Overzicht informatie COVID-19 (corona) in ELZ WE40

Maatregelen binnen de lokale besturen

Informatie van partners

Info vanuit Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL):

 • Grote organisaties zoals de diensten voor gezinszorg en diensten voor thuisverpleging, hebben zelf al een monitoringsysteem opgezet. Voortaan krijgen ook andere zorgverleners in de eerste lijn - huisartspraktijken, CRA’s, triageposten, apotheken, vroedvrouwen en thuisverpleegkundigen – op vaste momenten (dagelijks voor de huisartsen, 2 keer per week voor de andere beroepsgroepen) een korte vragenlijst. Hoeveel patiënten heb je vandaag geholpen? Is er voldoende personeel om de zorgtaken uit te voeren? Is er genoeg beschermend materiaal voorhanden? 
  De oproep om deel te nemen aan de monitoring wordt via de betrokken beroepsgroepen verspreid.
  Op basis van de antwoorden wordt een overzicht gemaakt van de situatie in het hele land. Per eerstelijnszone (ELZ) en beroepsgroep wordt een statusrapport opgemaakt dat zowel lokaal als op Vlaams niveau gebruikt kan worden. Elke zorgraad en elke beroepsgroep ontvangt op regelmatige tijdstippen deze rapporten en kan er gericht acties aan koppelen, zoals het opzetten van cohortzorg, schakelzorgcentrum, …
 •  
 • Op woensdag 13/05 ging een webinar met als thema “Kwetsbare groepen detecteren en bereiken in crisistijd" door. Deze webinar bereikt 515 personen. Dit toont aan dat de nood aan informatie en tips over het detecteren en bereiken van kwetsbare groepen groot is.
  De opname van de webinar en de presentaties kunnen gedownload worden op de website van VIVEL. Goede ideeën vinden en posten kan nog steeds op www.vivelverbindt.be.
 • Hoe gaat het met de mantelzorgers in tijden van Corona? Online bevraging voor mantelzorgers.
  • Heel wat Vlamingen en Brusselaars zorgen op regelmatige basis voor iemand met wie ze een vertrouwensband hebben, zoals een familielid, vriend of buur. Dit kan verschillende redenen hebben zoals een ziekte, een handicap, psychische problemen, verslavingsproblemen of ouderdomsproblemen. De zorg aan iemand uit zijn/haar omgeving wordt mantelzorg genoemd.
   HOGENT en Steunpunt Mantelzorg ontwikkelden een online bevraging voor mantelzorgers dat peilt naar hun beleving in tijden van Corona.
   Ben je zelf mantelzorger of wil je deze bevraging delen? Deelnemen kan tot 31 mei 2020. Hier vindt u meer info.

Info vanuit Ergotherapie Vlaanden (EDiTh):

 • Vanuit de beroepsvereniging Ergotherapie Vlaanderen biedt EDiTh haar achterban, zijnde alle eerstelijns werkende ergotherapeuten zowel als zelfstandige als in dienstverband, post-Covid ondersteuning middels een infolijn.
 • pdf bestandEDiTh-COViD Poster.pdf (127 kB)

 

Info vanuit diensten maatschappelijk werk West-Vlaanderen:

Hulp bij huiselijke spanningen tijdens de corona-crisis:

Meer info vindt u hier: Huiselijke geweld

Info vanuit Regionale Psychologenkring Brugge-WE40-Oostkust

 

 • De Coronacrisis treft ons allen. Zeker in deze moeilijke periode is psychologische begeleiding noodzakelijk. Aanvullend op het aanbod dat de ELZ Brugge eerder deze week al kenbaar maakte, neemt de Regionale Psychologenkring Brugge-WE40-Oostkust het initiatief om gratis ondersteuning te bieden voor mensen die in de zorg werken. 
  De druk op artsen, verpleegkundigen, en ook begeleiders van leefgroepen, woonzorgcentra, enz. is zeer groot. Naast de hoge werkdruk weegt de noodzaak om te blijven werken in hun organisatie zwaar door, ondermeer omdat hierdoor telkens het risico op besmetting in hun eigen gezin wordt verhoogd. Dit zal de komende periode alleen maar toenemen. Ziekenhuizen hebben vaak al een intern beleid om hun medewerkers te ondersteunen, maar andere sectoren uit de zorg veel minder.
  Het aanbod zal bestaan uit drie gratis online- of telefoongesprekken voor zorgverleners. We sluiten ons hiermee aan bij het initiatief van Zorgnet waar de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen aan meewerkt. Iets meer dan 25 psychologen zijn nu al bereid om zich hiervoor te engageren. Zij doen dit uit solidariteit met iedereen die op dit moment in de frontlinie staat. Hun gegevens zijn te vinden op de site van de Regionale Psychologenkring: www.psychologenkringbrugge.be
  Wij hopen op deze manier ons steentje te kunnen bijdragen om deze lastige periode draaglijk te houden.
  Met vriendelijke groet,
  Namens de Regionele Psychologenkring Brugge - WE40 – Oostkust,
  Ivo Opstaele – Hannes Verdru – Bernard van Steenkiste – Barbara Delagrange – Annemarie Makay

 

Info vanuit vrij CLB Houtland (Torhout - Zedelgem - Ichtegem - Koekelare - Kortemark - Ruddervoorde - Lichtervelde - Zwevezele):

 • CLB-aanbod Paasvakantie

  • De CLB-chat is tijdens de Corona crisis 4 dagen per week (ma-do) van 14.00 tot 21.00 uur paraat voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de Paasvakantie. 
  • Vrij CLB Houtland voorziet tijdens de Paasvakantie (m.u.v. Paasmaandag) een telefoonpermanentie via ons nummer 050 / 23 15 17. Beeldbellen of chatten kan ook. 

