Privacyverklaring nieuwsbrief

Privacyverklaring nieuwsbrief

ELZ Klein-Brabant Vaartland engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. ELZ Klein-Brabant Vaartland verwerkt dan ook persoonsgegevens, in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Niettegenstaande de toepasselijke wetgeving, is eenieder medeverantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de aangeleverde persoonsgegevens.

Indien u toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven van ELZ Klein-Brabant Vaartland worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres

De bovenstaande persoonsgegevens worden door ELZ Klein-Brabant Vaartland verwerkt om nieuwsbrieven te verzenden en eenieder te informeren over (activiteiten zoals fora …)

Binnen dit kader is het steeds mogelijk om uw toestemming, voor de verwerking van uw persoonsgegevens en het ontvangen van nieuwsbrieven, in te trekken. Het intrekken van de toestemming doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. Ter aanvulling hiervan kan eenieder beroep doen op het recht op gegevenswissing.

ELZ KLlein-Brabant Vaartland neemt bij de verwerking van uw persoonsgegevens passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

ELZ Klein-Brabant Vaartland erkent de verantwoordelijkheid om voor verwerking van persoonsgegevens een gepast beveiligingsniveau te voorzien. ELZ Klein-Brabant Vaartland neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.  Er worden bovendien geen persoonsgegevens doorgegeven of verkocht aan andere partijen.

Met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft u het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan ELZ Klein-Brabant Vaartland heeft verstrekt. U bent eveneens gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De persoonsgegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken. Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit of de Vlaamse Toezichtcommissie.

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die ELZ Klein-Brabant Vaartland verwerkt, kan u contact opnemen met Data Protection Officer (DPO) via dpo.zorgraden@cranium.eu