FAQ coronavaccinatie en vaccinatiecentrum Gent

VEELGESTELDE VRAGEN

VRAGEN ZORGPERSONEEL

VRAGEN OVER HET VACCINATIECENTRUM

KWETSBARE DOELGROEPEN

VRAGEN OVER THUISVACCINATIE EN MOBIELE VACCINATIE

IS JE VRAAG NIET BEANTWOORD?


VRAGEN ZORGPERSONEEL

Opnieuw naar boven

Wie wordt er allemaal tot de eerstelijn gerekend?
Het Agentschap Zorg en Gezondheid stelde een lijst op met zorgberoepen die tot de eerstelijn gerekend worden en in fase 1a gevaccineerd zullen worden. Binnen de groep zorgprofessionals zullen nog bepaalde prioriteiten worden gehanteerd. Zo zal men starten met zorgverleners in de frontlinie tegen Covid-19. De volledige lijst kan u hier terugvinden.
Opnieuw naar boven

Waar kan ik sensibiliseringsmateriaal terugvinden? Komt er ook materiaal voor anderstaligen?

Alle sensibiliseringsmateriaal kan je hier terugvinden. Het communicatiemateriaal werd ook vertaald in 30 talen, dit vind je via deze link.
Opnieuw naar boven

Zijn er flyers over vaccinatie in verschillende talen?

De folders zullen verspreid worden vanuit de Vlaamse Overheid via de Logo's. De folders zullen enkel in het Nederlands verspreid worden, maar er zullen wel digitale meertalige folders raadpleegbaar zijn die kunnen afgeprint en verspreid worden. Het communicatiemateriaal werd ook vertaald in 30 talen, dit vind je via deze link.
Opnieuw naar boven

Wat zijn de bestanddelen van het vaccin?

Bijsluiters zouden op de website van het FAGG gepubliceerd staan.
Opnieuw naar boven

Krijgen we een brief met de melding dat een patiënt een vaccin gehad heeft?

Dit zal zichtbaar zijn in vaccinnet. Specifieke hulpverleners die toegang hebben tot vaccinet, zullen kunnen raadplegen wie reeds een vaccin heeft gehad. Naar alle waarschijnlijkheid zal er in het Vaccinatiecentrum Gent ook gewerkt worden met een registratiesysteem dat gekoppeld is aan Mediris, waardoor huisartsen ook een melding krijgen in hun Elektronisch Medisch Dossier. Alle artsen krijgen via Mediris een melding in hun EMD als een patiënt gevaccineerd is. Ook bij contrac indicaties als de patiënt niet gevaccineerd is, volgt een verslag.
Opnieuw naar boven

Krijgen we een melding indien de patiënt het vaccin geweigerd heeft?

Als een patiënt niet ingaat op zijn uitnodiging van de overheid om zich te laten vaccineren, zal - volgens de informatie die we nu hebben - deze info niet rechtstreeks naar de huisarts gaan. Echter: wanneer ter plekke door patiënt of arts (bijvoorbeeld omwille van contra-indicaties) beslist wordt het vaccin niet toe te dienen, zou dit normaal via Mediris in het Elektronisch Medisch Dossier van de arts gemeld worden. Deze piste wordt echter nog verder uitgewerkt/onderzocht.
Opnieuw naar boven

Kan iemand die zich niet heeft laten vaccineren, en zich later bedenkt, nog gevaccineerd worden?

We verwachten dat dit mogelijk zal zijn, maar hebben nog geen informatie over hoe dit dan praktisch best verloopt. Eerstelijnsprofessionals die hun vaccin weigeren, krijgen nog een tweede kans om als burger meengenomen te worden.
Opnieuw naar boven

Hoe zorgen we ervoor dat elke Gentenaar een geïnformeerde beslissing kan maken rond vaccinatie?

