Onze Zorgraad

Cluster PZON

 • Bart De Meyer (De Toevlucht Aalter)
 • Marleen Van Hulle (Liever Thuis LM)

Cluster Zorg

 • Dirk Van Damme (Huisartsenkring Vemehak)
 • Dirk Van den Abeele (KOVAG)
 • Veerle Stevens (Regionale Pyschologenkring Meetjesland)
 • Nancy Sturtewagen 
 • Inge Allo (ZorgConnect)

Cluster Welzijn

 • Sofie Van Kerckvoorde (CM Midden-Vlaanderen)
 • Lieve Ravelingien (familiezorg West-Vlaanderen)
 • Lien Vanhoucke (OCMW Aalter)
 • Danny Sagaert (WZC Veilige Have)
 • Tom Walgraeve (VZW Vrije CLB archipel)
 • Marc De Veirman (CAW Oost-Vlaanderen)

Cluster openbare besturen

 • Luc De Meyer (gemeente Aalter)
 • Hilde De Graeve (gemeente Lievegem)
 • Kiran Van Landschoot (gemeente Maldegem)
 • Ineke Poelman (OCMW Aalter)
 • Mieke 'T Jampens (OCMW Lievegem)
 • Koenraad Cromheecke (OCMW Maldegem)

Optionele Partners

 • Tania Drieghe (AZ Alma)
 • Sarah Van Rijssel (Dienst Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen)
 • Katrijn De Causmaecker
 • Koen Lefevre

Welke gemeentes zitten in eerstelijnszone West-Meetjesland?

 • Aalter
 • Maldegem
 • Lievegem

Contacteer ons

Stafmedewerkers

Griet De Paepe: 0475.76.23.90 of mail naar griet.depaepe@elzmeetjesland.be

 

 

Wat is onze visie en missie?

Visie

In de eerstelijnszone West-Meetjesland nemen de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood en zijn/haar omgeving de regie van alle levensdomeinen zelf in handen. Dit doen ze niet alleen, maar samen met alle mogelijke partners in gezondheid en welzijn, zowel dichtbij (mantelzorger, eerste lijn) als verder weg (2e en 3e lijn, gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis).

Het is de verantwoordelijkheid van alle partners binnen de eerstelijnszone West-Meetjesland om proactief en door samenwerking er voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een efficiënte, betrouwbare, op elkaar afgestemde/geïntegreerde, persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning.  Verhoogde aandacht en inspanningen naar die mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden of die de weg naar gezondheids- en welzijnszorg niet altijd vinden, is hierbij absoluut noodzakelijk. Door samen met mensen op stap te gaan, hen waar nodig te ondersteunen en zelf te laten stappen waar kan, maakt de eerstelijnszone een verschil en levert zo een positieve bijdrage aan de dagelijkse kwaliteit van leven voor iedereen. Het zelfbeslissingsrecht en de autonomie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood wordt hierbij steeds gewaarborgd.  

De eerstelijnszone West-Meetjesland is geen op zich staand afzonderlijk netwerk, omdat de zone, net zoals iedereen, deel uitmaakt van de samenleving. Alle aspecten van de samenleving worden nauw betrokken bij zorg- en ondersteuningstrajecten en versterkt waar nodig.

 

Missie

De eerstelijnszone heeft twee opdrachten:

Enerzijds streeft de eerstelijnszone naar multidisciplinaire samenwerking op het vlak van preventie over vroegdetectie en korte interventies naar langdurige zorg, nazorg en levenseindezorg. Dit vereist kennis van en begrip voor elkaars werking, een duidelijk afsprakenkader en heldere doelstellingen. Regelmatige evaluatie en mogelijkheid tot bijsturen zijn basisvoorwaarden om te groeien in de samenwerking. De eerstelijnszone moet verbindend werken en bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren, partners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg én alle burgers.

