Intrafamiliaal geweld

Problematische thuissituaties, verwaarlozing en intrafamiliaal geweld komen meer en meer in de aandacht. In de eerste lijn kunnen individuele hulpverleners, diensten en de omgeving van slachtoffers een belangrijke bijdrage leveren!

In regio Eerstelijnszone Scheldekracht(*) maken we dan ook graag het project IMOCAFV mee kenbaar. Imocafv staat voor 'Intersectoral en Multidisciplinaire ondersteuning om Familiaal geweld en Community aanpak te verbeteren'.

Het project komt tot stand ism Domus Medica, CAVASA, FJC en VLOCO en zal leiden tot:

 • een lokaal gedragen aanpak en
 • een stroomdiagram/flowchart voor de hulpverlening op de eerste lijn i.v.m. partnergeweld en ouderenmis(be)handeling

Doelstellingen van het project

Het IMOCAFV-project heeft tot doel de IMplementatie en Ondersteuning van een gemeenschappelijke (Community) Aanpak van intraFamiliaal geweld op de eerste lijn te Verbeteren.

Intrafamiliaal geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in onze samenleving en bestaat in verschillende vormen:

 • partnergeweld
 • ouderenmis(be)handeling
 • kindermishandeling
 • verwaarlozing
 • seksueel grensoverschrijdend gedrag
 • ....

De kans dat je er in je werk als eerstelijnsprofessional op een gegeven moment mee te maken krijgt is reëel. Hoewel eerstelijnsprofessionals vaak in contact komen met slachtoffers van intrafamiliaal geweld, zijn zij vaak niet of onvoldoende opgeleid om hen de juiste ondersteuning te bieden.

Bijkomend zagen we, als gevolg van de lockdown en het sociaal isolement waar veel (kwetsbare) gezinnen in verzeild geraakten, tijdens de COVID-19-pandemie een significante toename van intrafamiliaal geweld.

Deze vaststelling vormde een belangrijk uitgangspunt voor de opstart van het IMOCAFV-project, waarmee we een kwalitatieve aanpak van familiaal geweld op de eerste lijn beogen, afgestemd op de lokale noden van de bevolking. Wat deze lokale noden precies zijn, trachten we in kaart te brengen aan de hand van deze bevraging. De resultaten hiervan zullen vervolgens dienen als basis voor de implementatie van gerichte acties. Bestaande problemen worden onder de loep genomen en aangepakt met behulp van concrete aanbevelingen en tools.

Wie organiseert dit project?

In Vlaanderen wordt het IMOCAFV-project gecoördineerd en ondersteund door Domus Medica, het Vlaams Apothekers Netwerk en het European Family Justice Centre Alliance, in samenwerking met de plaatselijke Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld (IFG) via CAW of Family Justice Centra (FJC) en VLOCO.

Ook een aantal Eerstelijnszones zijn betrokken en bieden o.a. ondersteuning in het verspreiden van deze vragenlijst en het organiseren van gerichte acties binnen hun regio. De bevraging gebeurt zowel aan het begin als na afloop van een specifiek ondersteuningstraject dat actief wordt uitgerold in 2023. Dit project wordt in Vlaanderen financieel ondersteund door EBPracticeNet en werkt samen met de online vorming in het IFG project gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Op internationaal niveau werd het IMOCAFV-project geïnitieerd via ondersteuning door het ‘European Network for Prevention and Health Promotion (EUROPREV)’, het ‘European Research Network (EGPRN)’ en de ‘WONCA Special Interest Group on Family Violence’. Dit internationale samenwerkingsproject wordt ondersteund door de ‘Young Doctors’ beweging van WONCA WORLD en de ‘European Alliance of Family Justice Centres (EFJCA)’. De ‘Spanish Society of Family and Community Medicine (semFYC)’, zorgt voor de centrale coördinatie van het project uitvoert dat wordt ondersteund via de Universiteit van Luxemburg.

Deze vragenlijst werd samengesteld binnen een internationaal samenwerkingsproject en aangepast aan een Vlaams kader.

Help jij mee de aanpak van intrafamiliaal geweld te verbeteren? Dat kan op verschillende manieren!

 1. Deelname aan de online bevraging om beter zicht te krijgen op de kennis en de noden van de verschillende zorg- en hulpverleners omtrent het topic. Neem deel! (15 min)

 2. Bekijk de gratis e-learnings
  1. Ouderenmisbehandeling
  2. Partnergeweld
  3. Kindermishandeling

Bekijk ze via het e-learning platform van Domus Medica!

(1,5 CP ethiek voor leden van Domus Medica. Geen lid? Geen probleem. Bekijk ze via de knop rechts onderaan "E-learnings zonder accreditering". Op het eind krijgt u dan de gelegenheid een attest voor deelname aan te vragen.)

Binnenkort plannen we een breed intervisiemoment voor eerstelijnsactoren regio ELZ Scheldekracht.

Meer informatie

Wens je meer informatie over dit project? Contacteer dr. Leo Pas dan via imocafv@gmail.com.

Wil je nog graag betrokken worden bij dit project? Of wil je graag op de hoogte gehouden worden van het infomoment?