De huisarts in de eerste plaats, maar ook andere hulpverleners, zijn goed geplaatst om burgers te informeren. Daarnaast zetten Stad Gent en ELZ Gent in op informerende boodschappen over vaccinatie, in lijn met de Vlaamse campagne. Om ook kwetsbare doelgroepen in dit verhaal mee te nemen, zijn er contacten met verschillende actoren (bijvoorbeeld ECM gemeenschappen) om communicatie op maat te voorzien.
Opnieuw naar boven

Zal er een verzekering zijn voor de medewerkers?

De Vlaamse overheid zal zorgen voor een vrijwilligersverzekering. Ethias verzekert gratis en automatisch de burgerlijke aansprakelijkheid, de beroepsaansprakelijkheid van alle personen die betrokken zijn bij de activiteiten van deze centra en de lichamelijke ongevallen die voornoemde personen in het kader van deze activiteiten zouden kunnen oplopen. Deze informatie kan u ook hier terugvinden.
Opnieuw naar boven

Hoe worden 'Gentenaren' uitgenodigd om zich te laten vaccineren?

Als mensen aan de beurt zijn voor vaccinatie ontvangen ze van de federale overheid een informatiebrief in heldere taal, een sms en/of een mail. Deze bevat enerzijds gegevens over de locatie waar ze verwacht worden om zich te laten vaccineren (Flanders Expo, hal 2, Maaltekouter 1, 9051 Gent) en anderzijds een code waarmee ze online 1 of 2 afspraakmomenten kunnen vastleggen in het Vaccinatiecentrum. Voor ondersteuning bij het inplannen van een afspraak kunnen mensen terecht op het nummer 09 210 10 44.
Opnieuw naar boven

Waarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners van Gent zich in het Vaccinatiecentrum laten vaccineren?

Het correct bewaren en veilig en efficiënt bereiden en toedienen van het vaccin aan zoveel mogelijk mensen, vereist de nodige infrastructuur en expertise. Hiervoor hebben Stad Gent en Eerstelijnszone Gent het Vaccinatiecentrum uitgebouwd. Voor mensen die niet op eigen houtje in Flanders Expo geraken zal de Stad Gent in ondersteuning voor vervoer van en naar Flanders Expo voorzien. Ook op de locatie voorzien we ‘helpers’. Informatie over hoe je ondersteuning kan vragen, lees je hier. Uitzonderlijk kan de huisarts voor iemand een thuisvaccinatie aanvragen. Gezien de complexiteit van het bewaren en transporteren van de vaccins, wordt dit enkel georganiseerd indien de huisarts oordeelt dat de verplaatsing naar Flanders Expo niet haalbaar is.
Opnieuw naar boven

Hoe/wanneer worden stagiairs/studenten uit eerstelijnsberoepsgroepen gevaccineerd?

  • De namenlijsten van stagiairs uit de eerstelijnsberoepsgroepen worden aangeleverd via de scholen.
  • Stagiairs in eerstelijnszorgberoepen die stage lopen in een collectiviteit worden meegenomen tijdens de collectieve vaccinatie in de collectieve zorgvoorziening.
  • De hoger onderwijsinstellingen en hun koepels maken momenteel nog de nodige afspraken over studenten die geen stage lopen in een collectieve zorgvoorziening.

Opnieuw naar boven

Ik ben uitgenodigd voor vaccinatie maar kan op de beschikbare uren mijn praktijk niet verlaten. Ik heb dus mijn uitnodiging geweigerd om praktische redenen. Hoe zal ik opnieuw uitgenodigd worden?

We raden je aan om je vaccin niet te weigeren. In het Vaccinatiecentrum Gent kan je zelf je afspraakmoment kiezen. Bij de andere vaccinatiecentra in Oost-Vlaanderen kan je je afspraakmoment verplaatsen. Indien je het toch moet weigeren, kan je het best naar de Gentse vaccinatielijn bellen op het nummer 09 210 10 44 om een nieuwe afspraak vast te leggen.
Opnieuw naar boven

VRAGEN OVER HET VACCINATIECENTRUM

Opnieuw naar boven

Naar wie wordt gekeken om deze centra te bestaffen?

