Info voor risicopatiënten

Wanneer start de vaccinatie voor risicopatiënten?

Momenteel worden de zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enz.) gevaccineerd, en ontvangen 65plussers (in eerste instantie de 85plussers) een uitnodiging.

Vanaf einde april-begin mei, zal ook de inenting van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt. Nadien start de vaccinatie van de algemene bevolking van 18 tot 64 jaar.

Behoor ik tot de groep 'Risicopatiënten'?

Het gaat om mensen van 18 tot 64 jaar, met een bepaalde aandoening (zie hieronder) waarvan wetenschappelijk blijkt dat ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door COVID-19.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met:

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I of II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk van minstens 140 mmHg systolisch of minstens 90 mmHg diastolisch

Patiënten van 18 tot 64 jaar met:

 • hematologische kankers (bv. leukemie)*
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)*
 • sommige zeldzame aandoeningen * (zie lijst Orphanet: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search_List.php?lng=EN )
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden*
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

Voor de aandoeningen met een * wordt de vaccinatie georganiseerd in samenwerking met de behandelende specialist, die hierover afstemt met de huisarts.

Sta ik op de lijst voor risicopatiënten?

Vanaf 8 april 2021 kan je zelf nakijken of je op de lijst van risicopatiënten staat, via www.myhealthviewer.be

Vanaf 8 april 2021 kan je ook via de website van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds), algemene informatie verkrijgen. Ook je huisapotheker kan je informatie geven over de selectie van de risicopatiënten en over je eigen situatie.

Als je een vaste huisarts hebt, die dus je Globaal Medisch Dossier (GMD) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. Je kan dan gewoon je uitnodiging afwachten. Ontvang je geen uitnodiging? Je kan dat beschouwen als een goed teken. Het wil zeggen dat je niet tot de risicogroepen behoort, en dat het risico op zware complicaties bij een besmetting met COVID-19 voor jou laag is.

Ik sta niet op de lijst, maar loop toch een verhoogd risico

Er is een kleine kans dat je een risicopatiënt bent en toch niet op de lijst van je verzekeringsinstelling (ziekenfonds) voorkomt tegen eind april. Uitzonderingen zijn echter steeds mogelijk (bv. Je bent zwaarlijvig (obees), maar hebt hiervoor nog nooit een huisarts geraadpleegd; Je hebt een hoge bloeddruk, maar neemt hiervoor geen medicatie die wordt terugbetaald; ...). In dat geval maak je best een afspraak met je vaste huisarts. Deze kan je altijd toevoegen aan de lijst met risicopatiënten, ook na april.

Mensen zonder vaste huisarts maken best een afspraak met een huisarts naar keuze, zodat deze een medisch dossier kan opmaken en je kan toevoegen aan de lijst. Zo word je sneller uitgenodigd dan je leeftijdsgenoten zonder risico aandoening.

Waar zal ik gevaccineerd worden?

De meeste vaccinaties zullen gewoon in het vaccinatiecentrum gebeuren. Enkele uitzonderingen zijn echter mogelijk:

 • Bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor thuisvaccinatie door de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum of hun huisarts.
 • alle patiënten met een aandoening waar een * bij staat. Hun behandelende specialist neemt het initiatief voor de vaccinatie: bv. chronische hemodialysepatiënten worden gevaccineerd in hun dialysecentrum, onder de coördinatie van een nefroloog.

Indien je denkt in aanmerking te komen voor een thuisvaccinatie, contacteer je best je huisarts. Deze zal nagaan of je inderdaad een thuisvaccinatie kan krijgen. Indien dat zo is, zal je huisarts deze thuisvaccinatie uitvoeren. Lukt dit niet, dan kan de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.