Signalentool - ELZ Dender

Signalenbeleid

Flowchart Signalenbeleid ELZ Dender

Doelstelling

De doelstelling van de Eerstelijnszone is om de samenwerking tussen zorgverstrekkers vlotter te laten lopen en meer kwalitatieve zorg en welzijn te leveren.

Daarom richten wij ons ook naar signalen die te maken hebben met problemen in de gezondheids- en welzijnszorg binnen ELZ Dender.

Wat zijn signalen?

Signalen zijn terugkerende persoons- en situatie-overstijgende problemen;

  • die door hulpverleners in de zorg- en welzijnssector en door  personen met een zorg en ondersteuningsnood en hun omgeving worden opgemerkt
  • die structurele oplossingen vragen over sectoren heen.

Signalen zijn niet gelijk aan klachten. 

Een klacht is een uiting van een ontevredenheid over een bewezen dienst  (dienst-, hulp- of zorgverlening), een persoon of een product. Voor klachten rond een bepaalde organisatie, dienst of benadering vragen we dan ook contact op te nemen met de desbetreffende organisatie/dienst.

Hieronder wordt een duidelijk voorbeeld gegeven van een mogelijk signaal:

Organisatie/persoon X heeft als kernopdracht het preventief opsporen van aandoeningen of kenmerken die de kans op bepaalde aandoeningen vergroten. Wanneer bij een vroegtijdige diagnose - door organisatie/persoon X - de cliënt wordt doorgestuurd naar gespecialiseerde instanties, loopt de wachttijd soms hoog op. Hierdoor gaat het preventieve gezondheidsbeleid van organisatie/persoon X verloren.

Procedure

  1. Het signaal wordt ingevuld in de signalentool.
  2. De stafmedewerker van de Eerstelijnszone ontvangt het signaal en verstuurt binnen de week (5 werkdagen) een ontvangstbevestiging naar de persoon die het signaal in de tool binnenbracht.
  3. Het signaal wordt besproken in de Signalenwerkgroep. Enkel als het signaal beantwoordt aan de hiervoor genoemde definitie en het niet eenvoudig zelf aangepakt kan worden, wordt het verder grondig besproken en geanalyseerd. De Signalenwerkgroep komt één keer per maand samen om de inkomende signalen te bespreken, maar kan bij urgente signalen vroeger samenkomen.
  4. Daarna volgt er een terugkoppeling op de zorgraad en aan alle betrokken partners. Tijdens deze Zorgraad, die één keer per maand samenkomt, wordt een regisseur aangeduid die het signaal verder zal opnemen.
  5. De regisseur zorgt vanaf dat moment voor een terugkoppeling naar de persoon die het signaal binnenbracht.
  6. Tot slot worden de signalen na ieder werkjaar opgenomen in het jaarverslag.