Signalenbeleid ELZ Gent

In de dagelijkse werking vangen praktijkwerkers via allerlei bronnen signalen op. Ze vernemen problemen rechtstreeks van de betrokkenen of ervaren de knelpunten zelf. Het is belangrijk dat die signalen opgevangen worden en er oplossingen voor de knelpunten gevonden worden. Stoot u als eerstelijnshulpverlener op structurele knelpunten of signalen? Dan kunnen die doorgegeven worden aan de signaalcoördinator voor het thema gezondheid (Leen Van Zele) via het formulier pre-signalen Zorg op www.beleidssignalen.be/signaalcoördinatoren.

Wat is een signaal? 
Beleidssignalen zijn terugkerende persoons- en situatieoverstijgende problemen, die door zorgverleners of cliënten worden opgemerkt, en structurele oplossingen vragen over sectoren heen.
Mensen vinden in veel gevallen vrij vlot de weg naar de juiste zorg. Maar dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen vallen uit de boot, krijgen geen toegang tot zorg, … en dit om allerlei redenen. Belangrijk is dat we deze problemen capteren om er gevolg aan te kunnen geven. Op die manier raakt de zorg beter afgestemd op de vraag of nood.

(Pré-)Signalen doorgeven aan een signaalcoördinator
Binnen de Gentse welzijns- en gezondheidssector zijn er een 13-tal signaalcoördinatoren. Deze capteren signalen uit de eigen achterban en diverse overlegtafels waaraan zij deelnemen. De samenstelling is zo gekozen dat er linken zijn naar diverse doelgroepen en leefdomeinen en dat de grootte van de groep een grondige bespreking van signalen mogelijk maakt.

Als op de werkvloer van de eerstelijnszone Gent ontoegankelijkheden worden vastgesteld, kunnen die aan Leen Van Zele doorgegeven worden via het formulier pre-signalen Zorg op www.beleidssignalen.be/signaalcoördinatoren.

Deze pre-signalen worden door Leen verzameld en zorgvuldig afgewogen. Enkel als ze beantwoorden aan de definitie, en ze niet eenvoudig zelf aangepakt kunnen worden binnen ELZ Gent, geeft Leen ze als signaal door binnen het Gentse signalenbeleid (via een knop op de online tool www.beleidssignalen.be).

Wat gebeurt er met jouw signaal? 
De pre-signalen worden door Leen verzameld en zorgvuldig afgewogen. Enkel als ze beantwoorden aan de definitie, en ze niet eenvoudig zelf aangepakt kunnen worden door de Zorgraad, geeft Leen ze als signaal door binnen het Gentse signalenbeleid. Vervolgens worden deze signalen grondig besproken en geanalyseerd door alle signaalcoördinatoren op de werkgroep signalen. Daarna worden ze gerapporteerd in een signalenbundel (http://www.beleidssignalen.be/signalenbundels) en op de website www.beleidssignalen.be. Tenslotte wordt ingezet op de opvolging van de signalen.

Bij de opvolging van signalen kunnen signalen rond gezondheids- en welzijnszorg geagendeerd worden op de Zorgraad ter formulering van een gepaste aanpak. 

Uw engagement
Een goed signalenbeleid kan pas werken als er een engagement is om enerzijds signalen te capteren en door te geven en anderzijds om de signalen uit de signalenbundel die rechtstreeks te maken hebben met de Eerstelijnszone Gent te bespreken, op te volgen en oplossingen te zoeken op niveau van Stad Gent, de Vlaamse Gemeenschap, de federale overheid of de Europese Gemeenschap. Elke partner van de Eerstelijnszone Gent kan hierin een rol opnemen.

Heeft u zelf een signaal? Geef het door via het pre-formulier signalen!