Ligo: digitale inclusie

Klik hier en vul de bevraging “Eerste hulp bij digitale vragen" in

 

Bijdrage van Ligo:

 

We (= POM West-Vlaanderen, Huis van het Leren en Sterk Sociaal Werk West-Vlaanderen) lanceren deze week een online bevraging waarmee we deze zomer de middenveld-actoren (die actief zijn in West-Vlaanderen) willen bevragen over de digitale hulpvragen waarmee men in het werkveld geconfronteerd wordt.

 

Context:
Heel wat intermediaire actoren uit diverse beleidsdomeinen worden geconfronteerd met digitale hulpvragen bij kwetsbare doelgroepen. Het aanbod omtrent digitale inclusie is echter versnipperd en evolueert snel. Daarom willen we in West-Vlaanderen nagaan of we dit aanbod overzichtelijk kunnen ontsluiten via een online platform, een ‘Digiwijzer’ zeg maar. Op die manier kunnen arbeidsbemiddelaars, trajectbegeleiders en andere hulp- en dienstverleners op maat van elke digitale hulpvraag gericht doorverwijzen naar het gepaste opleidings- en dienstverleningsaanbod. Digitale inclusie is immers een belangrijke hefboom om een inclusieve arbeidsmarkt en samenleving te kunnen realiseren.

 

Doelgroep:
We voorzien geen bevraging van de organisaties an sich maar wel van de medewerkers zelf (trajectbegeleiders, arbeidsbemiddelaars, hulpverleners, consulenten, lesgevers, …) die geconfronteerd worden met digitale hulpvragen. We mikken dus op een zo hoog mogelijke respons bij medewerkers van middenveld-actoren:

 • onderwijsactoren (Ligo’s, CVO’s, CLB’s, Avansa, …)
 • arbeidsmarktactoren (VDAB, sociale partners, Werkplekarchitecten, Travi, …)
 • lokale besturen (regisseurs sociale economie, OCMW-consulenten, bibliotheken, …)
 • welzijnsactoren (CAW, mutualiteiten, samenlevingsopbouw, armoede-organisaties, …),
 • inburgering & integratie (cf netwerk Integratie West - Wereldhuis)
 • ....

Op die manier beogen we met deze bevraging ook een sensibiliserend effect omtrent het belang van digitale inclusie.

 

Timing:

De voorbije twee maanden hebben heel wat organisaties als klankbord gefungeerd bij de ontwikkeling van deze vragenlijst: VDAB (Ingrid Foulon), Provincie West-Vlaanderen, Ligo, CVO, Mediawijs, CTO, Mentor, Emino, Argos, Groep Intro, CAW, LM Plus, vakbonden, Stad Kortrijk, Stad Roeselare, OCMW Brugge, Sociaal Huis Oostende, Gent Stad In Werking, W13, Werkkracht 10, Travi, Digidak, …
We verwerkten hun feedback in de definitieve vragenlijst.

 • Lancering in de week van 28/6: we verspreiden de vragenlijst zoveel als mogelijk via sleutelfiguren (= mensen die gekend zijn in een bepaald netwerk van actoren).
 • Eind augustus voorzien we nog een gerichte reminder (in functie van de reeds ontvangen respons)
 • Halverwege september sluiten we de survey af.
 • Tegen begin oktober zouden we graag de resultaten verwerkt hebben.

 

Inhoud:

 • Ervaring met digitale hulpvragen/drempels bij cliënten.
 • Kennis en ervaring omtrent digitale basisvaardigheden
 • Kennis van het opleidings- en dienstverleningsaanbod inzake digitale inclusie
 • Hoe zou men beter kunnen inspelen op digitale hulpvragen?
 • Welk aanbod inzake digitale inclusie kan desbetreffende organisatie voorzien? 
 • Welke verwachtingen leven er omtrent de ontwikkeling van een Digiwijzer?

 

 Vervolg:

Er is nog nergens afgeklopt dat er zeker een Digiwijzer zal komen. En indien deze er komt, zal dit ten vroegste in 2022 zijn. Hiervoor moeten nog heel wat lichten op groen gezet worden, zoals:

 • Er moet voldoende vraag zijn vanuit het middenveld (cf resultaten van deze bevraging).
 • De actoren met een opleidings- en dienstverleningsaanbod inzake digitale inclusie moeten bereid zijn om hieraan mee te werken en dit up to date te houden.
 • We moeten dit in tandem met de digibank-actoren kunnen ontwikkelen. Het heeft immers weinig zin om een Digiwijzer te ontwikkelen zonder actieve betrokkenheid/eigenaarschap vanuit de nog uit te rollen digibanken.

 

Voorbeeldmail

 

Beste,

Digitale hulpvragen zijn vandaag niet meer weg te denken. Denk hierbij aan geen of onvoldoende digitale vaardigheden, geen of onvoldoende toegang tot technologie en internet, geen sociaal netwerk om zich te laten ondersteunen, ...
Er is heel wat opleidings- en dienstverleningsaanbod om aan deze vragen tegemoet te komen, zoveel zelfs dat we vaak door het bos de bomen niet meer zien. Om het versnipperde aanbod terug samen te brengen en overzichtelijk te maken willen we in West-Vlaanderen een online platform ontwikkelen voor professionelen, een ‘Digiwijzer’ zeg maar. We willen hiermee vooral tegemoetkomen aan de noden van het werkveld zelf: daarom willen we dan ook graag jullie feedback en input vragen voor we hiermee aan de slag gaan.

Mogen wij 20 minuten van jullie tijd vragen om deze vragenlijst in te vullen? 

Door deel te nemen maak je kans om een van de twee hartige boxen met West-Vlaamse

streekproducten te winnen.

 

Hartelijk dank namens POM West-VlaanderenHuis van het Leren en Sterk Sociaal Werk West-Vlaanderen