Eerstelijnspsychologische functie Noord West-Vlaanderen:

 • Ter preventie van Covid19-besmetting voeren de eerstelijnspsychologen en orthopedagogen geen ambulante consultaties meer uit. Om ervoor te zorgen dat er voldoende zorgcontinuïteit is, wordt er verder gewerkt met videoconsult en online begeleiding. U kan, zoals voorheen, verwijzen voor lichte angsten, depressiviteit en alcoholproblemen.
  Ook voor onlinebegeleiding is een correcte verwijsbrief noodzakelijk. Zonder deze verwijsbrief kunnen we geen tarief hanteren van 11.20 euro of 4 euro (bij verhoogde terugbetaling).
  ELP die online hulpverlening aanbieden is momenteel enkel mogelijk in de eerstelijnszones Brugge, Oostende-Bredene, Oostkust en WE40.
  Aanmeldingen gebeuren, zoals steeds, via het secretariaat op het nummer 0485 00 70 36. 
  www.eerstelijnspsycholoognwvl.be (FOLDER)

Info vanuit Vlaams Instituut voor de eerste lijn (VIVEL):

 • VIVEL lanceert vandaag zijn digitaal communicatieplatform.  Hierop kunnen eerstelijnsmedewerkers, gezondheidsprofessionals en lokale besturen intersectorale goede ideeën en initiatieven in verband met Corona delen en leren van en met elkaar! Samen staan we sterker!
  www.vivelverbindt.be

Aanbod CAW:

Info voor mantelzorgers:

 • Richtlijnen voor mantelzorgers: https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Richtlijnen%20Corona_mantelzorg%2020200319.pdf
 • Waar kan ik een erkenning als mantelzorger krijgen?
  Naar aanleiding van de Coronacrisis stelde de overheid een aantal voorwaarden, ook naar bezoekers van bewoners van woonzorgcentra. De woonzorgcentra hebben standaard de deuren gesloten voor externe bezoekers.
 • Er ontstond echter verwarring rond deze richtlijn, waarbij vermeld werd dat ‘geregistreerde mantelzorgers’ onder bepaalde voorwaarden zouden toegelaten worden. Er bestaat echter geen officiële registratie als mantelzorger. Er kunnen dus nergens attesten verkregen worden dat je inderdaad de mantelzorger van iemand bent. Ook via Samana kan je je niet registreren als mantelzorger.
  In de richtlijn verwijst men naar de woonzorgcentra die zelf kunnen registreren wie mantelzorger is van iemand. 
  Heb je vragen rond de voorwaarden over bezoek aan jouw naaste die in een woonzorgcentrum opgenomen is, neem dan rechtstreeks contact op met het woonzorgcentrum.

Info vanuit WINGG:

 • Je kan zoals voorheen bij ons terecht met allerlei vragen over kinderen en jongeren die problemen hebben op vlak van geestelijke gezondheid.

  • In urgentiesituaties (levensbedreigend, onmiddellijke hulp nodig) verwijzen we nog steeds door naar spoeddiensten van de algemene ziekenhuizen, politie, ambulance of EPSI (enkel +15 jaar).
  • Bij crisissituaties (niet-levensbedreigend) vragen we om eerst na te gaan of reeds betrokken partners de crisis mee kunnen helpen opvangen.
   Enkel indien de crisisvraag de expertise en draagkracht van het bestaande netwerk overstijgt, kan er gebeld worden naar het Crisismeldpunt Minderjarigen West-Vlaanderen (050/33.77.40).
   De crisismeldpuntmedewerker zal in samenspraak met u bekijken welke hulp aangewezen is. Als aanmelder breng je minstens de ouders en de jongere op de hoogte van de aanmelding. De volgende stappen zullen door de meldpuntmedewerker samen met u bekeken worden:

1. Vraagverheldering

2. Bevraging toestemming ouders en kind/jongere

3. Crisisconsult en/of toe leiden naar mobiele hulp, dagbehandeling of crisisopname.

 • In zorgwekkende situaties (niet crisis) kan je terecht bij Crosslink met vragen over kinderen en jongeren met een (vermoeden van een) probleem op vlak van geestelijke gezondheid. Neem zeker ook contact met ons op wanneer je geconfronteerd wordt met cliënten die psychische klachten vertonen ten gevolge van deze crisis. Wij zorgen voor onmiddellijk advies, consult of toeleiding naar behandeling. Ook al worden fysieke contacten sterk beperkt, de gesprekken gaan verder door via telefoon of videogesprek:
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (tot 16 jaar) bereikbaar op 051/69.10.60 op ma/di/vrij van 10u30 tot 12u30.
 • Voor Noord-West-Vlaanderen (vanaf 16 jaar) via PET, zie contactgegevens op https://psychiatrischexpertiseteam.be/

Voor behandelingen kan je nog steeds terecht bij de partners in de ambulante (CGG, CAR, drughulpverlening), de mobiele (WINGG Care of WINGG Ampel) of de residentiële diensten voor kinder- en jeugdpsychiatrie, zij het dat ook zij hun fysieke aanbod beperken of aanpassen aan de huidige omstandigheden.

Informatie voor burgers

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers beschikbaar voor burgers met vragen

 • Voor vragen over gezondheid en openbare orde : 0800/14.689
 • Voor vragen over economie : 0800/120.33

Daarnaast is er info te vinden op: https://www.info-coronavirus.be/nl/

 

Informatie omtrent COVID-19 voor anderstaligen en slechthorenden: