Eind oktober 2023 dient Eerstelijnszone Regio Aalst een nieuwe meerjarenplan 2024 – 2026 en actieplan 2024 te bezorgen aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De basis voor het bepalen van de strategische en operationele doelstellingen vormt deze omgevingsanalyse. De analyse is een momentopname maar tevens een toekomstverkenning die de Eerstelijnszone zal helpen bij het maken van beleidskeuzes en het leggen van prioriteiten in acties.

Deze omgevingsanalyse is opgemaakt aan de hand van het DESTEP-model. DESTEP is een afkorting van 6 factoren, namelijk: demografisch, economisch, sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch. Je zal merken dat bepaalde onderdelen (demografisch, economisch en ecologisch) van dit model diepgaander zijn uitgewerkt. Bijkomend is er veel aandacht gegaan naar het luik ‘gezondheid en zorg’. Deze onderdelen zijn dan ook cruciaal bij het opstellen van een beleids-en actieplan. Een analyse van deze factoren brengt inzicht in de kenmerken van de populatie in deze zone, hun gezondheid, socio-economische kwetsbaarheid en het zorg- en welzijnsaanbod.

Op de 3 andere onderdelen (sociaal-cultureel, technologisch en politieke ontwikkelingen) hebben we slechts in beperkte mate invloed, maar oefenen ze wel een invloed uit op onze werking. Vandaar dat reflecteren over deze elementen ook zinvol is in het kader van de opmaak van het meerjarenplan.