Kindertrauma

Naar aanleiding van een gesprek over het belang van de eerste 1000 dagen van het kind in ‘De Zevende Dag’ pleitte Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits voor meer bewustzijn in Vlaanderen rond de impact op latere leeftijd van negatieve ervaringen of trauma’s tijdens de kindertijd.

Er is wereldwijd veel onderzoek beschikbaar over deze ‘Adverse Childhood Experiences’ (ACEs) en hun samenhang met gezondheid en welzijn als volwassene. Voorbeelden van ACEs zijn talrijk en variëren van het meemaken van een problematische scheiding van de ouders tot situaties van mishandeling en verwaarlozing. ACEs hebben een negatieve impact op de gezondheid, de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, op copingsmechanismen, op sociale interacties en ze hypothekeren ook de opleidings- en werkkansen. De WGO pleit er voor om de aanpak van ACEs in te bedden in een breder gezondheidsbeleid. Gezondheidskwesties bekijken vanuit dit perspectief verschaft namelijk een kader dat de biopsychosociale en intersectionele aspecten van trauma zichtbaar maakt, en biedt zo aanknopingspunten om preventief en remediërend in te grijpen zonder te culpabiliseren of te stigmatiseren.

Minister Crevits gaat daarom meer inzetten op bewustzijn over, preventie van en vaardigheden om effectief aan de slag te gaan rond negatieve ervaringen en trauma in de kindertijd en dit vanuit een populatiegerichte benadering. Ze maakt hiervoor een budget vrij van 5 miljoen euro. De Koning Boudewijnstichting krijgt de opdracht om vanuit een terreinverkenning, expertise samen te brengen en een ondersteuningsaanbod met concrete tools voor eerstelijnszones uit te werken. Een bijzondere aandacht zal gaan naar het versterken van goede praktijken die reeds bestaan op het terrein en op het maximaal aansluiten bij de noden die er leven. De uitwerking van het ondersteuningsaanbod zal daarom gebeuren in overleg met de zorgraden.

Het is de bedoeling om vanaf het najaar te starten met pilootprojecten. Meer concrete informatie hierover ontvang je tegen de zomer van 2023.