Situering en werkingsgebied

Covias is een zorgactor die zich richt op een mobiel aanbod geestelijke gezondheidszorg, in de thuisomgeving en maatschappij.

Covias is actief in de regio Noord-West-Vlaanderen. Naargelang van de ontwikkelingen binnen het Netwerk GGZ Noord-West_Vlaanderen (NOWE), kan dit werkingsgebied aangepast worden.

Op vandaag maken volgende gemeenten deel uit van het werkingsgebied:

Alveringem, Beernem, Blankenberge, Bredene, Brugge, De Haan, De Panne, Damme, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Koksijde, Kortemark, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Torhout, Veurne, Zedelgem, Zuienkerke.

Het gaat hierbij om volgende 6 Eerstelijnszones:

 • ELZ Brugge
 • ELZ Houtland en Polder
 • ELZ Oostende-Bredene
 • ELZ Oostkust
 • ELZ WE40
 • ELZ Westkust & Polder

Covias bestaat uit 5 pijlers die over het werkingsgebied heen hun eigen expertise inzetten: Psychiatrisch Expertiseteam, Begeleiding en behandeling, OnA, Maatkracht en de Covias Academy.

Covias richt zich tot personen :

 • Die ondersteuning nodig hebben op verschillende levensdomeinen;
 • Die geen nood hebben aan 24-uur omkadering;
 • Maar wel een langdurige zorgnood hebben

Deze mensen hebben nood aan begeleiding in de leefomgeving en/of hebben nood aan een activeringsaanbod vanuit psychiatrische expertise.
Hierbij kan de modus van de begeleiding variëren van systematisch en exclusief in de leefomgeving tot occasioneel in combinatie met andere modi.

Voor wat betreft de pijlers Begeleiding en Behandeling, OnA en Maatkracht, richt Covias zich op de doelgroep van meerderjarige personen met een ‘Ernstige Psychiatrische Aandoening’ (EPA), en hun naastbetrokkenen.

In onze werking staan volgende vier waarden centraal: verbinding, krachtgericht, expertise en creativiteit.

De vijf pijlers binnen Covias.

Psychiatrisch ExpertiseTeam

Het Psychiatrisch Expertiseteam ondersteunt eerstelijnsactoren bij vroegdetectie en vroeginterventie van (ernstige) psychische problemen.

Wanneer?!

Je kan contact opnemen met het Psychiatrisch Expertiseteam wanneer je wordt geconfronteerd met een cliënt met een (vermoeden van een) geestelijk gezondheidsprobleem en je hieromtrent advies, ondersteuning bij verdere behandeling of breder overleg met verschillende actoren wil.

Ook wanneer je een vroege interventie bij deze problematiek wil realiseren, een motiverend traject wil opstarten, aanklampende zorg wil uitbouwen of de cliënt wil doorverwijzen voor verdere gespecialiseerde zorg kan je ons inschakelen.

Je kan ons tenslotte ook contacteren bij vragen naar vorming en deskundigheidsbevordering omtrent geestelijke gezondheid.

Voor wie?!

Het Psychiatrisch Expertiseteam werkt voor alle zorgaanbieders uit de brede eerste lijn: huisarts, thuiszorg, welzijn, CLB, GTB, Jeugdhulp, … uit de regio Noord-West-Vlaanderen omtrent hun cliënten vanaf 15 jaar (adolescenten, volwassenen, ouderen). Het Psychiatrisch Expertiseteam heeft een bijzondere aandacht voor vroege interventie bij adolescenten en jongvolwassenen.

Wat mag je verwachten?!

Na contactname staat het Psychiatrisch Expertiseteam in voor verschillende acties: onmiddellijk advies en consult, ondersteuning bij signaalherkenning en risicotaxatie, screening en indicatiestelling, netwerkopbouw en netwerkcoördinatie, coaching, vroeginterventie en kortdurende behandeling, motivationeel gesprek en aanklampende zorg, toeleiding naar de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, vorming en deskundigheidsbevordering.

