Oproep voor inspirerende voorbeelden rond participatie van patiënten en gebruikers!

  • 28 april 2021

Na een mooi traject rond participatie wil Zorgnet-Icuro ook in 2021 drie nieuwe thema’s onder de loep nemen. Ze lanceren een oproep om specifiek rond deze onderwerpen jullie inspirerende voorbeelden met hen te delen.

 

Tot nu toe

Covid-19 zorgde er vorig jaar voor dat de geplande studiedag rond participatie van patiënten en gebruikers omgevormd werd een reeks van 9 Participatie Livestreams waarbij we heel wat inspirerende voorbeelden vanuit de ledenorganisaties in de kijker konden zetten en konden delen. Omdat Zorgnet-Icuro niet alle input konden meenemen in de Participatie Livestreams, maar ze die wel met jullie wensten te delen, werd alles samengebracht in een inspiratiegids. Via hun website kunnen jullie alle livestreams herbekijken. In Zorgwijzer blikken ze even terug op het gelopen traject (en kijken ze ook even vooruit).

Op het einde van het traject was het enthousiasme bij alle deelnemers groot om verder met dit thema aan de slag te gaan.

Ze zetten verder in op dit thema volgens een aangepaste werkwijze

Uit een evaluatie leerden ze dat de deelnemers vragende partij zijn om meer interactie toe te laten tijdens de webinars. Daarom hebben ze de formule aangepast.
Naast het aanreiken van een aantal inspirerende voorbeelden willen ze graag een aantal breakout rooms organiseren waarbij deelnemers - los van de gepresenteerde voorbeelden - met elkaar in gesprek kunnen gaan. Wie heeft daarrond al initiatief genomen? Hoe kijk je daarop terug? Behaalde je het resultaat dat je voor ogen had? Wat zijn eventuele leerpunten? Welke reacties heb je gekregen (van medewerkers, patiënten en zorggebruikers)?


Zorgnet-Icuro streeft ernaar om naast vertegenwoordigers uit de voorzieningen ook een aantal patiënten en zorggebruikers te laten deelnemen, zodat ook hun stem kan ingebracht worden. Om dit mogelijk te maken, zal iedere Livestream twee uur duren. Ze willen niet alleen een ideeënuitwisseling faciliteren binnen de eigen sector, maar ook intersectoraal kijken wat we van elkaar kunnen leren.


Om voldoende interactie toe te laten, zal het aantal deelnemers per breakout sessie beperkt worden tot 15 deelnemers per groep. Ze willen daarbij zowel trachten om ervaringen uit te wisselen met collega’s uit de eigen sector als ervaringen te delen over de sectoren heen. Meer details over de werkwijze worden later nog met u gedeeld.


De thema’s voor 2021


In 2021 spitsen ze de aandacht toe op volgende 3 thema’s binnen participatie:

  • Familie- en naastenparticipatie
  • Wat als het moeilijker is om jouw stem uit te brengen? 
  • Participatie van kinderen en jongeren

De volgende stappen 


Voor de bovenstaande sessies zijn ze op zoek naar inspirerende verhalen en voorbeelden uit de verschillende sectoren: ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg.
Onderaan vindt u een sjabloon waarin ze vragen om uw project aan de hand van een aantal vragen kort aan hen voor te stellen.

Omdat ze graag een aantal patiënten en zorggebruikers willen laten deelnemen aan de sessies, vragen ze expliciet dat u vanuit uw organisatie een patiënt of gebruiker (of vertegenwoordiger) kan betrekken bij de voorstelling van het project en de nabespreking (in de breakout rooms).
De sessies zullen ze laten doorgaan in het najaar (september, oktober en november).
Mogen we ook van u een leuke projectinzending verwachten? Stuur hen zeker uw project door via het bijgaand sjabloon vóór 15 mei 2021.

Bekijk meer informatie op de pagina van Zornet-Icuro.

docx bestandInvulformulier_Oproep voor inspirerende voorbeelden (831 kB)