Terugbetaling Eerstelijnspsychologische (ELP) zorg voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen

 • 30 oktober 2020

Het SaRA-netwerk en PANGG 0-18 wensen te informeren dat de verzekeringstegemoetkoming voor eerstelijns psychologische zorg voor zowel de doelgroep +65 als ook voor de doelgroep -18 jarigen wordt verlengd tot 31 december 2022.

Wat is ELP?

Eerstelijnspsychologische zorg wordt gedefinieerd als kortdurende interventies gericht op twee of meerdere van onderstaande doelstellingen:

 • Screening en indicatiestelling
 • Algemene psychologische zorg
 • Oplossingsgerichte behandeling, begeleide zelfhulp, psycho-educatie
 • Bevorderen zelfredzaamheid
 • Doorverwijzen bij complexe problematiek

Hoe?

De terugbetaling van deze psychologische zorg gebeurt op basis van een verwijsvoorschrift (zie bijlage) van een arts. Met deze verwijzing kan de cliënt terecht bij de klinisch psychologen die een samenwerkingsovereenkomst afgesloten hebben met één of meerdere GGZ-netwerken. Per kalenderjaar komt de cliënt in aanmerking voor een reeks van vier sessies (die met een nieuw verwijsvoorschrift kunnen verlengd worden met vier extra sessies). Het maximaal aantal sessies per kalenderjaar bedraagt 8 sessies per cliënt.

Ook videoconsultaties worden terugbetaald.  De zorggebruiker betaalt 11,20 euro of 4 euro (indien recht op verhoogde tegemoetkoming) aan de psycholoog.

Voor wie?

Deze psychologische zorg wordt geboden aan:

 • Kinderen en jongeren (0 - 18 jaar) en hun context (ouders, voogd) met een geestelijk gezondheidsprobleem dat gerelateerd is aan emotionele, sociale of gedragsmoeilijkheden. Verwijzing gebeurt door een huisarts, een CLB-arts, arts Kind en Gezin, een pediater of een kinder- en jeugdpsychiater.
 • Volwassenen die lijden aan een psychisch probleem op vlak van angst, depressie of alcoholgebruik, misbruik van slaap- of kalmeringsmiddelenVerwijzing gebeurt door een huisarts, psychiater of arbeidsgeneesheer.
 • Ouderen (+ 65 jaar) met dezelfde problematieken als bij volwassenen.Verwijzing  gebeurt door een huisarts, psychiater of geriater.

Het gaat hierbij telkens om een licht tot matig probleem waarvan ingeschat wordt dat het voldoende verholpen kan worden op basis van een beperkt aantal sessies.

Door wie?

Erkende, (deeltijds) zelfstandig werkende klinisch psychologen en orthopedagogen die voorkomen op de lijst van klinisch psychologen die door het netwerk aanvaard zijn voor de realisatie van de psychologische sessies en met het netwerk een overeenkomst afsloten. Voor de meest actuele lijst met contactgegevens van psychologen/orthopedagogen die ELP-sessies organiseren, verwijs ik u graag naar de websites van SaRA-netwerk.

Bijkomend zijn de in het kader van COVID-19 genomen tijdelijke maatregelen verder van kracht (onbepaalde einddatum)

1.) Videoconsulten

Geconventioneerde klinisch psychologen kunnen hun cliënten via videoconsultaties behandelen. De psychologen kunnen die videoconsultaties aanrekenen aan de gezondheidszorgverzekering via specifieke pseudonomenclatuurcodes. Zorgverleners die videoconsultaties houden, dienen in het patiëntendossier bij te houden welke eerstelijnspsychologische sessies via videoconsultatie verliepen, met vermelding van datum, uur en duur van de sessie.

2.) Behandelingscapaciteit deelnemende klinisch psychologen/orthopedagogen

De klinisch psychologen mogen tijdens de duur van de maatregelen hun maandcapaciteit overschrijden, ook als ze daardoor hun capaciteit op jaarbasis overschrijden.

3.) Modaliteiten van het verwijsvoorschrift

Het verwijsvoorschrift kan schriftelijk op verschillende manieren bezorgd worden. Er wordt aangeraden om zoveel als mogelijk het klassieke voorschrift te gebruiken, vermits dit alle nodige informatie bevat. Echter, tijdens de tijdelijke maatregelen worden ook schriftelijke traceerbare verwijzing van de arts (sms, e-mail, …) naar de psycholoog aanvaard.

4.) Arbeidsarts als nieuwe verwijzer

Ook arbeidsgeneesheren mogen doorverwijzen naar het aanbod terugbetaling van eerstelijnspsychologische zorg. Het verwijsvoorschrift mag afgeleverd worden door de arbeidsarts van de preventiedienst waarbij de werkgever van de rechthebbende is aangesloten.

Voor de therapeutische indicatiestelling, hanteert de arbeidsarts het volgende getrapte systeem:

 • binnen de onderneming zal de preventiedienst met arbeidsarts het eerste initiatief nemen om probleemsituaties op te lossen.
 • indien de problematiek op niveau van de preventiedienst niet kan opgenomen worden kan de arbeidsarts doorverwijzen naar de eerstelijns psychologische zorg.
 • indien het eerder gaat om een acuut posttraumatische problematiek wordt de patiënt verwezen naar gespecialiseerde zorg. 

 Meer info:

https://pangg0-18.be/eerstelijnspsychologische-zorg/ (deelnemende kinder- en jongeren psychologen )

https://www.netwerksara.be/eerstelijnspsycholoog/ (deelnemende volwassen psychologen)