Domus Medica schreef een interessant artikel rond LGBTQI+ sensitief handelen in de huisartsenpraktijk. Enkele van deze tips kunnen ook buiten de huisartsenpraktijk gebruikt worden. Lees hierover meer in dit nieuwsbericht.

Probleemstelling

Gezien het stigma binnen onze maatschappij en de drempels die LGBTQI+ personen ervaren in de zorgsector, is het aangewezen om thema’s zoals gender, sekse en seksualiteit bespreekbaar te maken in de huisartsenpraktijk. Op die manier krijgt de huisarts een meer volledig beeld van iemands identiteit. Een diversiteit sensitieve huisarts is zich bewust van hun eigen vooroordelen en respecteert het principe van zelfidentificatie.

De huisartsenpraktijk is een zeer belangrijke en laagdrempelige contactplaats voor LGBTQI+ personen. Huisartsen krijgen dan ook steeds vaker te maken met vragen over gender en seksuele diversiteit. Uit doelgroeponderzoek bij holebi’s en transgenderpersonen wordt echter vaak een negatieve ervaring met een huisarts gerapporteerd.

  • De bestaande algemene hulpverlening wordt nog vaak als niet toegankelijk en niet inclusief ervaren.

  • Hulpverleners geven aan niet de juiste kennis en expertise te bezitten en handelingsverlegenheid te hebben

  • Er is een zeer beperkt aanbod aan gerichte hulpverlening en hierdoor lange wachtlijsten bij gespecialiseerde diensten

Gezondheidszorgaspecten

Mentale gezondheidsproblemen van LGBTQI+ personen zijn geen inherent gevolg van iemands LGBTQI+ identiteit, maar een gevolg van de maatschappelijke reacties op diverse genderidentiteiten en seksuele oriëntaties. Deze reacties kunnen externe stressoren (discriminatie, geweld, pestgedrag …) veroorzaken, die op hun beurt kunnen leiden tot interne stressoren. Het zijn deze die gedacht worden mee het risico op mentale gezondheidsproblematieken te verhogen. 

De voorbije decennia verhoogde de maatschappelijke aanvaarding van LGBTQI+ personen en werden rechten en gelijke kansen versterkt. Toch lijkt het mentaal welbevinden van de doelgroep niet te stijgen. LGBTQI-personen hebben nog altijd een sterk verhoogd risico op een lager mentaal welbevinden dan de algemene bevolking. Dit zie je weerspiegeld in de suïcidecijfers en holebi’s en transgender personen in het onderzoek uit 2016 naar het psychisch welzijn van Vlaamse holebi’s en/of trans personen.

Er is vaak een wisselwerking tussen mentale en fysieke gezondheid. Een lagere mentale gezondheid kan soms leiden tot risicogedrag met gevolgen voor de fysieke gezondheid en een slechtere fysieke gezondheid kan leiden tot een lager mentaal welbevinden.

Werk zelf aan toegankelijke sensitieve zorg

Het mentale, sociale en fysieke welzijn van LGBTQI+ personen versterken, blijft dus een belangrijke uitdaging! Op deze pagina van Domus Medica vind je het volledige artikel terug en enkele nuttige tips en links:

Domus Medica - LGBTQI+ sensitief handelen