1. Wat is een Eerstelijnszone?

Video's

2. Voorstelling van onze zone

De Eerstelijnszone regio Waregem bestaat uit 7 lokale besturen:

 • Anzegem
 • Avelgem
 • Deerlijk
 • Spiere-Helkijn
 • Waregem
 • Wielsbeke
 • Zwevegem

Omgevingsanalyse

Binnen onze Eerstelijnszone hebben wij een omgevingsanalyse opgesteld om de noden in onze regio in kaart te brengen.

Je kan de omgevingsanalyse bekijken via onderstaande download.


3. Onze missie en visie

Het ultieme doel van de Eerstelijnszone is een goede kwaliteit van leven voor elke persoon. Of hij hier nu woont, werkt of een toevallige passant is: we plaatsen hem centraal in ons denken en handelen. We versterken de persoon om de regie in eigen handen te kunnen nemen.

Een goede levenskwaliteit typeert zich door het welbevinden op vlak van wonen, werken, onderwijs, gezondheid en sociaal leven. Dit streven is bepaald door een aantal basisprincipes:

 • We zijn een toegankelijke Eerstelijnszone. “De zorg is toegankelijk als de persoon met een zorgnood deze zorg kan verkrijgen door juiste, voor de persoon voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod, door betaalbaarheid, door bereikbaarheid, door het aangepast zijn aan zijn cultuur, taal en zorgnood”. We zetten sterk in op het empoweren van personen. Hiermee bevorderen we hun zelfredzaamheid zodat zij in de eerste plaats zelf de weg vinden in het bestaande zorg- en hulpverleningsaanbod.
 • Binnen onze Eerstelijnszone is samenwerking een essentiële voorwaarde om een goede levenskwaliteit te bereiken. In de eerste plaats de samenwerking rond de persoon met een zorgnood, waarbij we vertrekken vanuit de individuele zorgdoelstellingen. Van even groot belang is de samenwerking en afstemming over grenzen van sectoren en organisaties heen. Ten slotte is ook samenwerking in de buurt cruciaal. Zo creëren we een buurt met veel informele zorg en een samenhang tussen zorg, wonen en welzijn. Participatie van de personen met een zorgnood, hun mantelzorgers en de vrijwilligers is essentieel.
 • Het streven naar continuïteit is een permanent doel in de zone. Deze continuïteit moet er zijn over de verschillende levensfases van de persoon, dit gaande van preventie over curatie tot palliatie. We houden rekening met de financiële draagkracht van elke persoon. Binnen de zorg streven we naar deskundige doorverwijzing voor elke persoon, ons aanbod is hiertoe gekend en toereikend.
 • Innovatie moet leiden tot het aanpakken van bepaalde hiaten in het aanbod en over het algemeen tot een betere kwaliteit. We zijn een plaats waar ruimte voor experiment mogelijk is. De Eerstelijnszone speelt een ondersteunende, stimulerende rol wat betreft de digitalisering in de eerste lijn.

Kwaliteit, deskundigheid en de zorg voor de zorgaanbieders verdienen onze volledige aandacht. Samen streven we naar een warme zorg die voor alle personen een maximale levenskwaliteit garandeert.

Quality of life


4. Centrale waarden en principes

1. Respect
 • Actief en passief luisteren naar alle betrokkenen
 • Respect voor de mening van de andere
 • Keuzevrijheid, autonomie en het tempo van de zorgvrager en zijn netwerk respecteren
 • Gelijkwaardigheid als uitgangspunt
2. Integriteit
 • Open, transparante en eerlijke communicatie door alle betrokkenen
 • Doen wat je zegt en zeggen wat je doet
 • Authentiek en oprecht, ook grenzen durven benoemen
3. Veerkracht
 • Zorgen voor elkaar met aandacht voor draagkracht / draaglast
 • Dynamische houding
4. Deskundigheid
 • Vanuit complementaire expertise samenwerken met oog voor ieders mogelijkheden en beperkingen over de grenzen van personen en organisaties heen
 • Bereidheid om voortdurend kennis op te doen in het belang van alle betrokkenen
5. Verbondenheid
 • Bereidheid om zich aan te passen aan een gezamenlijk engagement
 • Samen gaan we voor het bereiken van doelen vna de cliënt om tot een kwaliteitsvol leven te komen
 • Samenwerken in het belang van de zorgvrager los van de eigen organisatie

