Welke acties doen we in het Meetjesland?

Wie zetelt in VZW Zorgraad West-Meetjesland?

Onze VZW is opgedeeld in 4 clusters en optionele partners. Klik hier om de lijst van bestuursleden te raadplegen.

Wat is onze visie en missie?

Visie

In de eerstelijnszone West-Meetjesland nemen de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood en zijn/haar omgeving de regie van alle levensdomeinen zelf in handen. Dit doen ze niet alleen, maar samen met alle mogelijke partners in gezondheid en welzijn, zowel dichtbij (mantelzorger, eerste lijn) als verder weg (2e en 3e lijn, gespecialiseerde zorg in het ziekenhuis).

Het is de verantwoordelijkheid van alle partners binnen de eerstelijnszone West-Meetjesland om proactief en door samenwerking er voor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot een efficiënte, betrouwbare, op elkaar afgestemde/geïntegreerde, persoonsgerichte en kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning. Verhoogde aandacht en inspanningen naar die mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden of die de weg naar gezondheids- en welzijnszorg niet altijd vinden, is hierbij absoluut noodzakelijk. Door samen met mensen op stap te gaan, hen waar nodig te ondersteunen en zelf te laten stappen waar kan, maakt de eerstelijnszone een verschil en levert zo een positieve bijdrage aan de dagelijkse kwaliteit van leven voor iedereen. Het zelfbeslissingsrecht en de autonomie van de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood wordt hierbij steeds gewaarborgd.

De eerstelijnszone West-Meetjesland is geen op zich staand afzonderlijk netwerk, omdat de zone, net zoals iedereen, deel uitmaakt van de samenleving. Alle aspecten van de samenleving worden nauw betrokken bij zorg- en ondersteuningstrajecten en versterkt waar nodig.

Missie

De eerstelijnszone heeft twee opdrachten:

Enerzijds streeft de eerstelijnszone naar multidisciplinaire samenwerking op het vlak van preventie over vroegdetectie en korte interventies naar langdurige zorg, nazorg en levenseindezorg. Dit vereist kennis van en begrip voor elkaars werking, een duidelijk afsprakenkader en heldere doelstellingen. Regelmatige evaluatie en mogelijkheid tot bijsturen zijn basisvoorwaarden om te groeien in de samenwerking. De eerstelijnszone moet verbindend werken en bruggen bouwen tussen de verschillende sectoren, partners in de eerstelijns- en tweedelijnszorg én alle burgers.

Anderzijds heeft de eerste lijn door haar centrale positie binnen de eerstelijnszone ook een verantwoordelijkheid om dit samenwerkingsplatform verder vorm te geven. Ook hier is kennis delen en heldere informatie verstrekken, niet alleen naar het professioneel netwerk, maar ook naar het informele netwerk rond de persoon met een zorg- of ondersteuningsnood, een must. Het betrekken, sterker maken en activeren van zowel mantelzorgers als de persoon zelf zorgt ervoor dat zorg en ondersteuning nabij kan blijven en gedragen wordt door vele schouders.

Het spreekt voor zich dat een sterke eerstelijnszone pas goed gedijt binnen een klimaat dat ondersteunend werkt, overhead wegneemt, goede ICT-oplossingen aanreikt en een regelluw kader schept. De eerstelijnszone heeft dus ook een duidelijke signaalfunctie naar hogere beleidsniveaus. Signalen die opvangen worden, dienen doorgegeven en opgevolgd te worden.

Wat staat in het beleidsplan van Zorgraad West-Meetjesland?

ELZ West Meetjesland wil met zijn beleidsactieplan een antwoord bieden op de kernopdrachten van de eerstelijnszone. ELZ West Meetjesland draagt transparante communicatie en participatie hoog in het vaandel. Daarom werd er voor de opmaak van het beleidsactieplan maximaal beroep gedaan op alle partners in de eerstelijnszone.

Tijdens verschillende fora hebben de leidende vragen een centrale rol gespeeld om op een interactieve manier de missie en visie vorm te geven. Deze resultaten fungeerden als basis om via kleine groepen op een volgend forum na te denken wat mogelijke doelstellingen en acties kunnen zijn, rekening houdend met de leefomgeving van onze zone. Een werkgroep bestaande uit leden van het bestuursorgaan (met oog op een evenwichtige vertegenwoordiging uit elke cluster) werd samengesteld. Zij kregen de opdracht om de verzamelde informatie onder de loep te nemen en deze te vertalen in gedragen strategische en operationele doelstellingen. Het beleidsactieplan werd nadien (unaniem) gevalideerd door het forum.

De verdere concretisering van dit beleidsplan is een uitdaging die ELZ West-Meetjesland met beiden handen zal grijpen zodat elke persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, elke mantelzorger, elke vrijwilliger, elke partner in de zorg en welzijn en elk lokaal bestuur zich veilig voelt en de eerstelijnszone ervaart als een complementair samenwerkend netwerk.

Samenwerken met de Zorgraad West-Meetjesland?

Denk je er aan om de Zorgraad te betrekken bij een evenement, overlegplatform, ...? Spreek of schrijf ons gerust aan.

We trachten steeds clusteroverschrijdend (intersectoraal) en grensoverschrijdend (over de grenzen van 1 of meerdere gemeenten heen) te werken met de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood centraal.

Omgevingsanalyse 2022

Onderstaande omgevingsanalyse werd eind oktober opgemaakt voor onze eerstelijnszone. Ze is ongeveer 40 pagina’s lang en bevat alle cijfers omtrent welzijn en gezondheid uit onze regio die we aangeleverd kregen via verschillende bronnen (provincie in cijfers, jaarverslag suïcide, logo Gezond +, …)

Enkele belangrijke conclusies:

  • Grotere grijze druk (groter dan gemiddelde Vlaams Gewest en Oost-Meetjesland)
  • Gezondheidstoestand is in lijn met gemiddelde Vlaams Gewest
  • Kankerscreening is beter dan Vlaams Gewest, maar tandzorg scoort beduidend lager.
  • Kansarmoede ligt onder het gemiddelde Vlaams Gewest
  • Hoge suïcidecijfers in onze zone