Eerstelijnszone Kortrijk – Kuurne – Harelbeke engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, met maatschappelijke zetel te Spinnerijstraat 107, 8500 Kortrijk houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wanneer u de website bezoekt of contact opneemt met ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, verwerken we persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Welke gegevens verwerken wij?

Indien u onze website bezoekt, verwerken wij persoonsgegevens door middel van essentiële en functionele cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt. ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke maakt enkel gebruik van cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet uitgeschakeld worden.

Indien u contact opneemt met ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke verwerken wij uw voor- en achternaam en contactgegevens.

Eenieder die persoonsgegevens verstrekt aan ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, is medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens.

ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging. Daarnaast geeft ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen en verkoopt het uw persoonsgegevens niet.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing.

U heeft ten slotte het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Vragen?

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die ELZ Kortrijk – Kuurne – Harelbeke, verwerkt, kan u contact opnemen met hanna.vanschoorisse@elzregiokortrijk.be