Extra aanbod CAW

  • 1 september 2020

De afgelopen periode hebben de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en de Taskforce COVID-19 Zorg een aantal tools en instrumenten uitgewerkt voor de psychosociale ondersteuning van het personeel van zorg- en welzijnsvoorzieningen en van de bewoners van residentiële voorzieningen en hun directe sociale omgeving. We brengen deze informatie via deze weg graag (opnieuw) onder de aandacht.

Luisterend oor voor bewoners van voorzieningen

Bewoners in residentiële voorzieningen kunnen in deze bijzondere omstandigheden meer nood hebben aan een luisterend oor. Ze kunnen daarvoor vaak terecht bij hun familie, vrienden en begeleiders. Soms kan het hen ook helpen om met iemand van een externe dienst te praten, die hen een luisterend oor biedt. Om dit externe aanbod bekend te maken bij de bewoners is een beknopte en overzichtelijke flyer gemaakt die voorzieningen kunnen gebruiken in hun eigen communicatiekanalen. Deze flyer is beschikbaar in pdf-formaat en in jpg-formaat.

Versterking van het aanbod psychosociale bijstand op de eerste lijn

CAWDe Vlaamse Regering heeft op 17 juli 2020 ca. 1,5 miljoen euro extra toegekend aan de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) voor de versterking van hun aanbod aan psychosociale bijstand op de eerste lijn, en dit voor de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020. Iedereen kan gratis bij een CAW terecht met vragen en problemen over welzijn. Met de versterking van dit aanbod willen we inspelen op de noden en signalen die naar boven komen in het kader van psychosociale ondersteuning tijdens en na coronatijden.

In dit kader dienen de CAW duidelijke afspraken te maken binnen de zorgraden van de eerstelijnszones inzake:

1.            prioritaire problematieken en doelgroepen waarop het CAW deze middelen dient in te zetten;

2.            de toeleiding naar het aanbod van de CAW, en dit met verschillende actoren (zoals scholen, CLB, huisartsen, thuiszorgdiensten, ziekenhuizen, enz.);

3.            de afstemming van het aanbod met andere eerstelijnsdiensten (zoals OCMW’s en diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen) en psychologisch hulp (zoals CGG en eerstelijnspsychologen).

Psychosociale ondersteuning voor iedereen die werkt binnen de zorg- en welzijnssector of mantelzorger is

Het aanbod aan psychosociale ondersteuning voor iedereen die werkt binnen de zorg- en welzijnssector of mantelzorger is, werd toegankelijk gemaakt via één kanaal, het ZorgSamen-platform. Op dit platform vind je tips om goed voor jezelf te zorgen, veerkracht bij te tanken en elkaar te ondersteunen. Ook voor directe hulp kan je hier terecht.

Verdere informatie en materialen werden verzameld op de website van het departement WVG.