Hoe volgt ELZ Dender elke besmetting op ?

 • 13 oktober 2020

Opvolging op alle niveaus

Al sinds het begin van afgelopen zomer doet niet alleen Vlaanderen aan contact- en bronopsporing, maar wordt er ook op lokaal niveau, binnen onze Eerstelijnszone, heel wat uitgewerkt. Hoe gaat dit nu precies in z’n werk? En wordt er geen dubbel werk geleverd ten opzichte van Vlaanderen?  

We nemen jullie mee achter de schermen ...

Vlaamse versus lokale opvolging

De Vlaamse contactopsporing gebeurt door een consortium dat is aangesteld door de Vlaamse overheid. Het consortium heeft naast medewerkers die in een callcenter werken ook Field Agents ter beschikking. Zij doen huisbezoeken bij mensen die niet of moeilijk bereikbaar zijn. Bovendien helpen deze Field Agents het Agentschap Zorg & Gezondheid ook met bronopsporing door uitgebreide enquêtes af te nemen bij een steekproef van besmette personen.

Sinds kort kan elke Eerstelijnszone één gedetacheerde Field Agent lokaal ter beschikking hebben. Dit heeft als groot voordeel dat deze persoon een brugfunctie kan zijn tussen verschillende initiatieven, zoals:

 • Het ITsysteem van het consortium
 • De Zorgatlas van Agentschap Zorg & Gezondheid
 • Lokale activiteiten (bijvoorbeeld gedeelde documenten)

Ook binnen Eerstelijnszone Dender zal eind oktober zo'n lokale Field Agent ons team versterken.

Lokale contactopsporing? Bronopsporing? What’s in a name.

Om begripsverwarring te vermijden, worden de volgende drie termen gehanteerd:

 • COVID-coaching

De coaching bestaat erin dat de burger ondersteund wordt bij het opstellen van een contactenlijst en bij het doorgeven van hoogrisico contacten voor wanneer iemand van het centrale callcenter belt. Ook wordt hij/zij ondersteund bij het volhouden van een thuis- of zelfisolatie. 
 

 • Complexe contactopsporing

In een complexe situatie, bijvoorbeeld bij deelname aan een evenement, wordt de indexpatiënt geholpen bij het opstellen van zijn/haar contactenlijst.
 

 • Bronopsporing

Bij bronopsporing is het niet zozeer van belang om te weten te komen door wie de indexpatiënt is geïnfecteerd, maar wel waar én hoe; waardoor ogenschijnlijk ad random besmettingen tot één en dezelfde bron kunnen worden teruggebracht (bijvoorbeeld één bedrijf).

Wie houdt er zich lokaal bezig met deze taken?

In het bestrijden van COVID-19 speelt de zorgraad met haar netwerk en de lokale besturen een belangrijke rol, met name: het versterken van de centrale contact- en bronopsporing door tegelijkertijd van nabij de lokale situaties te volgen en aan te pakken. Maar wie maakt nu allemaal deel uit van dit netwerk en wat zijn hun taken?

 • Huisartsen, bijgestaand door liaison-arts per wachtdienstonderdeel

Wanneer je huisarts jou op de hoogte brengt van je besmetting, zal hij/zij meteen ook enkele vragen stellen.  Hoe gaat het met je gezinsleden, heb je kort voordien nog deelgenomen aan een groepsgebeuren, zijn er nog besmettingen gekend op je werk, ...?  Dit is geen uitgebreide contactopsporing in detail, dit gebeurt immers door het Vlaamse contactcenter.

Zij geven deze informatie via een beveiligd formulier door aan de liaison-arts en medisch expert (nadat ze hiervoor van jou de toestemming hebben gekregen).

De liaison-arts is een arts die per wachtdienstonderdeel (ongeveer gelijklopend met een gemeente) verantwoordelijk is voor de opvolging van de besmettingen in deze regio.  Hij/zij zal analyseren of er clusters van besmettingen terug te vinden zijn, zal bekijken of er extra opvolging nodig is, ... en is eerste aanspreekpersoon voor het lokale bestuur.

 • Lokale medisch expert

Binnen Eerstelijnszone Dender is dr. Bart De Letter onze medisch expert, bijgestaan door Wim Thierens, coördinator van de huisartsenkring. Zij krijgen van Agentschap Zorg & Gezondheid toegang tot de data van de positief geteste personen, om op die manier mogelijke clusters snel te kunnen opsporen. Deze medische experten hebben beroepsgeheim en mogen deze data op geen enkel moment vrijgeven of openbaar stellen.

Naast de info vanuit Vlaanderen krijgen zij ook de info door van de lokale huisartsen, aangevuld met de labo-resultaten van de verschillende labo's in onze eerstelijnszone.  Dit zorgt ervoor dat wij binnen onze Eerstelijnszone héél snel de nodige opvolging kunnen voorzien.