5. Strategische en operationele doelen

Strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1

Alle actoren engageren zich tot samenwerking binnen de buurt, in de zone en met andere eerstelijnszones om te streven naar een efficiënte en effectieve werking voor de zorgaanbieders

 • Het opmaken van een engagementsverklaring tussen alle actoren in de eerstelijnszone.
 • De werking van het Lokaal Steunpunt Thuiszorg (LST) waarbij vooropgesteld wordt om één keer samen te komen op kleinstedelijk niveau en drie keer op LST-niveau.
 • Het optimaliseren en verfijnen van interdisciplinair overleg en het faciliteren of oprichten van kringwerking.

Strategische doelstelling 2

De PZON krijgt correcte (niet foute), voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod.

 • Het in kaart brengen van het bestaand zorgaanbod, waarbij gebruik wordt gemaakt van het bestaand systeem de Sociale Kaart.
 • Het geven van opleidingen aan professionals over de werking van de Sociale Kaart, waarbij de Sociale Kaart als werkinstrument bekend wordt gemaakt.

Strategische doelstelling 3

De PZON ervaart een continuïteit in zorg en ondersteuning in de verschillende levensfases (van preventie tot palliatie). We streven naar continuïteit op vlak van informatie, organisatie en persoon.

 • De actoren begeleiden de PZON gericht door naar het meest geschikte aanbod gekoppeld aan hun zorgnood/vraag, waarbij de samenwerking met het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) zich focust op uitgebreide vraagverheldering en gerichte warme toeleiding op de eerste lijn.
 • De zorgraad brengt kritische overgangsmomenten in kaart en gaat na welke modaliteiten nodig zijn om de kwaliteit van leven te garanderen bij de PZON in de eerstelijnszone, waarbij de komende vijf jaar de focus wordt gelegd op jongeren met mentale en psychische kwetsbaarheid.
 • De continuïteit verbeteren door feedback te vragen bij de PZON en bij de zorgaanbieders.
 • Bij meervoudige complexe zorg- en ondersteuningsvragen werken volgens de principes van zorgcoördinatie en casemanagement zoals uitgewerkt door de overheid.
 • Het delen van good practices rond de continuïteit binnen en buiten de eerstelijnszone (bv. het werken met brugfiguren)
 • Het verder bouwen op de good practices van SEL/LMN.

6. Gegevensbescherming en privacyverklaring

Privacyverklaring website - versie mei 2022

Eerstelijnszone regio Waregem engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Eerstelijnszone regio Waregem, met maatschappelijke zetel te Schakelstraat 41, 8790 Waregem houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wanneer u de website bezoekt of contact opneemt met Eerstelijnszone regio Waregem, verwerken we persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verwerken wij?

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens door middel van essentiële en functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. Eerstelijnszone regio Waregem maakt enkel gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.

Indien u contact opneemt met Eerstelijnszone regio Waregem verwerken wij uw voor- en achternaam en contactgegevens.

Indien u solliciteert voor een vacature van Eerstelijnszone regio Waregem, verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam

 • E-mailadres

 • Geboorteplaats en -datum

 • Nationaliteit

 • Adres

 • Gegevens m.b.t. de opleiding

 • Gegevens m.b.t. de huidige of laatste tewerkstelling

Waarom verwerken wij gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens onder meer voor contactopnamen, werving en selectie. Dit laatste omvat het behandelen en verwerken van sollicitaties en het vergelijken van het profiel van de sollicitant met de huidige vacatures binnen de eerstelijnszone.

Eenieder die persoonsgegevens verstrekt aan Eerstelijnszone regio Waregem, is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens.

Eerstelijnszone regio Waregem, neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Voor sollicitaties worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaard als de kandidaat niet weerhouden blijkt te zijn. Indien de sollicitant hiermee instemt, worden zijn/haar gegevens gedurende 1 jaar bewaard met het oog op toekomstige vacatures.

Eerstelijnszone regio Waregem, erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Eerstelijnszone regio Waregem neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast geeft Eerstelijnszone regio Waregem, uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt het uw persoonsgegevens niet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan Eerstelijnszone regio Waregem, heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vragen?

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die Eerstelijnszone regio Waregem, verwerkt, kan u contact opnemen met info@elzregiowaregem.be.