MISSIE | Waar staan we voor?

ELZ Schelde-Leie coördineert en stimuleert toegankelijke, geïntegreerde en persoonsgerichte zorg zonder onderscheid alsook initiatieven die leiden tot een hoger welzijn en een betere gezondheid voor personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en zijn omgeving.

VISIE | Waar gaan we voor?

 • ELZ SL gaat voor een vraag en doelgerichte aanpak van personen met hoogste (on)gekende zorg- en/of welzijnsnood
  ELZ SL gaat uit van de noden en de behoeften op zorg- en welzijnsvlak en van de normen en waarden van de betrokken persoon in plaats van een aanbodgestuurde aanpak. We hebben oog voor de evoluerende zorg- en welzijnsvragen en willen deze zowel kwantitatief, kwalitatief en innovatief invullen met oog voor de grootst mogelijke efficiëntie en dit in het bijzonder voor de meest kwetsbare doelgroepen.
 • Overleg tussen en met alle betrokken eerstelijnspartners in een samenwerkend netwerk
  ELZ SL kiest steevast voor een intense samenwerking en overleg tussen en met alle welzijns- en zorgpartners (zorgverstrekkers, hulpverleners, dienstverleners, mantelzorgers,…) en bewaakt de principes van interdisciplinaire samenwerking. De ELZ zet zich ook in voor professionele gegevensdeling en verhoging van de competentie en zelfzorg van de eerstelijnspartners.
  Dit moet zorgen voor de nodige afstemming van zorg op basis van haalbare doelstellingen. Daarnaast wil ELZ SL zich inzetten voor een grotere samenwerking tussen de eerste en de tweedelijnszorg, zonder daarbij ook de nulde lijn te vergeten. De verhoging van het welzijn van alle inwoners wordt ruimer gezien dan alleen het nastreven van een betere gezondheid of de promotie van preventie, maar wordt geïntegreerd in een algemene visie waarin ook andere aspecten zoals wonen, werk, onderwijs en sociale ondersteuning hun plaats krijgen.
 • De grootst mogelijke verantwoordelijkheid en inspraak voor de betrokken personen en zijn omgeving
  ELZ SL streeft naar de grootst mogelijke verantwoordelijkheid en inspraak voor de betrokken persoon en zijn mantelzorger(s) rekening houdend met diens mogelijkheden om zo een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en zelfzorgvermogen te bereiken. Daarom wordt werk gemaakt van een nauw overleg met de personen met een zorg- en ondersteuningsaanbod en hun informele zorgaanbieders.
 • Verstrekken van alle mogelijke nuttige informatie
  ELZ SL verstrekt op vraag verstaanbare, correcte, betrouwbare en up-to-date informatie voor iedere betrokken persoon in de nulde, eerste en tweede lijn. Op die manier helpen we mee de drempels van de aangeboden zorg- en welzijnsinitiatieven te verlagen en versterken we de verbinding en samenwerking in ons netwerk. Anderzijds hebben we met de Zorgraad ook een signaalfunctie om knelpunten, noden en aanbevelingen te richten naar de hogere overheden.

Centrale waarden en principes

Centrale waarden en principes ELZ Schelde en Leie

VERTROUWEN

De ELZ –SL streeft naar…

 • Wederkerigheid in vertrouwen.
  Een persoon met een zorg- of welzijnsvraag vertrouwt zijn hulpverlener, en de hulpverlener moet de persoon met een zorg- of welzijnsvraag ook kunnen vertrouwen.
  Dit geldt eveneens voor de hulpverleners onderling.
 • Wie hulp nodig heeft is afhankelijk van andere mensen en vertrouwt op goede bijstand.
 • Realistische en deskundige verwachtingen bij de persoon met een zorgvraag.
 • Eerlijkheid in de ondersteuning en empathische handeling in het belang van de persoon.

--> Een wederzijdse opgave!

VRIJHEID

ELZ-SL legt het accent op autonomie in handelen tussen de betrokken personen:

 • Personen met een zorg- of welzijnsvraag hebben keuzevrijheid en zelf de regie hebben over de omkadering die ze nodig hebben (zelfbeschikking).
 • De betrokken professionals kunnen de persoon met een zorg- of welzijnsvraag in vrijheid adviseren en doorverwijzen

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Zorg is zinvol!

De ELZ-SL wil hierbij dat de omkadering…

 • Doeltreffend verloopt.

 • Zonder onderscheid in personen geboden wordt.

 • Zo efficiënt mogelijk is met schaarse middelen.

 • Het accent legt op betere maar niet op meer zorg.

 • Eindeloze, levensrekkende behandelingen zonder het verhogen van de kwaliteit van het leven vermijdt.

RESPECT

 • Zorg- welzijnsvrager en hulpverlener gaan wederzijds respectvol met elkaar om. Ook de hulpverleners onderling communiceren respectvol met elkaar.
 • Ieder mens heeft het recht op een respectvolle omgang met zijn persoon in al zijn dimensies.