Lokaal Cliëntoverleg Aalst

Wat is een lokaal cliëntoverleg?

Een cliëntoverleg brengt alle hulpverleners samen die op een bepaald moment bij een bepaald gezin betrokken zijn. De cliënt (het gezin) is bij dit overleg betrokken en neemt er actief aan deel.

Een cliëntoverleg wordt door een casemanager samengeroepen op vraag van de hulpverlener die vaststelt dat in een bepaald gezin verschillende hulpverleners actief zijn of op vraag van een cliënt die met verschillende hulpverleners te maken krijgt.

De bedoeling is om een zorgaanbod te realiseren op maat van het gezin. Een cliëntoverleg leidt tot een hulpverleningsplan op lange termijn dat positief, integraal, gestructureerd en gecoördineerd is en tot stand komt met actieve inbreng van de cliënt. Het cliëntoverleg mondt uit in duidelijke afspraken tussen de betrokken hulpverleners en het gezin. Hulpverlening wordt zorg op maat.

Cliënt centraal

Nochhet aanbod, noch de methode, noch de discipline, noch de instelling staat centraal bij het overleg. Wel de vraag van de cliënt: wat wil hij aan zijn situatie verbeterd zien; wat kan hij daaraan zelf doen? Wat kan zijn omgeving doen en waarin wil hij ondersteund worden?

Concrete doelstellingen binnen een lokaal cliëntoverleg (LCO)

 • Een breed zicht krijgen op de situatie van de cliënt
 • Het vastleggen van doelstellingen/hulpverlening met de cliënt
 • Een concreet plan van aanpak & concrete afspraken
 • Empowerment van de cliënt
 • Afstemming van hulpverlening

Rollen binnen een overleg

 • De cliënt/het gezin - staat centraal
 • Vertrouwensfiguur - de cliënt brengt een (niet)professional mee als vertrouwenspersoon of begeleider
 • Spilfiguur - hulpverlener die het traject van de cliënt opvolgt en als centraal of vast aanspreekpunt in de hulpverlening fungeert
 • Casemanager - faciliteert het overleg en is procesbegeleider, heeft expertise in werken met kwetsbare doelgroepen en heeft kennis van de lokale sociale kaart; hij/zij organiseert het overleg, brengt verslag uit, maakt het plan van aanpak en volgt op
 • Coördinator - een medewerker van de eerstelijnszone verzamelt de aanvragen, selecteert een casemanager en verwijst rechtstreeks door naar een lokaal aanbod op maat indien een overleg niet aan de orde is

Situering van het project.

Het project kadert in de meerjarenplanning, ontwikkeling en uitrol van het Lokaal Sociaal Beleid van Stad Aalst. We putten expertise uit de LCO-ervaring van het Regionaal Welzijnsoverleg dat inkantelde in de eerstelijnszone. En we haalden inspiratie uit het lopende, provinciaal georganiseerde project in Limburg.


Een lokaal cliëntoverleg aanvragen

Vanaf 2021 kan iedere betrokken hulpverlener in een cliëntdossier een LCO aanvragen. Een aanvraag indienen kan online via deze link

 

Criteria om aan te melden, de cliënt/het gezin is:

 • meerderjarig, woonachtig in het werkgebied van OCMW Aalst of cliënt van OCMW Aalst
 • aangemeld bij meerdere (minstens 2) diensten of organisaties
 • in het bezit van een geldige verblijfsvergunning
 • ervaart problemen op verschillende levensdomeinen (multi-problemsituatie)

Organisatie van cliëntoverleg in Corona-tijden

Gezien de grote vraag bij maatschappelijk werkers bij OCMW Aalst starten we met het openstellen van het aanvraagformulier. Op die manier kan de coördinator samen met de aanvrager en de casamanager plannen wanneer welk overleg zo Corona-proof mogelijk kan doorgaan.


Opvolging en uitrol binnen de eerstelijnszone

We maken steden en gemeenten rond Aalst en in andere eerstelijnszones warm om met lokaal cliëntoverleg aan de slag te gaan. De signalen en cases verwerken we graag in lokale intervisies en leermomenten. Met de behandelde vragen, noden en met de aanpak sensibiliseren we graag alle partners binnen onze eerstelijnszone. Tendensen signaleren we op lokaal en Vlaams beleidsniveau.

Extra informatie en links:

Bron en inspiratie: (Draaiboeken Streekplatform Kempen & LCO Limburg)