de escalatie ervan moeten zo vroeg mogelijk opgemerkt worden. Kennis en inzicht worden gedeeld in een gemeentelijke participatiegroep, waarbij één regionaal aanspreekpunt optreedt als helpdesk/dispatch rond armoede.

Het wegwerken van drempels op alle levensdomeinen (wonen, weten, werken en welzijn) kunnen we bevorderen door de mensen in armoede meer te betrekken en uit te nodigen op 0-de-lijnactiviteiten. We schakelen ook meer ervaringsdeskundigen in. En elke lokale beleidsbeslissing wordt voorafgaand onderworpen aan een armoedetoets.

We leren mensen in armoede met de juiste info snel en overal de juiste wegen kennen. De zelfredzaamheid van mensen in armoede wordt verhoogd door lokaal projecten te organiseren waar mensen in armoede mee rond de tafel zitten.

Gluren Bij De Buren

Tijdens de opmaak van dit zorgstrategisch plan kwam vrij snel naar boven dat er een quasi volledig aanbod is van gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in eerstelijnszone Noorderkempen. Eveneens bleek echter dat de mensen op de werkvloer van deze voorzieningen een onvoldoende zicht hadden op dit brede landschap, ze kennen elkaar niet of nauwelijks. In de loop van 2017 besliste men een nieuw project op poten te zetten, waar verschillende voorzieningen de kans krijgen om op een onderhoudende manier zichzelf voor te stellen aan hun collega’s binnen de gezondheids- en welzijnssector.

Heb je interesse om een editie te organiseren? Neem contact op met Jelke De Bruyn via jelkedebruyn@elznoorderkempen.be