Samenwerking als basis en uitgangspunt


Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen.

Het doel?
Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Onze geografisch afgebakende zone omvat de volgende steden en gemeenten als werkingsgebied: Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert en Denderleeuw.

Alles over de oprichting van 60 eerstelijnszones in Vlaanderen en Brussel

 

Zorgraad als kloppend hart van de zone


De partners zorg, welzijn, gezondheid, lokale besturen en mantelzorgers, vrijwilligers en personen met een zorg- en ondersteuningsnood worden vertegenwoordigd in onze zorgraad. Een zorgraad is een geformaliseerd samenwerkingsverband dat binnen haar werkgebied (de eerstelijnszone) werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders.

Op een breed ledenforum worden de voorbereidingen van een zorgraad voorgesteld, afgetoetst en verder uitgewerkt. Tijdens de COVID-periode gaan we actief op zoek naar digitale mogelijkheden om onze partners te bereiken.

Maak kennis met de leden van de zorgraad in onze zone

Eerstelijnszone Regio Aalst?

MISSIE & VISIE van Eerstelijnszone Regio Aalst


De Eerstelijnszone Regio Aalst is een netwerk dat aan de slag gaat met de zorg-, welzijns- en ondersteuningsvragen. Het netwerk is erop gericht om ook de niet nadrukkelijk gestelde vragen te (h)erkennen en signaleren.

De partners versterken de onderlinge communicatie. Ze delen kennis en vullen - waar aangewezen - mekaars competenties aan. De partners staan in voor de continuïteit in de zorg en welzijn, met als doel de kwaliteit van hulpverlening continu te verbeteren. Binnen de samenwerking is er respect voor de eigenheid van iedereen, zowel zorg- en welzijnsverstrekker, de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag en zijn omgeving.

Het netwerk garandeert de vrije keuze, een keuze gemaakt op basis van inzicht in het aanbod en van een immer sterker wordende eigen draagkracht. De persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en indien nodig zijn/haar mantelzorger(s) hebben de vrijheid en de toegang tot informatie om de juiste/nodige keuzes te maken uit de verschillende opties. Het netwerk creëert mee de randvoorwaarden voor samenwerking op het terrein, versterkt de regierol van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en creëert de regierol waar nodig.

De burger is de eerste partner in de organisatie van zijn zorg. De burger, de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood en zijn/haar (in)formele zorg- en hulpverleners hebben inzicht in het lokale zorg- en welzijnsaanbod. De zelfredzaamheid, vaardigheden en noden van de burger en de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood staan centraal in het zorgproces.

Personeel

De dagelijkse werking en het faciliteren van de opdrachten binnen de zone gebeurt in onze zone door 4 gemotiveerde personeelsleden (1 coördinator, 2 stafmedewerkers en een administratief medewerker). 

Contactgegevens van de medewerkers