OPROEP Uitbreiding van de mobiele teams in het Netwerk GG ADS met de doelgroep zorgwekkende zorgmijders

  • 17 augustus 2021


Inleiding

Sinds maart 2021 kondigt de FOD i.h.k.v. COVID-19 versterkende maatregelen aan (zie Persartikel Kabinet Vandenbroucke).
Op 9/ 6 werd een nota verspreid aan de netwerken geestelijke gezondheid  met concretere richtlijnen hierrond.
 
Het Netwerk GG ADS heeft de opdracht om, binnen de bestaande mobiele teams in het Netwerk GG ADS, een deelwerking in te bedden specifiek gericht naar de doelgroep van zorgwekkende zorgmijders met een (vermoeden van) een psychische problematiek.

 

Doelgroep

In kader van het versterkend aanbod in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) definiëren we zorgwekkende zorgmijders als mensen met een ernstige psychiatrische kwetsbaarheid in combinatie met een complexe sociale problematiek(dakloosheid, verslaving, financiële problemen, verstoorde relaties,...) waarbij een gedeelde samenwerking in zorg nodig is. Het risico is hoog dat men zorg nodig heeft maar deze niet zoekt of vraagt/accepteert nadrukkelijk geen hulp of zorg vraagt, zoekt of accepteert en (bepaalde) zorg- en hulpinstellingen mijdt. Gezien de realiteit waarin deze mensen leven is er vaak geen besef van de nood aan hulp.
 

Methodiek

In nauwe samenwerking met lokale actoren (eerstelijnsactoren, CAW, welzijnspartners en lokale besturen,…) kunnen burgers, die niet in (de juiste) zorg zijn en dus niet altijd gekend zijn door de GGZ-partners (zie doelgroep omschrijving) anoniem worden gesignaleerd en aangemeld.
 
In elke ELZ 
[1] wordt er om de twee weken een digitaal intersectoraal casusoverleg georganiseerd door een medewerker van Advies&Coaching ADS. 
Het  intersectoraal casusoverleg op eerstelijnsniveau wordt samengesteld uit enerzijds actoren in een ELZ die in contact komen met de doelgroep en anderzijds uit GGZ-actoren die een outreachende en aanklampende rol kunnen opnemen met de bedoeling een gedeeld traject aan te gaan.

 


Oproep

Met dit bericht willen we actoren uit de ELZ, die voor deze doelgroep een gedeeld traject willen aangaan, uitnodigen om hun contactgegevens (naam, e-mailadres, ELZ) door te geven aan advies.coaching@ggzads.be.
In de loop van september 2021 wordt per ELZ een eerste intersectoraal casusoverleg georganiseerd.
Er wordt gestart met een beperkte groep.  Doelstelling van het eerste overleg is enerzijds een beeld krijgen van de lokale noden en anderzijds een kennismaking met de medewerkers (outreach GGZ team, eerstelijnsactoren, welzijnspartners,…) die hierin kunnen/willen participeren.

 


[1]Er zijn 5 eerstelijnszones (ELZ) in het Netwerk GG ADS: ELZ Waasland Noord-Oost, ELZ Waasland Zuid-West, ELZ Dender, ELZ Aalst en ELZ Dender-Zuid, bij de opstart starten we in ELZ Waasland met 1 casusoverleg