Sociale kaart perinataal zorgpad

Sociale kaart algemeen

 • Kind & Gezin 
 • Huis van het Kind
 • Gezinsbond
 • Expertisecentrum Kraamzorg

Sociale kaart a.d.h.v. Embrace-criteria

Armoede

 • Panza
 • OCMW/sociaal Huis van de gemeente
 • CAW Zijhuis Passage
 • Huizen van het Kind
 • Gezinscoaches 
 • Andere instanties die materiële hulp / uitleenmogelijkheden bieden

Aanpassingsvermogen aan de zwangerschap

 • Veerkrachtversterkende hulp
 • informatie en hulp voor ouders met een verstandelijke beperking

Welzijn en Gezondheid

Welzijn

 • Website gericht naar (toekomstige- ouders): ‘wolk in mijn hoofd’ 
 • Online zelfhulp via depressiehulp
 • Kruispunt Kalmthout, Voorkempen en Noord-Antwerpen 
 •  CAW Brasschaat Team Levens- en Gezinsvragen 
 • Het Moederhuys 
 • Eerstelijnspsycholoog
 •  Zelfstandig psycholoog
 • CGG - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 • Psychiatrisch Centrum Bethanië 

Aanbod in netwerken

 • SaRA netwerk
 • Pangg 0 – 18 

Crisis

 • CAW crisisteam
 • Zelfmoordlijn
 • Noodnummer
 • Mobiel crisisteam Antwerpen

Gezondheid

Toegang tot gezondheid

•    Mutualiteit
•    OCMW
•    Sociale diensten ziekenhuizen
 

Levensstijl

Belang van levensstijladvies door de betrokken zorgverleners (zie GVO in 1e hoofdstuk).

Verontrusting / Misbruik en verwaarlozing

 • Vertrouwenscentrum kindermishandeling 
 • CAW crisisteam
 •  1 Gezin 1 Plan
 • Werf 2
 • CGG - Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
 •  CKG: Centrum voor kind en gezinsondersteuning
 • Pleegzorg
 • GAMS

Sociaal netwerk (en ontmoeting)

•    Huizen van het kind
•    Speelbabbels in de verschillende gemeentes, mama-cafés
•    Eigen krachtconferenties
 

Ervaring vorige zwangerschappen

Kinderwens

Ongewenst/ongepland, ondersteuning bij bv. eventuele beperking bij het kind, afwijkende NIPT test, Fertiliteitsbehandelingen: 

 • Als er iets mis blijkt na prenatale test 
 • Bij mensen met een beperking, bij jongeren, real care programma 
 • Ongewenst/ongepland

Tienerzwangerschap

 • Fara
 • Awel
 • Tejo
 • JAC
 • CLB van de school

Communicatie

(Anderstalige) informatie over gezinsplanning en zwangerschap 

 • Zanzu
 • Kind & Gezin: Kind in Beeld
 •  Tolkendiensten 
 • Doven/gebarentolk

Andere

 • Zwangerschapsverlies
 • Doula of zwangerschaps- en/of bevallingscoach

Implementatie, samenwerking en afstemming

Om een Zorgpad te laten slagen moeten zorgverstrekkers elkaar in eerste instantie leren kennen. Hiervoor organiseren we samen met het Zorgstrategisch Plan “Samen ZorgKrachtig”, werkgroep gezondheid, in 2019 2 netwerkevents. Het eerste om elkaar te leren kennen en kennis te delen, het tweede om het Zorgpad te lanceren en het werkveld te enthousiasmeren om het zorgpad te volgen. 

Het LMN of de eerstelijnszone zal 1 à 2 keer per jaar multidisciplinaire bijscholingen voorzien. Daarnaast zullen er vormingspakketten worden ontwikkeld voor verschillende disciplines. 

Er komt een website Huis van het Kind Noorderkempen waar informatie en adressen zullen gebundeld worden. 

Er is een projectoproep gedaan om intervisie te organiseren in de Huizen van het Kind waar alle zorgverstrekkers rond het (toekomstig) gezin welkom zijn om multidisciplinair casussen te bespreken. Deze projectoproep is afgewezen, we gaan bekijken of dit idee op een andere manier kan verwezenlijkt worden. 

Gezien de scope van kernpartners in de perinatale periode, zowel wat (regionale) gespecialiseerde als basiszorgpartners (eerstelijnszone) betreft, zullen er op diverse schalen afspraken gemaakt moeten worden. Concreet betekent dit dat gespecialiseerde samenwerkingsafspraken regionaal gelden en ze dus beter op een hoger niveau wordt afgesproken dan de eerstelijnszone, namelijk: 

 • ELZ Noorderkempen (Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel);
 • ELZ Voorkempen (Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en Zoersel);
 • ELZ Noord Antwerpen (Bezali, Ekeren, Merksem, Luchtbal, Schoten en Stabroek). 

De Vlaamse overheid kiest resoluut voor een geïntegreerd gezinsbeleid. De perinatale periode is een duidelijk afgebakende levensfase (ouderschap) waarin diverse sectoren betrokken zijn en verschillende levensdomeinen vervat zitten. De focus van deze samenwerking vertrekt vanuit de behoefte van het gezin en wordt ondersteund met (professionele) expertise van evidence-based handelen. Zowel binnen die eerstelijnszones als onderling zijn er al diverse lokale en bovenlokale samenwerkingsverbanden actief.