Loopt een besmetting binnen van iemand tussen 2 en 20 jaar, dan wordt dit meteen doorgespeeld naar het CLB, die voor de nodige opvolging zorgt m.b.t. de scholen.

Is er een link gekend naar een collectiviteit (een voorziening, een vereniging, een sportclub, een winkel, een werk, ...) dan wordt dit doorgespeeld naar de ELZ-coördinator voor verdere opvolging.

 • Pool van Covid-coaches

 Bij kwetsbare situaties zullen Covid-coaches verder telefonisch contact opnemen en eventueel thuis langsgaan.  Het gaat hierbij om situaties waarbij een COVID19 besmetting is vastgesteld en waarbij de huisarts, het contactcenter of medisch expert aangeeft dat er nood is aan extra ondersteuning. Er is steeds afstemming met de Vlaamse contact tracing zodat het opsporen van de contacten efficiënter verloopt. De pool van Covid-coaches, die de lokale huisartsen en de centrale contact tracing ondersteunen en aanvullen, bestaat uit medewerkers van CAW, de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten en de maatschappelijk werkers van de lokale besturen.

 • Lokale Field Agent

 De Field Agent wordt ingeschakeld bij het identificeren, bevragen en adviseren van personen die in contact zijn gekomen met mogelijke COVID19 besmette personen. Hij/zij zal ter plaatse gaan en aanbellen op het adres waar deze persoon zich bevindt.

Zij adviseert en ondersteunt bovenstaande actoren in hun opdracht en is de link naar het Vlaamse niveau.
 

 • Coördinator Eerstelijnszone

Reinout Remmery is de coördinator van de Eerstlijnszone.  Hij volgt samen met een Covid-19-team, bestaande uit diverse expertises, het geheel op en werkt verdere acties en ondersteuning uit.  Bvb. ondersteuning van kwetsbare doelgroepen, een lerend netwerk voor voorzieningen, sensibilisering en preventie bij kinderen en jongeren, ...

Elke besmetting met een link naar een collectiviteit wordt doorgespeeld naar de coördinator, die verdere contacten legt om te bekijken of de nodige maatregelen genomen werden en of verdere ondersteuning nodig is.

Ook uitbraken in voorzieningen worden door deze coördinator opgevolgd met het oog op ondersteuning: personeelsondersteuning, psycho-sociale ondersteuning, materiaal, ...

Door alle lokale partners op elkaar af te stemmen kunnen, in samenwerking met Vlaanderen, potentieel gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld plaatsen waar veel besmettingen gebeuren) of superverspreiders snel opgespoord worden. De meerwaarde van lokale contact tracing zit hem in de focus op specifieke doelgroepen zoals scholen of op kwetsbare of complexe situaties. Ook de lokale context kan worden meegenomen (bijvoorbeeld kennis van bedrijven, lokale situaties, …) waardoor meer mensen bereikt kunnen worden en er sneller gereageerd kan worden. Bovendien leveren bovengenoemde partners ook data aan voor het team datamonitoring en analyse, waardoor we lokaal beter de vinger aan de pols kunnen houden. 

Waar vind ik informatie over contactonderzoek om aan mijn patiënten/cliënten te geven?

Op de website van Sciensano vind je brochures over contactonderzoek, het voorbereidend invulblad en hygiënische adviezen voor patiënten. Een filmpje dat het contactonderzoek begrijpelijk uitlegt is hier beschikbaar.

Brochures in aanvullende talen (Turks, Russisch, Roemeens…) zijn hier beschikbaar.

Worden de verzamelde gegevens veilig bijgehouden? Hoe zit het met de privacy van de patiënt/cliënt?

De verzamelde gegevens worden op een strikt vertrouwelijke en beveiligde manier behandeld. Enkel de betrokken diensten zullen de gegevens ontvangen die noodzakelijk zijn om hun opdracht uit te voeren en dit wordt beoordeeld door het Informatieveiligheidscomité. De databank met niet-anonieme persoonsgegevens is niet direct toegankelijk voor artsen, labo’s, het call center, de Gezondheidsinspectie Diensten of wetenschappers. Zo ontvangt de call agent alleen de contactinformatie die noodzakelijk is om het contactopvolgingsonderzoek met de indexpatiënt of de contactpersoon te kunnen uitvoeren. De call agent die een contactpersoon belt heeft geen informatie over de indexpatiënt. Er wordt geen databank bewaard binnen de call centers. De lijst van contactpersonen wordt ook nooit doorgegeven aan de werkgever, school, andere overheidsdiensten… en zal nooit gebruikt worden om te controleren of men de maatregelen overtrad.

Zit je nog met vragen? 

Aarzel niet en contacteer ons via info@elzdender.be of 0473633029.