De Eerstelijnszone Gent, Stad Gent, de huisartsenvereniging, apothekersvereniging, verpleegkundigenkring enzovoort,… zijn momenteel samen in overleg om het vaccinatiecentrum te bemannen. Er zal sowieso gewerkt worden met een mix van de 'bestaande eerstelijn', aangevuld met gepensioneerden, studenten, vrijwilligers,…
Opnieuw naar boven

Kan ik in mijn eigen praktijk vaccineren of bij de patiënt thuis?

Op dit moment is het praktisch niet te regelen om in je eigen praktijk te vaccineren, omwille van de complexiteit in vervoer en stockage van de vaccins. Het is zéker de bedoeling om - voor kwetsbare mensen - een alternatief te voorzien. Hierover is de ELZ in gesprek met alle partners in Gent. Veel zal ook afhangen van de types vaccins die beschikbaar zullen zijn. Samengevat: wie naar een vaccinatiecentrum kan gaan, wordt daar gevaccineerd, voor wie dit niet kan wordt nog een alternatief uitgewerkt.

De thuisvaccinaties zullen ten vroegste opgestart kunnen worden vanaf half april. We doen dit bij voorkeur met een vaccintype waarvoor maar één dosis nodig is (Johnson & Johnson). Mochten die leveringen te lang op zich laten wachten zal Gent starten met vaccintyes waar twee dosissen voor nodig zijn. De persoon die een beroep kan doen op een thuisvaccinatie zal ofwel via een mobiel vaccinatieteam ofwel via zijn vertrouwde huisarts of verpleegkundige kunnen gevaccineerd worden. De beslissing hierin moet nog gebeuren. Er werden ook oplossingen uitgewerkt om minder mobiele mensen alsnog naar het vaccinatiecentrum te krijgen (bv verlaagd taxitarief). Iedereen kan gratis naar het Vaccinatiecentrum.

Het hoofdcriterium voor thuisvaccinatie = (psychische) mobiliteit van de burger. De burger kan of mag zich niet verplaatsen naar het centrum. De persoon die wenst een beroep te doen op een thuisvaccinatie dient aan één van de volgende criteria te voldoen en/of is aangeduid door zijn vertrouwde zorgactor:

  • Bedlegerig
  • Patiënten met dementie
  • Patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek
  • Risicopatiënt voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte
  • Patiënten met ernstige autisme
  • Patiënten met een ernstige fysieke handicap

Wie beroep wil doen op een thuisvaccinatie, dient contact op te nemen met een huisarts.

Opnieuw naar boven

Voor wie wordt mobiele vaccinatie voorzien?

Mobiele vaccinatie wordt enkel voorzien voor collectiviteiten die moeilijk tot in het Vaccinatiecentrum te krijgen zijn. Hierbij denkt men aan daklozen opvang, nachtopvang, gevangenissen, ...
Opnieuw naar boven

Worden huisartsen en andere eerstelijnswerkers op de hoogte gebracht als hun patiënt gevaccineerd is?

Eerstelijnswerkers die nu al toegang hebben tot vaccinnet, zullen via dat kanaal kunnen nagaan of de patiënt reeds is gevaccineerd. Alle artsen krijgen via Mediris een melding in hun EMD als een patiënt gevaccineerd is. Ook bij contrac indicaties als de patiënt niet gevaccineerd is, volgt een verslag.
Opnieuw naar boven

Zullen we door de omvang van ons vaccinatiecentrum trager of sneller kunnen vaccineren in Gent dan in andere centra?

Neen, alle vaccinatiecentra krijgen een evenredig aandeel vaccins op basis van het aantal bewoners dat gekoppeld is aan een vaccinatiecentrum. Elke gemeente en elke lokale actor zal het zelfde vaccinatieritme moeten aanhouden.
Opnieuw naar boven

Moet ik eigen materiaal meebrengen als ik aan de slag ga in het vaccinatiecentrum?

