verschillende mensen naast elkaar

Een omgevingsanalyse?!

Op deze pagina schetsen we de populatie en omgeving van de vier Antwerpse eerstelijnszones.

Op basis van kwantitatieve en kwalitatieve data gingen we op zoek naar noden en uitdagingen in elke zone.

Zo kunnen de eerstelijnszones zelf, maar ook ons netwerk, zo goed mogelijk inspelen op die lokale noden.

We raadpleegden heel wat cijfers, gingen gesprekken aan met onze achterban en verzamelden info uit alle lopende projecten.

Zo kregen we een goed zicht op:

  • Waar de noden binnen de 4 Antwerpse eerstelijnszones eerder gelijk lopen en we dus kunnen inzetten op samenwerking.
  • Daarnaast werd ook heel duidelijk waar de verschillen zitten en in welke wijken we heel lokaal zouden moeten inzetten op specifieke thema’s.

Zelf aan de slag?

Gebruik je onze cijfers en inzichten voor je organisatie of doelgroep? Vermeld dan zeker altijd dat je de informatie hebt gehaald uit de omgevingsanalyse van de 4 Antwerpse eerstelijnszones en verwijs naar deze webpagina.

Omgevingsanalyse per zone

Ben je benieuwd naar de belangrijkste bevindingen? Klik op de knoppen hieronder voor een samenvatting per zone.

Op elke pagina kan je ook de volledige omgevingsanalyse raadplegen voor wie graag alle details ziet.

Meer weten over hoe deze omgevingsanalyse tot stand is gekomen?

De omgevingsanalyse heeft een kwantitatief en een kwalitatief luik.

De kwantitatieve databronnen zijn de recentste data die ter beschikking zijn in:

  • Stad in Cijfers
  • Provincie in Cijfers
  • de IMA-databank
  • Statbel

De kwalitatieve data zijn de data die worden gehaald uit:

  • de kringgesprekken
  • algemene vergaderingen, bestuursorganen en dagelijkse besturen
  • brainstormavonden
  • lopende projecten binnen de eerstelijnszone en hun werkgroepen.

Het kwantitatieve luik is afgetoetst met de kwalitatieve data.

DESTEP-model

Voor de opmaak van deze analyse wordt gebruikgemaakt van het DESTEP-model.

De afkorting DESTEP staat voor de demografische, economische, sociaal-culturele, technologische, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen.