Personen in ELZ

Elke burger in de regio van de eerstelijnzone Pajottenland - persoon met een zorg- of ondersteuningsnood (PZON)- kan, zelf en/of met hulp, zijn zorg en ondersteuningsproces vorm geven met wederzijds respect en aandacht voor de persoon en zijn context.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar de meest kwetsbare burgers in de regio.

Zorg- en hulpverleners in zorg en welzijn: professionelen – niet-professionelen

Goed ondersteunde en gevormde medewerkers denken en handelen samen met en rond de PZON in de ELZ doelstellingsgericht, kwaliteitsvol en met aandacht voor de waarden van de eerstelijnszone.

WWOL-partners (wonen-werken-onderwijs-leven)

Er is een aanvullend samenwerkend netwerk dat vanuit ieders deskundigheid elkaar ondersteunt en versterkt om de gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren.

Beleid: federale – Vlaamse overheid, regionale zorgzone, steden en gemeenten, buurt en wijk, individu

Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en partnerschap komen tot een afstemming tussen verschillende niveaus met als doel om tijdige, werkbare, gedragen, duurzame oplossingen te realiseren.

Dit omvat zowel horizontale als verticale afstemming.

Verder pleit de regio- vanuit de realiteit op het werkveld – voor een goed overleg, wisselwerking en samenwerking met de buurregio’s om tot constructieve acties te komen.

Signaalfunctie

Vanuit de samenwerkende partners binnen de ELZ worden gemeenschappelijke bezorgdheden en goede praktijkvoorbeelden bottom-up gecommuniceerd naar de verantwoordelijke beleidsvertegenwoordigers. Omgekeerd worden belangrijke beleidsevoluties helder top-down gecommuniceerd naar alle partners.