Anderzijds heeft de eerste lijn door haar centrale positie binnen de eerstelijnszone ook een verantwoordelijkheid om dit samenwerkingsplatform verder vorm te geven. Ook hier is kennis delen en heldere informatie verstrekken, niet alleen naar het professioneel netwerk, maar ook naar het informele netwerk rond de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood, een must. Het betrekken, sterker maken en activeren van zowel mantelzorgers als de persoon zelf zorgt ervoor dat zorg en ondersteuning nabij kan blijven en gedragen wordt door vele schouders.

Het spreekt voor zich dat een sterke eerstelijnszone pas goed gedijt binnen een klimaat dat ondersteunend werkt, overhead wegneemt, goede ICT-oplossingen aanreikt en een regelluw kader schept. De eerstelijnszone heeft dus ook een duidelijke signaalfunctie naar hogere beleidsniveaus. Signalen die opvangen worden, dienen doorgegeven en opgevolgd te worden.

Beleidsplan

Situering van dit beleidsplan

ELZ West Meetjesland wil met zijn beleidsactieplan een antwoord bieden op de kernopdrachten van de eerstelijnszone. ELZ West Meetjesland draagt transparante communicatie en participatie hoog in het vaandel. Daarom werd er voor de opmaak van het beleidsactieplan maximaal beroep gedaan op alle partners in de eerstelijnszone.

Tijdens verschillende fora hebben de leidende vragen een centrale rol gespeeld om op een interactieve manier de missie en visie vorm te geven. Deze resultaten fungeerden als basis om via kleine groepen op een volgend forum na te denken wat mogelijke doelstellingen en acties kunnen zijn, rekening houdend met de leefomgeving van onze zone. Een werkgroep bestaande uit leden van het bestuursorgaan (met oog op een evenwichtige vertegenwoordiging uit elke cluster) werd samengesteld. Zij kregen de opdracht om de verzamelde informatie onder de loep te nemen en deze te vertalen in gedragen strategische en operationele doelstellingen.  Het beleidsactieplan werd nadien (unaniem) gevalideerd door het forum.

De verdere concretisering van dit beleidsplan is een uitdaging die ELZ West-Meetjesland met beiden handen zal grijpen zodat elke persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, elke mantelzorger, elke vrijwilliger, elke partner in de zorg en welzijn en elk lokaal bestuur zich veilig voelt en de eerstelijnszone ervaart als een complementair samenwerkend netwerk. 

Klik hier om het volledige beleidsplan van VZW Zorgraad  West-Meetjesland te lezen.

docx bestandBeleidsplan Zorgraad West-Meetjesland 4.docx (416 kB)

Doelstellingen

Vanuit het bestuursorgaan werden 5 doelstellingen naar voor geschoven waar we concrete acties aan willen koppelen.

1. De partners van ELZ Meetjesland leren elkaar kennen en worden gestimuleerd om mekaars expertise complementair in te zetten. 

Organiseren van een welzijn- en zorgbeurs in 2021 waarbij de verschillende eerstelijnswerkers elkaar en elkanders aanbod leren kennen.

2. Er is een efficiënte communicatiestroom tussen de zorg- en hulpverleningsdiensten betrokken bij de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood.  

De verschillende partners informeren en ondersteunen bij de implementatie van het geïntegreerde zorgplan (behandelplan/zorgdossier/…)

3. De eerstelijnswerkers in de eerstelijnszones voelen zich goed in hun job

We organiseren een bevraging rond de nood tot (psychosociale) ondersteuning bij de eerstelijnswerkers van alle partners.

4. Leemtes en noden die de partners ervaren om hun werk te kunnen doen worden verzameld en gesignaleerd aan de overheden. 

Er wordt een systeem ontwikkeld om leemtes en noden te signaleren aan de partners of bevoegde overheden.

5. Vorm geven aan de nieuwe opdrachten voor de eerstelijnszone in het kader van een nieuwe uitbraak van een epidemie/coronavirus