Omgevingsanalyse

Onze doelen worden bepaald naargelang de noden binnen onze zone.

Om deze noden in kaart te brengen werd een omgevingsanalyse opgemaakt. Deze is de basis waaruit vertrokken wordt om toekomstige acties te ondernemen.

Strategische doelstellingen

Strategische doelstelling 1

De PZON ervaart een continuïteit in zorg en ondersteuning in de verschillende levensfases (van preventie tot palliatie). We streven naar continuïteit op vlak van informatie, organisatie en persoon.

 • Elke actor beschikt over de nodige middelen ( bv. sociale kaart) om de PZON gericht (neutraal) door te begeleiden naar het meest geschikte aanbod gekoppeld aan de zorgnood/vraag.
 • Er wordt in kaart gebracht wie er aan zorgcoördinatie en casemanagement doet
 • Het bestuursorgaan van de zorgraad deelt good practices en quick wins rond de continuïteit binnen en buiten de ELZ.
 • Het bestuursorgaan van de zorgraad brengt hiaten van zorg en ondersteuning in kaart en stimuleert overleg naar aanpak.

  Strategische doelstelling 2

  We zijn een toegankelijke eerstelijnszone
  De zorg is toegankelijk als de persoon met een zorgnood deze zorg kan verkrijgen door juiste, voor de persoon voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod, door betaalbaarheid, door bereikbaarheid, door het aangepast zijn aan zijn cultuur, taal en zorgnood. We zetten sterk in op het empoweren van personen. Hiermee bevorderen we hun zelfredzaamheid zodat zij in de eerste plaats zelf de weg vinden in het bestaande zorg- en hulpverleningsaanbod.

  • De PZON krijgt correcte (niet foute), voldoende en verstaanbare informatie over het zorgaanbod.
  • De actoren die betrokken zijn binnen Geïntegreerd Breed Onthaal werken proactief aan een beleid met een maximale rechtentoekenning van zowel “gekende” PZON als “niet-gekende” PZON. Indien andere partners problemen detecteren, zullen zij gericht toeleiden naar GBO partners.
  • Vanuit 1 vraagverheldering krijgt de PZON toegang tot het achterliggend aanbod.
  • Het bestuursorgaan onderzoekt hoe brugfiguren ingezet kunnen worden.

  Strategische doelstelling 3

  Alle actoren engageren zich tot samenwerking binnen de buurt, in de zone en met andere eerstelijnszones om te streven naar een efficiënte en effectieve werking voor de zorgaanbieders

  • Het bestuursorgaan van de zorgraad maakt een samenwerkingscharter over de 3 ELZ’s in Zuid-West-Vlaanderen op en de partners onderschrijven het samenwerkingscharter.
  • Het bestuursorgaan van de zorgraad onderzoekt de nood en de haalbaarheid om lokale actoren gestructureerd samen te brengen. (vroegere LST-werking)