Partner in de kijker: Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen

  • 16 februari 2021

De Dienst Ondersteuningsplan West-Vlaanderen (D.O.P.) mag binnenkort 9 kaarsjes uitblazen.

Sinds zijn bestaan is de dienst enorm geëvolueerd en een gekende partner geworden binnen het welzijnslandschap. Er melden zich tegenwoordig jaarlijks méér dan 600 cliënten aan bij de dienst en er worden gemiddeld evenveel processen met cliënten gelopen.

D.O.P is er voor kinderen, jongeren en volwassenen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk. Bij D.O.P draait het in wezen rond de vraag: Wat kan voor de cliënt een kwaliteitsvol leven zijn en welke ondersteuning heeft hij en het netwerk daarbij nodig? De vragen die aan bod komen, kunnen zich situeren op verschillende levensdomeinen en op verschillende momenten in het levenstraject waarop de cliënt en zijn netwerk keuzes moeten maken (bijv. overgang van lagere school naar middelbaar onderwijs, overgang naar volwassenheid, ouder worden van de zorgende ouders, handicap door ongeval, etc.)

De D.O.P-medewerker helpt de cliënt en zijn netwerk (steungroep) om de vragen, wensen en toekomstverwachtingen duidelijk te krijgen. Er worden concrete stappen gezet en afspraken gemaakt. Dit alles wordt vervolgens samengebundeld in een persoonlijk ondersteuningsplan op maat van de cliënt. Met het ondersteuningsplan kan de cliënt en zijn netwerk verder concreet aan de slag om zijn ondersteuning verder uit te bouwen. Belangrijk hierbij is dat de cliënt (en zijn steungroep) zo veel als mogelijk verder aan het stuur blijft van zijn eigen leven en ondersteuningstraject. Als blijkt dat er een grote meer handicap specifieke ondersteuning nodig is, dan helpt onze dienst om de noodzakelijke stappen te zetten om een persoonsvolgend budget bij het VAPH aan te vragen. De ondersteuning is gratis.

Hoe gaan we te werk?

Om na te denken over de vragen en wensen wordt samen met de cliënt een denkgroep samen gesteld. Het gaat hierbij om mensen uit het netwerk die de cliënt zelf kiest. In het beste geval bestaat zo’n denkgroep voornamelijk uit mensen uit het sociaal netwerk van de cliënt (gezin, familie, buren, kennissen,…). Verschillende personen die elk vanuit hun betrokkenheid, eigen invalshoek en kijk ervaringen inbrengen. Wie is zij/hij? Wat maakt haar/hem gelukkig? Wat betekent een goed leven voor de cliënt? Op welke wijze wenst de cliënt benaderd en ondersteund te worden? Wat werkt goed, wat niet?...

De D.O.P.-medewerker doorloopt een proces met de cliënt waarbij hij/zij de rol van facilitator en procesbegeleider opneemt. Er wordt steeds op maat gewerkt van de cliënt en zijn denkgroep. Zo wordt het tempo van de cliënt gevolgd en wordt er gezocht hoe het best kan gecommuniceerd worden samen met de cliënt en de denkgroep. De D.O.P.-medewerker gebruikt naargelang de situatie andere methodieken om de cliënt en zijn denkgroep maximaal te laten participeren.

AANMELDEN BIJ D.O.P.?

Iedereen kan een aanmelding doen bij onze dienst: de cliënt zelf, familie, een dienst of andere verwijzende instantie. We beluisteren eerst de vraag telefonisch en geven kort uitleg over onze manier van werken.

Indien D.O.P. een antwoord kan betekenen op de vraag/vragen plannen we een kennismakingsgesprek in een contactpunt dicht in de buurt waar de cliënt woont. Zo nodig kunnen wij ook aan huis komen.

Na het verkennend gesprek wordt samen beslist of een D.O.P-proces kan opgestart worden.

Tijdens de Corona-periode zet D.O.P. West-Vlaanderen voornamelijk in op online dienstverlening.

Waar kan je hiervoor terecht?

Telefonisch via 0490/44 34 04 of via mail: info@dop-wvl.be

Telefonische bereikbaarheid:

• Maandag: 13u00-16u30

• Dinsdag en donderdag: 09u00-12u00 en 13u00-16u30

• Woensdag en vrijdag: 09u00-12u00

WEBSITE https://www.dop-wvl.be/

Via onze website kan je kennis maken met onze regionale medewerkers.

Daar vind je ook een kort filmpje dat onze werking uitlegt, ons vormingsaanbod naar scholen toe en nog zoveel meer. Volg ons op facebook via https://www.facebook.com/DOPWVL/

 

Hier kunt u alle informatie in PDF vinden:

pdf bestandDienst Ondersteuningsplan Wvl_vDEF 160221.pdf (162 kB)