Oproep: inventarisatie samenwerkingsverbanden en hun aanspreekpunten

  • 26 juli 2020

In de werkateliers van Eerstelijnszone (ELZ) Scheldekracht trachten we aan de hand van ‘small-wins’ de meerwaarde van samenwerking aan te tonen!

 

 

 

 

Het forum schoof in het najaar van 2019 een aantal thema’s naar voor om prioritair rond te werken, waaronder het oplijsten van samenwerkingsverbanden en hun aanspreekpunten. Er bestaan al heel wat samenwerkingsverbanden, zowel binnen de eigen discipline/organisatie als discipline-/organisatie overstijgend. Maar wie heeft een goed zicht op deze samenwerkingsverbanden en wie kan aangesproken worden voor dit verband?

Bij de 1ste COVID-uitbraak werden de ateliers van ELZ Scheldekracht tijdelijk ‘on hold’ geplaatst. Recentelijk werd vanuit de zorgraad, maar ook vanuit het COVID-team Scheldekracht, bekeken welke beleidsprioriteiten overeind blijven in het licht van de crisis. Dit thema, deze actie, blijkt een essentiële voorwaarde voor samenwerking en om – met verenigde krachten – snel dit virus te kunnen indijken.

 

Beschikt u reeds over oplijstingen van samenwerkingsverbanden binnen zorg en welzijn, actief binnen Eerstelijnszone Scheldekracht (beroepsverenigingen, intergemeentelijk overleg, intermutualistisch overleg,  … ) of weet u waar wij deze kunnen vinden? Bezorg ons dan deze informatie via info@elzscheldekracht.be!