Begeleiding en Behandeling

Begeleiding en Behandeling (B&B) biedt ondersteuning aan volwassenen met een ernstige psychiatrische aandoening. Die ondersteuning vindt plaats in de thuiscontext van de cliënt. Samen met de cliënt en diens omgeving werken we aan herstel en kwaliteit van leven en dit op alle levensdomeinen waar dat nodig of gewenst is. Op die begeleiding staat geen tijd: we houden het zo kort als mogelijk, maar houden vol zo lang als nodig.
In de literatuur wordt EPA (Ernstige Psychiatrische Aandoening) als volgt omschreven:

 • er is sprake is van een psychiatrische stoornis, die zorg/behandeling noodzakelijk maakt;
 • die met ernstige beperkingen in het sociaal en/of maatschappelijk functioneren gepaard gaat;
 • waar de beperking oorzaak en gevolg is van psychiatrische stoornis;
 • die niet van voorbijgaande aard is;
 • waar gecoördineerde zorg van professionele hulpverleners in zorgnetwerken noodzakelijk is om het behandelplan te realiseren.

De begeleidingsdoelstellingen worden samen met de cliënt bepaald. We houden rekening met de noden en de beperkingen, maar vertrekken vanuit de sterktes en mogelijkheden. De begeleiding coördineert, ondersteunt, versterkt of neemt (tijdelijk) over indien nodig. In elk levensdomein houdt de cliënt de verantwoordelijkheid.
We werken nauw samen met de partners in het netwerk van de cliënt. Zowel partners in de behandeling en zorg als partners op vlak van dagbesteding, financiën en administratie. Ook met de mantelzorgers en familie worden in overleg afspraken gemaakt.
De begeleiding heeft als einddoel voor de cliënt dat hij/zij opnieuw zelfstandig kan wonen, met de omkadering en het netwerk dat werd opgebouwd.

In het aanbod Begeleiding en Behandeling kunnen verschillende modules aan bod komen, afhankelijk van de zorgnood en -vraag:

 • trajectbegeleiding,
 • woonondersteuning,
 • groepswonen,
 • financiële en administratieve begeleiding,
 • behandeling en psychologische ondersteuning,
 • netwerkopbouw,
 • contextbegeleiding,
 • crisishantering,
 • huisvesting bieden

Een aanmelding kan op verwijzing of met ondersteuning van een geestelijke gezondheidszorgorganisatie (psychiater, ambulante dienst, tijdens een opname in een ziekenhuis), of na een verkenning en oriëntatie door het Psychiatrisch ExpertiseTeam .

OnA

OnA staat voor ‘Ontmoetend Actief’! Het omvat het activeringsaanbod van Covias, en dit voor de regio Noord-West-Vlaanderen.
Het OnA-aanbod is zowel buurtgericht als vraaggestuurd. Het situeert zich zo dicht mogelijk in de leefomgeving van de deelnemer en biedt een waaier aan mogelijkheden, steeds vertrekkende vanuit een individuele interesse.

OnA biedt heel wat ontmoetingsmogelijkheden, georganiseerd op gastvrije plekken, verspreid over de ruime Covias-regio. Denk hierbij aan dienstencentra, buurt- en ontmoetingscentra, lokale verenigingen, enz.

OnA-medewerkers zijn hier present en luisteren gericht naar vragen en ideeën van deelnemers. Participatie staat immers centraal! Samen met de deelnemers wordt per regio een gevarieerd vrije tijdsaanbod ontwikkeld. Denk maar aan een kookatelier, sporten in het lokale sportcomplex, een creatieve namiddag beleven, samen cultuur opsnuiven, … Tot slot staat OnA ook voor vorming. Dit kan gaan om een eigen vormingsaanbod, als het toe leiden naar het bestaande vormingsassortiment van partnerorganisaties.

Samengevat: Ona staat voor een gevarieerd activeringsaanbod op maat!