Enkel voor artsen wordt mogelijks gevraagd enkele basiszaken zoals bvb een stethoscoop mee te nemen. Dit wordt gecommuniceerd aan de artsen via de instructiefiches op het medewerkersplatform.
Opnieuw naar boven

Kunnen mensen die op hetzelfde adres wonen, samen gevaccineerd worden?

Dit zal alvast niet mogelijk zijn voor mensen die tot een verschillende fase behoren (bijvoorbeeld 65+ vs. 65-). We ijveren er als Stad en ELZ Gent voor dat mensen die tot een zelfde leeftijdscategorie behoren, samen kunnen worden uitgenodigd (bijvoorbeeld beiden 65+).
Opnieuw naar boven

Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg?

Dit is niet mogelijk.
Opnieuw naar boven

Worden minderjarigen ook gevaccineerd en tot welke leeftijd mogen kinderen begeleid worden door hun ouders?

Op dit moment worden enkel mensen boven de 18 meegenomen in de vaccinatiestrategie.
Opnieuw naar boven

Moeten bezoekers verlof nemen om hun vaccin te laten zetten?

Werknemers en ambtenaren hebben recht op vaccinatieverlof als ze uitgenodigd worden om hun inenting tijdens de diensturen te krijgen. Dat heeft de federale ministerraad goedgekeurd. De maatregelen gelden ook voor de herhalingsinenting.
Opnieuw naar boven

Kan ik mijn prioritaire vaccinatie uitstellen (bijvoorbeeld om medische redenen) eens ik een uitnodiging ontvangen heb?

Eens je je uitnodiging ontvangen hebt, heb je 30 dagen de tijd om je afspraak te boeken. De overheid voorziet geen mogelijkheid om dit te verplaatsen. Naarmate de 30 dagen eindigen, kan je nog een slot boeken voor de periode die voorbij die 30 dagen ligt. Als je op het einde van de 30 dagen geen slot hebt kunnen boeken, dan word je, samen met de brede bevolking, opnieuw mee uitgenodigd.
Opnieuw naar boven

Kan ik mij op de reservelijst laten zetten voor vaccinatie?

De Stad Gent zal vanaf woensdag 14 april 2021 werken met QVAX waarbij mensen zich kunnen inschrijven op de reservelijst voor Covid-19-vaccinatie. Open plaatsen in het Gentse vaccinatiecentrum zullen dan in eerste instantie aangeboden worden aan mensen die zich op de QVAX-lijst hebben ingeschreven, en die op dat moment behoren tot de prioritaire doelgroep voor vaccinatie. In Gent boeken mensen zelf hun afspraak in waardoor het aantal mensen dat niet opdaagt heel beperkt is, maar geen enkele dosis mag verloren gaan. Meer informatie over de elektronische reservelijst QVAX vind je hier. Meer informatie over de vaccinatie in Gent vind je op stad.gent/vaccinatie.
Opnieuw naar boven

Ik heb een uitnodiging tot vaccinatie, maar kan geen afspraak boeken?

Uitnodigingen hangen vast aan een specifiek vaccin; als net die sloten zijn volgeboekt, is het wachten tot een volgende lading van dat type vaccins geleverd krijgen. De Vlaamse overheid laat ons niet toe te switchen tussen verschillende types vaccins. Bekijk enkele dagen nadien of er vrije slotjes zijn of bel de Gentse vaccinatielijn op het nummer 09 210 10 44 om een nieuwe afspraak vast te leggen.
Opnieuw naar boven

KWETSBARE DOELGROEPEN

Opnieuw naar boven

Hoe worden risicogroepen bereikt om zich te laten vaccineren?

Sowieso zullen we als eerstelijn allemaal samen daar een rol in hebben. Van zodra duidelijk is hoe de overheid de bevolking wil uitnodigen, gaan we samen op zoek naar manieren om ook risicogroepen te bereiken.
Opnieuw naar boven

Welke mensen van 18 tot 64 jaar komen in aanmerking voor prioritaire vaccinatie?