Als ELZ Kortrijk-Kuurne-Harelbeke streven wij naar een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen, rekening houdend met de noden van de lokale bevolking.

Het ultieme doel van de Eerstelijnszone is een goede kwaliteit van leven voor elke persoon. Of hij hier nu woont, werkt of een toevallige passant is: we plaatsen hem centraal in ons denken en handelen. We versterken de persoon om de regie in eigen handen te kunnen nemen.

Een goede levenskwaliteit typeert zich door het welbevinden op vlak van wonen, werken, onderwijs, gezondheid en sociaal leven. Dit streven is bepaald door een aantal basisprincipes:

  • We zijn een toegankelijke Eerstelijnszone. “De zorg is toegankelijk als de persoon met een zorgnood deze zorg kan verkrijgen door juiste, voor de persoon voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod, door betaalbaarheid, door bereikbaarheid, door het aangepast zijn aan zijn cultuur, taal en zorgnood”. We zetten sterk in op het empoweren van personen. Hiermee bevorderen we hun zelfredzaamheid zodat zij in de eerste plaats zelf de weg vinden in het bestaande zorg- en hulpverleningsaanbod.
  • Binnen onze eerstelijnszone is Samenwerking een essentiële voorwaarde om een goede levenskwaliteit te bereiken. In de eerste plaats de samenwerking rond de persoon met een zorgnood, waarbij we vertrekken vanuit de individuele zorgdoelstellingen. Van even groot belang is de samenwerking en afstemming over grenzen van sectoren en organisaties heen. Ten slotte is ook samenwerking in de buurt cruciaal. Zo creëren we een buurt met veel informele zorg en een samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Participatie van de personen met een zorgnood, hun mantelzorgers en de vrijwilligers is essentieel.
  • Het streven naar continuïteit is een permanent doel in de zone. Deze continuïteit moet er zijn over de verschillende levensfases van de persoon, dit gaande van preventie over curatie tot palliatie. We houden rekening met de financiële draagkracht van elke persoon. Binnen de zorg streven we naar deskundige doorverwijzing voor elke persoon, ons aanbod is hiertoe gekend en toereikend.
  • Innovatie moet leiden tot het aanpakken van bepaalde hiaten in het aanbod en over het algemeen tot een betere kwaliteit. We zijn een plaats waar ruimte voor experiment mogelijk is. De Eerstelijnszone speelt een ondersteunende, stimulerende rol wat betreft de digitalisering in de eerste lijn.

Kwaliteit, deskundigheid en de zorg voor de zorgaanbieders verdienen onze volledige aandacht. Samen streven we naar een warme zorg die voor alle personen een maximale levenskwaliteit garandeert.