Kriebelt het?

  • 14 februari 2020

Kriebelt het bij jou ook

… om er in te vliegen?

… om te bewijzen dat samenwerking loont?

… om van de eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht een succesverhaal te maken?

 

Dan zoeken wij jou!

Want dit is het startschot voor de werkateliers van ELZ Scheldekracht!

Binnen ELZ Scheldekracht vormen de werkateliers de kern van de werking. Het is daar dat - binnen een door de ruime groep (het forum) gekozen thema – concrete actie-ideeën groeien en worden uitgewerkt, geëvalueerd en eventueel worden bijgestuurd, opgeschaald, … Lees meer over het organisatiemodel van ELZ Scheldekracht in het artikel Een nieuw organisatiemodel voor ELZ Scheldekracht”.

Binnen de werkateliers van ELZ Scheldekracht willen we daadwerkelijk stappen vooruit zetten, dingen in de praktijk gaan veranderen, gaan concretiseren. Aan de hand van ‘small-wins’ wensen we de meerwaarde van samenwerking aan te tonen!

 


Het forum schoof in het najaar van 2019 een aantal thema’s naar voor om prioritair rond te werken (lees ook “Verslag van het veranderforum op 3/12”), dus de volgende werkateliers worden daar rond opgestart:

Nieuw! Werkatelier “KENNIS” (Kennisbevordering over partners binnen de ELZ)

Binnen ELZ Scheldekracht is ontzettend veel expertise en aanbod aanwezig. Maar partners gaven aan over onvoldoende kennis over dat aanbod te beschikken. Met voldoende kennis op zak zou het doorverwijzen vlotter, gerichter, … kunnen verlopen. Het verwerven van meer kennis over elkaar en elkaars aanbod wordt ook wel beschouwd als de eerste stap naar meer samenwerking binnen ELZ Scheldekracht. Het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om bij te dragen aan de kennisbevordering van actoren over partners binnen de ELZ.

Nieuw! Werkatelier “SAMENWERKINGSVERBANDEN” (Oplijsten samenwerkingsverbanden en hun aanspreekpunten)

Er bestaan al heel wat samenwerkingsverbanden, zowel binnen de eigen discipline/organisatie als discipline-/organisatieoverstijgend. Maar wie heeft een goed zicht op deze samenwerkingsverbanden en wie kan aangesproken worden voor dit verband? It’s all about networking … Laten we er werk van maken! Het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om een oplijsting te maken van samenwerkingsverbanden in de brede zin en hun aanspreekpunten (voor de ELZ en voor andere partners), te beginnen met de verplichte partners, en deze bekend te maken.

Nieuw! Werkatelier “SOCIALE KAART”

Er is veel vraag naar een gebruiksvriendelijke, geactualiseerde en volledige Sociale Kaart. Maar de tool op Vlaams niveau voldoet (nog) niet aan alle verwachtingen. Zetten we in op het verbeteren en de bekendmaking van de Sociale Kaart of ontwikkelen we een lokaal initiatief? Het is een doelstelling van ELZ Scheldekracht om actief mee te werken aan de bekendmaking van de Sociale Kaart, zorgaanbieders aan te sporen om hun aanbod op de Sociale Kaart bekend te maken en er mee over te waken dat de gegevens geactualiseerd en volledig zijn.

Nieuw! Werkatelier “LOKALE NETWERKMOMENTEN” (Lokale interdisciplinaire netwerkmomenten)

Professionals kruisen elkaar. Ze leveren een  bijdrage aan de zorg voor een persoon, maar dat doen ze vaak op een ander moment, op een andere plek. En daardoor hebben ze vaak ook niet de gelegenheid/de tijd om elkaar te ontmoeten. Dit kan moeilijkheden opleveren in het stroomlijnen van de zorg (bv. verschillende zorgverleners die andere doelen voor ogen hebben). Maar ze kennen elkaar daardoor ook niet in termen van wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Er is daarenboven binnen de ELZ veel vraag naar interdisciplinaire ontmoetingen op het gemeentelijke niveau. Het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om in te zetten op persoonlijke kennismaking en ontmoeting door de organisatie van lokale interdisciplinaire netwerkmomenten (per wijk of gemeente).

Reeds door het voormalig veranderteam, maar nu ook door de zorgraad, wordt het belang van een goed signalenbeleid onderschreven, dus daarom starten we ook het volgende werkatelier op:

Nieuw! Werkatelier “SIGNALEN”

Er loopt al heel wat goed, maar er lopen ook een aantal zaken minder goed in de ELZ. Als netwerkorganisatie wil de ELZ zich er toe verbinden signalen m.b.t. zorg en welzijn te verzamelen. Het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om erover te waken dat alle signalen m.b.t zorg en welzijn binnen de zone gecentraliseerd en opgevolgd worden.