Een overzicht van de gastvrije plaatsen waar we te vinden zijn is terug te vinden op de website van Covias. We streven naar een aanbod van gastvrije plaatsen waarbij er in elke gemeente minstens één gastvrije plaats is.

Maatkracht

Voor wie betaalde arbeid op middellange termijn niet mogelijk is, biedt Maatkracht een individueel traject aan waarbij we samen op zoek gaan naar een antwoord op de vraag en/of wens.

Deelnemers verrichten hierbij in eerste instantie onbezoldigde, arbeidsmatige activiteiten op een werkpost. Latente voordelen van arbeid primeren binnen deze werkvorm, zoals het aanbrengen van dagstructuur, zingeving en het creëren van ontwikkelingskansen.

Werkposten kunnen zich zowel in de profit, social profit als in de publieke sector situeren.

Het team Maatkracht biedt hierbij ondersteuning in het vinden en continueren van een geschikte arbeidsmatige activiteit, op maat van de cliënt. Een herstelondersteunende visie en (maatschappelijke) participatie zijn hierbij sleutelelementen.

Concreet kan toeleiding plaatsvinden richting:

Kandidaat-deelnemers kunnen zich aanmelden via een contactname met een medewerker van team Maatkracht. Op korte termijn zal een aanmeldingsgesprek georganiseerd worden, rekening houdend met de regio van waaruit aangemeld wordt. Hierin wordt gepeild naar arbeidswensen, mogelijkheden en verwachtingen.

Covias Academy

De evoluties in de GGZ-sector in onze regio, onder meer met betrekking tot Covias, wekken reeds enige tijd bijzondere interesse bij tal van organisaties en werkingen. Dit niet alleen in onze eigen regio, maar ook in de rest van onze provincie én daarbuiten.

Vragen worden gesteld om bepaalde, al dan niet innovatieve, praktijken en ervaringen te delen…

Graag gaan we vanuit Covias steeds in op deze vragen en merken we heel wat enthousiasme op bij medewerkers die zich hiertoe engageren.

Binnen Covias investeren we in innovatie en ontwikkeling, expertise, en in mensen (cliënten, naasten, medewerkers en zorgpartners). We geloven hierbij in de competenties en krachten van elkeen (empowerment), het belang van kennis delen en uitwisseling (verbinding en expertise) en willen hiermee creatief aan de slag op een eigen en originele manier (creativiteit).

Vanuit deze 4 waarden die in de werking van Covias centraal staan :

 • Verbinding
 • Krachtgericht (Empowerment)
 • Expertise
 • Creativiteit

gaan we in op vragen omtrent het delen van ervaringen, aanbieden van vorming en deskundigheidsbevordering, waarbij aanwezige expertise van medewerkers en bij uitbreiding ‘het netwerk’ wordt ingezet.

Vanuit dit opzet, dat bekeken kan worden als een vijfde pijler van Covias, beogen we als neveneffect Covias te profileren als ‘ook’ een centrum/netwerk van expertise en innovatie, waarbij we deelnemers op een hoger niveau tillen, faciliterend zijn in het delen van ‘good practices’, kortom aanzetten tot anders denken dan gebruikelijk.

Covias staat niet op zich en is gestoeld op een samenwerkingsverband. Ook vanuit de “Covias Academy” dragen we samenwerken en netwerken mee in het DNA. Het aanbod en het kader wordt dan ook best steeds afgestemd met andere actoren en partners van het netwerk.

We staan open voor vragen van professionelen, zowel vanuit eerstelijn als gespecialiseerde zorg, maar ook vragen van verenigingen, vrijwilligers, naasten en zorggebruikers.

Enkel voor GGZ-actoren beperken we het aanbod niet tot het werkingsgebied van Covias.

Wens je meer informatie of heb je een concrete vraag?! Neem dan contact op met mevr. Muriel Schoeters :

Meer info?!

www.covias.be