Eerstelijnszone Gent verbetert de gezondheid en het welzijn van alle Gentenaars, met aandacht voor de meest kwetsbaren.

We beseffen het: als missie kan dat tellen! Is dat wel haalbaar, de gezondheid van alle Gentenaars verbeteren? Wij geloven van wel! We streven er immers naar om niet alleen de zorg op te nemen voor onze eigen patiënten/cliënten, maar zien het ook als onze verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor alle Gentenaars (dubbele verantwoordelijkheid).

We wikten en wogen ieder woord in onze missie. Benieuwd naar wat we bijvoorbeeld verstaan onder ‘gezondheid’ of ‘Gentenaar’?

Trouwens, ‘we’ dat is een verzameling van organisaties, stakeholders, professionals en burgervertegenwoordigers die actief zijn in Gent binnen het brede gezondheids- en welzijnsdomein. Op deze pagina vind je een overzicht van alle partners. We willen graag iedereen samen laten participeren aan het gezondheids- en welzijnsbeleid zodat:

  • elke Gentenaar toegang heeft tot eerstelijn welzijns- en gezondheidsvoorzieningen
  • elke Gentenaar continuïteit van zorg ervaart over lijnen en sectoren heen
  • geen enkele Gentenaar ongelijkheid ervaart binnen de hulp- en zorgverlening, maar waarbij we - uitgaand van het principe van proportioneel universalisme - meer aandacht geven aan mensen met een kwetsbare sociaal economische positie
  • de levensdoelen van elke Gentenaar de basis vormen om keuzes te maken en prioriteiten te stellen binnen de zorg

Enkele uitgangspunten bij dit beleid:

  • preventie is een logisch fundament
  • we kiezen een gemeenschapsgericht beleid
  • met strategische doelen op bevolkingsniveau
  • we zijn een lerend netwerk

Lees onze volledige visie >>

Gent kent héél veel professionals in zorg en welzijn die het beste voor hebben met hun cliënt/patiënt. Zij staan voor uitdagingen zoals vergrijzing, diversiteit, multimorbiditeit, hun eigen work-life balance, toenemende aandacht voor kwaliteit van hulpverlening, toenemende vermarkting van de zorg, toename van de gezondheidskloof,…

We ondersteunen deze professionals via onder andere vorming, overleg, informatieverstrekking en concrete acties, zodat we samen onze missie kunnen realiseren.

Doelstellingen

Ter aanvulling van onze missie en visie, schuiven we vier doelstellingen naar voor waar concrete acties aan gekoppeld zijn:

1. gezondheidspromotie

ELZ Gent versterkt via gezondheidspromotie de vaardigheden van burgers om gezonde keuzes te kunnen maken en hun levenskwaliteit te verbeteren (health literacy) en werkt aan de bevordering van gezonde levensvoorwaarden.

Gezondheidspromotie stelt mensen in staat om meer controle te verwerven over hun gezondheid. Het omvat een breed scala aan sociale en omgevingsinterventies gericht op het beschermen en verbeteren van gezondheid en levenskwaliteit. Deze interventies zijn gericht op het aanpakken van de oorzaken van een slechte gezondheid en niet enkel op behandeling en genezing. (Bron: 1986, Ottawa Charter)

2. doelgerichte zorg

ELZ Gent maakt een omschakeling naar doelgerichte, geïntegreerde zorg waarbij het realiseren van de levensdoelen van de burger centraal staat en de basis vormt om keuzes te maken en prioriteiten te stellen in de zorg.

Doelgerichte zorg betekent de shift maken van vraag- en aanbodgestuurde zorg naar zorg die vertrekt van de persoon met een zorgnood en wat die graag wil bereiken. Het gaat om een positieve benadering van gezondheid, uitgaande van de eigen mogelijkheden én het versterken van deze mogelijkheden. Dit vraagt een andere houding en vaardigheden van de hulpverlener, andere manieren van samenwerken, ook tussen zorg- en welzijnswerkers én het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal. (Bron: 2017, Jan De Maeseneer, Family Medicine and Primary Care: at the crossroad of societal change)

Doelgerichte zorg faciliteert hierbij geïntegreerde zorg omdat zorgverleners vanuit verschillende disciplines hun specifieke aanbod afstemmen op de doelstellingen van de patiënt/cliënt. Geïntegreerde zorg gaat uit van 1 dynamisch plan, waar de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal staat, en verder ondersteund wordt vanuit de verschillende cirkels van onderstaand model.

Landelijke context en ontwikkelingstatus

3. toegankelijkheid en continuïteit

ELZ Gent optimaliseert de toegankelijkheid van de welzijns- en gezondheidsvoorzieningen en de continuïteit van zorg over disciplines, lijnen en sectoren heen.

Binnen de continuïteit van de zorg zijn solidariteit en informele zorg een belangrijke schakel: mede door in te zetten op zorgzame wijken waar jong en oud samenleven, waar bewoners elkaar kennen en helpen, waar zorgbehoevende personen en mantelzorgers ondersteuning krijgen, zal een betere zorggarantie en zorgcontinuïteit geboden worden. Zowel bij toegankelijkheid als bij de continuïteit van zorg staat kwaliteit steeds voorop, ongeacht het onderliggende verdienmodel.

4. samenwerking

ELZ Gent versterkt de (inter)professionele en intersectorale samenwerking tussen formele en informele welzijns- en gezondheidspartners in functie van een geïntegreerde, doelgerichte en toegankelijke zorg.

Daarbij focussen we niet alleen op samenwerking op beleidsniveau, maar ook op samenwerking op het terrein, in alle buurten van Gent.

Beleidsplan 2020-2021

Het volledige beleidsplan van ELZ Gent voor de periode 2020-2021 kan je in onderstaande PDF terugvinden.

Beleidsplan 2023-2025

Het volledige beleidsplan van ELZ Gent voor de periode 2023-2025 kan je in onderstaande PDF terugvinden.

Met steun van de Vlaamse Overheid

Overal in Vlaanderen worden er momenteel eerstelijnszones opgericht; deze passen binnen een bredere hervorming die de Vlaamse Overheid doorvoert. Momenteel ontvangt eerstelijnszone Gent een opstartsubsidie van de Vlaamse Overheid. Elke eerstelijnszone krijgt ook prioritaire taken toegewezen die men moet verwezenlijken. Deze taken zijn binnen eerstelijnszone Gent onder de vier doelstellingen ondergebracht, aangevuld met enkele lokale accenten.