Er bestaan in de zone waardevolle initiatieven waarmee we graag de link maken: 

Werkatelier “NGP” (Netwerk Gezondheidspromotie)

Met het NGP wil men de krachten en expertise van verschillende welzijns- en gezondheidsorganisaties bundelen om te werken aan het voorkomen van ziekte en aan het bevorderen van de gezondheid. Het NGP (voorheen ‘Regioraad’) zal zich vanaf nu ook organiseren binnen de regio van ELZ Scheldekracht. Ben je geïnteresseerd in het NGP of heb je hier vragen over? De trekker van dit initiatief is Gorik Zelfderloo (Logo Gezond+).

Werkatelier “GBO” (Geïntegreerd Breed Onthaal)

Het GBO is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, het centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het is één van de opdrachten van de eerstelijnszones om de ontwikkeling van het GBO te ondersteunen en het is daarom een doelstelling van ELZ Scheldekracht om werk te maken van de creatie (of het versterken) van een laagdrempelige en toegankelijke onthaalfunctie. De trekker van dit initiatief is Linde Van Pee. Het GBO-project voor ELZ Scheldekracht heeft op dit ogenblik de nodige partners aan boord.

Er zijn al heel wat mooie initiatieven opgestart in de regio, die nog steeds extra partners kunnen gebruiken:

Werkatelier “KRING THUISVERPLEGING” (Kring Thuisverpleging Scheldekracht)  

Als beroepsvereniging (kring) of lid van een kringwerking heb je meer slagkracht binnen de ELZ en kan je betere collegiale samenwerking opbouwen. Dit komt de zorg-/hulpverlener ten goede, maar ook de persoon met zorg- en ondersteuningsnood. Binnen ELZ Scheldekracht werd in 2019 de keuze gemaakt om i.s.m. met SEL- en LMN-medewerkers in te zetten op de uitbouw van een kringwerking voor thuisverpleegkundigen (zowel voor zelfstandige thuisverpleegkundigen als thuisverpleegkundigen actief in een organisatie). Dit past volledig binnen de doelstelling van ELZ Scheldekracht dat ELZ de eerstelijnszorgaanbieders wil ondersteunen die zich willen verenigen binnen de eigen discipline/sector. 

Werkatelier “ELPF 65+” (Eerstelijnspsychologische functie voor 65-plussers)

65-plussers woonachtig in ELZ Scheldekracht kunnen sinds 1 augustus 2019 bij een eerstelijnspsycholoog terecht voor laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp. Binnen dit werkatelier (voorheen ‘lerend netwerk ELPF’) willen we ook ruimer inzetten op het uitbouwen van de samenwerking tussen de betrokken partners in ELZ Scheldekracht op vlak van geestelijke gezondheidszorg. Dit past volledig binnen de doelstelling “ELZ Scheldekracht draagt bij aan de uitbouw van laagdrempelige en toegankelijke psychologische hulp in de regio en het verbinden van initiatieven terzake.”

Werkatelier “Trefmoment”

ELZ Scheldekracht wil inzetten op persoonlijke kennismaking en ontmoeting door de organisatie van een trefmoment voor de ELZ. Op 10 september 2020 vindt het trefmoment van ELZ Scheldekracht plaats. Het wordt een attractieve en speelse leer-en deeldag voor alle actoren actief op de eerste lijn, waarbij de focus zal liggen op het elkaar leren (er)kennen, zówel op intra-als op intergemeentelijk vlak. We zoeken nog steeds enthousiastelingen voor de verdere uitwerking van het trefmoment, alsook enkele specifieke profielen ter ondersteuning, de dag zelf: op het vlak van communicatie (o.a. lay-out), techniek (licht, geluid, …), een fotograaf, improvisatie- of toneelgezelschappen (of zij die daar goed in zijn!), …

 


 

Dus ben jij

  • werkzaam binnen ELZ Scheldekracht?
  • gedreven om mee na te denken over één van de bovenstaande thema’s én mee de handen uit de mouwen te steken?
  • bereid om actief bij te dragen aan het realiseren van de doelstelling binnen het door jou gekozen thema (werkateliers worden beschouwd als zelfsturende teams, dus van iedereen wordt een zeker commitment verwacht!)?

meld je dan zo snel mogelijk aan via info@elzscheldekracht.be !

Het is onze intentie om de nieuwe werkateliers in de loop van de maand maart op te starten.