Lerend Netwerk Voorzieningen

  • 1 september 2020

Lerend NetwerkDe voorbije maanden werd heel wat ervaring opgebouwd, zowel in kader van preventie als in kader van aanpak van uitbraken.  We bouwden ervaring op, al zoekend bij een confrontatie met een uitbraak, door het volgen van webinars, door kennis te maken met ondersteuning die partnerorganisaties konden bieden, …

Vanuit de eerstelijnszone willen we een lerend netwerk opbouwen om die ervaring en kennis te verankeren en te delen.

Elke voorziening heeft de opdracht gekregen van de overheid om een draaiboek uit te werken.  Wij willen voorzieningen met elkaar in contact brengen om van elkaar te leren, om uit te wisselen, … met het oog op het opbouwen van een blauwdruk voor dit draaiboek, dat iedere voorziening verder kan aanvullen met eigen accenten vanuit de eigenheid van de voorziening. We willen bekijken welke acties voorzieningen zelf kunnen ondernemen, maar willen ook kennis delen over mogelijke hulplijnen die er bestaan binnen onze eerstelijnszone en hoe we de wederzijdse toeleiding zo efficiënt mogelijk kunnen organiseren.

Thema’s die zullen aan bod komen zijn: handhygiëne, covid-19 preventie (persoonlijk beschermingsmateriaal, onderhoud, vorming en sensibilisering, registratie en monitoring, …) , psychosociale ondersteuning, sociale contacten, bezoek- en uitgaansregeling, vroegtijdige zorgplanning, samenwerking directie-CRA, …

We zullen dit themagericht aanpakken en maximaal via digitale overleg.  Bij elk thema zullen we jullie vragen naar info, casussen, contactpersonen binnen jullie organisatie, …  We zullen ons richten naar groepen van assistentiewoningen, bijzondere jeugdzorg, VAPH-voorzieningen en WZC’s.

Wij zijn ervan overtuigd dat we heel veel van elkaar kunnen leren, wat ons allen sterker zal maken bij een mogelijke volgende uitbraak.  We durven dan ook te hopen en rekenen op jullie medewerking.

Hebben jullie zelf nog tips, voorstellen, vragen, … bij de opstart van dit lerende netwerk, aarzel dan niet om deze door te spelen via info@elzdender.be.  Vanuit de Zorgraad zal dit lerende netwerk worden opgevolgd door Bart Onselaere, directielid van Zorgnetwerk Trento.